Copy
Y newyddion a'r digwyddiadau diweddaraf o Ganolfan Materion Rhyngwladol Cymru. l i dderbyn yr e-newyddion yn Saesneg.

Pob plaid i drafod materion rhyngwladol yng Nghaerdydd

Ar 15 Ebrill, bydd pob plaid yn dod i’r Deml Heddwch i drafod ac ateb cwestiynau am bolisïau eu partïon ynglŷn â materion rhyngwladol, o newid yn yr hinsawdd i fewnfudo.
 
Dywedodd Manon Defis, Cydlynydd Addysg a Digwyddiadau WCIA: “Mae’r digwyddiad hwn yn rhoi cyfle gwych i’r cyhoedd holi’r gwleidyddion am y materion sy’n bwysig iddyn nhw, ac efallai y bydd o gymorth iddynt wrth benderfynu pa blaid sy’n deilwng o’u pleidlais.”
 
Wrth i ymgyrchoedd yr Etholiad Cyffredinol boethi, ar hyn o bryd y blaid Lafur sy’n arwain y bleidlais  yng Nghymru, gyda’r Ceidwadwyr yn ail, yna UKIP. 
 
Bydd y digwyddiad dan gadeiryddiaeth Gwion Lewis, y bargyfreithiwr a'r darlledwr, wrth i gynrychiolwyr y blaid Lafur, y Ceidwadwyr, y Democratiaid Rhyddfrydol, Plaid Cymru, UKIP a’r Blaid Werdd drafod y materion.
 
Cofrestrwch yma a chyflwynwch eich cwestiynau ymlaen llaw ar Twitter neu drwy e-bost

‘Ysbrydoli’ pobl ifanc ym Model y Cenhedloedd Unedig

Dyma a ddywedodd Caroline Matthews, a fu’n westai yn un o Fodelau Cenhedloedd Unedig CEWC yr wythnos diwethaf,
Mae gweld pobl ifanc mor wybodus, huawdl a chyda diddordeb mewn materion rhyngwladol yn ysbrydoliaeth.”
 
Mae 60 o ysgolion ledled Cymru yn cymryd rhan mewn digwyddiadau sy’n dynwared pwyllgor y Cenhedloedd Unedig. Mae myfyrwyr yn actio fel dirprwyon gwledydd, cyrff anllywodraethol (NGO) a’r cyfryngau i geisio cael cytundeb rhyngwladol ar faterion. Eleni maen nhw’n cyd-drafod ac yn dadlau am y Wladwriaeth Islamaidd a hawliau merched.
 
Dywedodd un myfyriwr: “Bu’n brofiad diddorol iawn cael dysgu cymaint am y gwledydd, a phan gafodd ein diwygiad ei basio, cawsom ymdeimlad ein bod wedi cyflawni rhywbeth o ddifrif”. 

Dathlu menywod

Bu dathliadau ledled Cymru ar Ddiwrnod Rhyngwladol y Menywod ar 8 Mawrth.
 
Yn y Deml Heddwch, daeth Celfyddydau Cymuned Cwm a Bro â phobl o Ben-y-bont ar Ogwr, Kenya, Ethiopia a Bryste at eu gilydd i siarad am amrywiaeth o faterion sy’n effeithio ar fenywod.
 
Cynhaliwyd Diwrnod Rhyngwladol y Menywod am y tro cyntaf ym 1911, ac mae’r diwrnod hwn yn cydnabod cynnydd o ran hawliau economaidd, gwleidyddol a chymdeithasol merched ledled y byd... Darllenwch ragor am hanes Diwrnod Rhyngwladol y Menywod ym mlog Lleisiau WCIA.

 

Croeso yn ôl

Mae WCIA yn croesawu Susie Ventris-Field, y Dirprwy Brif Weithredwr, yn ôl y mis hwn ar ôl ei habsenoldeb mamolaeth.
 
Ganed merch fach iddi, Lexi, 6 mis yn ôl. Dywedodd Susie: “Rydw i’n edrych ymlaen at ddychwelyd i’r gwaith ar adeg pan mae gennym ddau brosiect newydd yn dechrau – Cymru dros Heddwch  a Phartneriaeth Cymru Affrica"
 
Bydd Susie’n gweithio oriau rhan-amser tan fis Mehefin.

 

Susie yn camu i mewn fel Prif Weithredwr Dros Dro


Rhwng 30 Mawrth ac 13 Mai 2015, Susie Ventris-Field fydd Prif Weithredwr Dros Dro WCIA.   Mae hyn yn cwmpasu cyfnod pan fydd ein Prif Weithredwr, Martin Pollard, yn ymgeisio am sedd yn yr etholiad Seneddol. Mwy

 

Y diweddaraf am Gymru dros Heddwch

Yn dilyn lansiad cyhoeddus ar ddydd y Cadoediad y llynedd, sef 11 Tachwedd 2014, mae WCIA wedi croesawu’r Flwyddyn Newydd drwy ddechrau rhaglen y mae cryn ddisgwyl wedi bod amdani o’r enw Cymru dros Heddwch.
 
Bydd y prosiect, sy’n cael ei ariannu gan Gronfa Dreftadaeth y Loteri, yn gofyn un cwestiwn allweddol: “Yn y 100 mlynedd ers y Rhyfel Byd Cyntaf, sut mae Cymru wedi cyfrannu at geisio heddwch?”
 
Ysgogodd yr union gwestiwn hwn drafodaeth angerddol ymysg pobl ifanc o 6 ysgol a ddaeth i ddigwyddiad lansio WCIA yn adeilad eiconig y Pierhead yng Nghaerdydd, a chyflëwyd y trafodaethau hyn ar furlun ysbrydoledig gan arlunydd yn y gymuned, Laura Sorvala.
 
Bydd Cymru dros Heddwch yn archwilio straeon milwyr ac effaith rhyfel; trysorau cudd Cymru o fudiadau meithrin heddwch yn y 100 mlynedd diwethaf, ymddygiadau a materion yn ymwneud â heddwch heddiw (fel ffoaduriaid a wynebodd wrthdrawiad a radicaliaeth); ac ysbrydoli cenedlaethau’r dyfodol drwy dreftadaeth heddwch Cymru. Daw arddangosiadau rhyngweithiol â’r stori at ei gilydd, wedi’i haddasu ar gyfer pob cymuned.
 
Mae WCIA yn falch iawn o fod wedi croesawu Craig Owen, rhyng-genedlaetholwr hirsefydlog o Gymru, i arwain y rhaglen Cymru dros Heddwch, a byddwn yn recriwtio ar gyfer pedair swydd arall rhwng Mawrth a Mai 2015.
 
Mae Cymru dros Heddwch yn rhan flaenllaw o’r gweithgareddau i goffau’r Rhyfel Byd Cyntaf rhwng 2014 a 2019 ac mae’n dod â 10 sefydliad arweiniol o Gymru at ei gilydd o’r sectorau treftadaeth, ieuenctid, heddwch ac academaidd.
 
Dewch i wybod rhagor am y prosiect,  cyfleoedd i wirfoddoli a dilynwch ni ar  Twitter.

Cenedlaethau’r dyfodol

Cafodd y Bil Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol ei basio’r mis hwn.
 
Mae hwn yn gam ymlaen tuag at wneud Cymru yn genedl gynaliadwy sy’n ymwybodol o faterion byd-eang i fynd i’r afael â’i chyfraniad i newidiadau yn yr hinsawdd. Darllenwch ragor.

 

Ein digwyddiadau


Etholiad Cyffredinol: Beth yn y byd sy’n bwysig i chi?
 
15 Ebrill am 6pm
Y Deml Heddwch
Caerdydd
 
Cofrestrwch yma
 
Cyflwynwch eich cwestiynau drwy Twitter i @WCIA_Wales
neu drwy e-bost:
manondefis@wcia.org.uk

 

Dyddiadau eraill ar gyfer eich dyddiadur

Cyfathrebu am Newid yn yr Hinsawdd yng Nghymru
 
30 Ebrill, 11.00am-3.30pm
Wrecsam – lleoliad i’w gadarnhau
I archebu lle neu am ragor o wybodaeth E-bostwch 

 

Cefnogi WCIA

Darganfyddwch fwy.

Ymunwch a ni 

Ymunwch ag UNA Cymru ac UNA-UK.

Cymerwch olwg ar ymgyrchoedd eraill sy’n digwydd ar draws
Cymru
Cyfrannwch 

Gan rhoi rhodd i 70070

i roi £5 tecstiwch WCIA13£5

i roi £2 tecstiwch WCIA13£2

Blogiau 

(Yn Saesneg yn unig)

Zero tolerance for female genital mutilation

The crisis of ignorance and apathy

Scientific research considered illegal?

Ar YouTube 

Dylid cyffuriau gael eu cyfreithloni?

Valerie Amos: Darlith 41fed pen-blwydd y WCIA

 

 
Copyright © 2015 Welsh Centre for International Affairs (WCIA), All rights reserved.
Rhif elusen gofrestredig 1156822
 
 
Email Marketing Powered by Mailchimp