Copy
Beste <<voornaam>>,
De volgende stadsdorpbijeenkomst gaat over hoe je woont of (ooit) zou willen wonen. 
WONEN in het Stadsdorp Nieuwmarkt.
Noteer dus 3 december 16:00 uur Compagnietheater.


Zijn er in plaats van afbeeldingen lege vlakken?
Klik bovenaan in je mailvenster op 
afbeeldingen weergeven (o.a. gmail-gebruikers)

Werken de linkjes hieronder niet:
ga naar de >>webversie

Te klein op je beeldscherm:
ga naar de >> webversie

Nieuwsbrief Stadsdorp Nieuwmarkt  2014-11


Uitnodiging

woensdag 3 december     
16:00 - 19:00 uur

 

bijeenkomst

Stadsdorp

Nieuwmarkt

 

Compagnietheater


Kloveniersburgwal 50

Programma 3 december


Stadsdorp Nieuwmarkt in het Compagnietheater

 

16:00  Inloop / Bar 

- Prikborden van de Diensten en Activiteitenmarkt (DAM)

16:30  Programma Wonen

- Een pilot (=proef) in het systeem van woningtoewijzing met o.a. als doel dat ouderen binnen de buurt naar een voor senioren gereserveerde woning kunnen verhuizen. 

- Stadsdorpers over hun verkozen woonvorm, en hoe die wel of niet past bij het ouder worden.

- Hoe jong kun je kiezen voor een levensloopbestendige woonvorm.

- Bestuurscommissielid Roeland Rengelink over het beleid Wonen voor ouderen in de Nieuwmarkt. 
- Actieve groepen die zich inzetten voor woonvormen voor ouderen (o.a. werkgroep Ouderen Nieuwmarkt / initiatieven in Stadsdorp Zuid / levensloopbestendige woongroepen).

17:30 Pauze

17:45 Vervolg programma Wonen

- Komt er een liftenplan voor bovenwoningen in de Nieuwmarkt?

Intermezzo

- Out of the box-denken over het toegankelijk maken van woningen.

18:15 - 19:00 Napraten / bar

- Diensten- en Activiteitenmarkt (DAM)

Op 3 december komt Stadsdorp Nieuwmarkt bijeen in het Compagnietheater met het thema Wonen

Foto Heleen van Deur

In deze Nieuwsbrief
 

Werken de linkjes hieronder niet: ga naar de webversie

 

100 varianten van ouder worden

thema van de vorige bijeenkomst op 16 oktober

Lodewijks keuze 

Wolwevershaven (6) - Jan Eijkelboom

Thema Wonen 3 december 

verhuizen binnen de buurt voor senioren vergemakkelijken / levensloopbestendige woonvormen

“Hier weg willen? Die gedachte is in 40 jaar niet bij me opgekomen!”

eerste van een reeks interviews  op de website stadsdorpnieuwmarkt.nl

Engelstalige buurtgenoten?

initiatief om Engelstaligen bij het stadsdorp te betrekken

Tabletcafé in OBA

voor wie een iPad heeft of ander merk tablet en ervaringen wil opdoen/uitwisselen

Buurtconcert in Splendor 27 november 11:00 uur

zanggroep Frommerman

Door de ogen van...

Adriaan Boiten fotografeert de buurt met zijn smartphone

Agenda's bevriende podia

Compagnie / Splendor / Perdu / Brakke Grond / Boomsspijker

 

Werken de linkjes hierboven niet: ga naar de webversie

Stadsdorp Nieuwmarkt op 16 oktober j.l. bijeen rond het thema 100 varianten van ouder worden

foto's Willy Smit

100 varianten van ouder worden

breed thema, verluchtigd met performance, video's en literatuur 

Het thema van 16 oktober had tot doel duidelijk te maken dat het tot op zekere hoogte mogelijk is zelf vooraf keuzes kunt maken in de omstandigheden op oudere leeftijd.
De vraagstelling aan het eind van het programma was voor sommigen niet direct duidelijk; niettemin hebben velen de vragen beantwoord. De organisatoren en presentatoren van de middag, Iris van der Reijden en Heleen van Deur, zullen hierop nog terugkomen.

Een vastgeroest beeld van oud worden, vertoond op 16 oktober: na bijna 1 minuut komt de clou in deze verrassende video >> Altrocker

Marijke Braams leest voor uit >>Pogingen iets van het leven te maken, en Dymph Rutten uit >>Aan de kant, ik ben je opa niet!

Foto's Willy Smit

Eddie Kagie tijdens zijn voordracht 
Foto's Willy Smit  

Eén van de aanwezigen: "Hij hield op verbazende wijze de spanning vast van zijn bijna surrealistische verhaal. We moeten hem nog eens uitnodigen".

>> terug naar overzicht 

Lodewijks keuze

Lodewijk Brunt plaatst in deze rubriek een door hem gekozen gedicht 

Wolwevershaven (6)
 
Mist sluit de ruimte buiten
en houdt het binnen dicht.
Ik mis het vergezicht
al ken ik het van buiten.
Rein zegt, de wereld is juist wijder
als je de horizon niet ziet.
Er ligt wie weet wat in ’t verschiet,
het kan nog tot van alles leiden.

Een balk blijft op de voorgrond drijven.
Geen eb, geen vloed, dood tij.
Er vaart een schip voorbij,
je hoort een vis verspringen.
Ik voel mij uiterst binnen
en zeer geheim, en vrij.
 
Jan Eijkelboom
uit: De gouden man; herdrukt in: Tot zo ver. Amsterdam, Antwerpen (De Arbeiderspers)

Veel huizen in de buurt hebben treden voor de deur of liggen op hogere verdiepingen.
Ze zijn ongeschikt om in te blijven wonen als je ooit slecht ter been raakt.
Foto's links en midden Adriaan Boiten, rechts 'Carl030nl' (Google Maps Panoramio)

Thema Wonen 3 december

Verhuizen binnen de buurt voor senioren vergemakkelijken

Het is een van de thema's van Stadsdorp Nieuwmarkt op
3 december. 
Vele bewoners hechten aan de buurt, maar een groot deel van de woningen heeft treden voor de deur of is gelegen op hogere verdiepingen en daarmee ongeschikt voor wie slecht ter been raakt.

De conseqeuntie is: óf aanpassen van de woning, slechts zelden mogelijk, óf verhuizen. Voor veel ouderen is dit een schrikbeeld: wennen aan een nieuw huis, dat je veelal binnen zeer korte tijd moet aanvaarden (er is niet altijd tijd voor het vergelijken van alternatieven, of er zijn simpelweg geen alternatieven) en wennen aan een compleet nieuwe woonomgeving, vaak ver buiten de vertrouwde buurt.
De Werkgroep Ouderen Nieuwmarkt bepleit dat ouderen in de eigen woning moeten kunnen blijven wonen indien mogelijk door aanpassingen aan de woning, en waar dit technisch niet mogelijk is, deze ouderen een passende woning wordt aangeboden binnen de eigen buurt. 
In de buurt zijn veel geschikte en toegankelijke sociale huurwoningen, die op het moment niet aan ouderen worden toegewezen.

proef

Lineke Joanknecht, lid van de werkgroep:"Eindelijk zijn er nu toezeggingen gedaan de situatie zal worden verbeterd. Er komt een Pilot Buurtgerichte Toewijzing Seniorenwoningen Nieuwmarkt. Onze werkgroep zit voor deze pilot (lees: proef) aan tafel met CentraM/Sociaal Wijkteam, de corporaties Stadgenoot, Ymere, De Key, het stadsdeel, Dienst Wonen Zorg Samenleven en Wijksteunpunt Wonen. De pilot is een project van de Taskforce Wonen met Zorg van stadsdeel Centrum. Hopelijk start de pilot begin volgend jaar. De bedoeling is woningen die aangepast zijn of relatief gemakkelijk kunnen worden aangepast, zodra ze vrijkomen, te labelen (reserveren) voor senioren en met voorrang aan te bieden aan ouderen met verhuiswens in de eigen buurt. Dit zónder dat die ouderen een huurverhoging opgelegd krijgen. Zo'n niet zelden voorkomende huursprong is een van de oorzaken waardoor een aantal ouderen een verhuizing naar een toegankelijker woning niet kan aangaan."

je onveilig voelen in een beganegrondwoning

Een barrière die ouderen vaak ervaren bij het betrekken van een beganegrondwoning is de (vermeende) onveiligheid van wonen direct aan de straat. De betreffende woningen, en vooral de omgeving ervan, zullen veiliger gemaakt moeten worden. Hiervoor wil de Werkgroep Ouderen Nieuwmarkt zich via de genoemde taskforce inzetten. 

Complexen van corporaties waarbij verbetering van de toegankelijkheid aan de orde is v.l.n.r.:
Sint Antoniesbreestraat, Pentagon en De Halve Wereld
Afbeeldingen v.l.n.r.: www.amsterdaminsite.nl / NAI / Wikipedia

 

liftenplan en andere verbeteringen van toegankelijkheid

Het team dat de pilot voorbereidt heeft een aantal plannen opgepakt. Een lift in het Pentagon, verbeteringen in het complex Sint Antoniesbreestraat en een passerelle (brug) die twee delen van het complex De Halve Wereld verbindt, opdat meer woningen met de lift te bereiken zijn.

inzicht in vraag en aanbod

Hieraan valt nog veel te verbeteren en dat is een van de doelen van de pilot. De lijst met ouderen met verhuiswens moet actueel gehouden worden via het samenwerkingsverband van CentraM, Sociaal Wijkteam en Thuiszorginstellingen. Ook moeten individuele meldingen gedaan kunnen worden, onder andere uit de Werkgroep Ouderen Nieuwmarkt en het Stadsdorp Nieuwmarkt. 

voor wie bereikbaar

Een van de doelen van de pilot is dat ouderen die niet uit een sociale huurwoning komen ook naar een voor senioren gelabelde sociale huurwoning kunnen verhuizen (mits aan de inkomensvoorwaarde wordt voldaan).

afstand tussen oude en nieuwe woning

De Werkgroep Ouderen zal zich in de gesprekken over de pilot ervoor inzetten dat ouderen een toegankelijke woning krijgen aangeboden op een zo klein mogelijke afstand van de bestaande woning.

levensloopbestendig wonen 

Op 3 december wordt ook ingegaan op andere vormen van levensloopbestendig wonen, zoals ouderenwoongroepen en woongroepen waarin jong en oud bewust samenwonen. 

Traplopende robots die op dit moment bestaan (dank aan Rein Jansma, architect, die hierop wees). Foto's: links www.industrysearch.com, midden en rechts www.stair-robot.co.uk

 

out of the box-denken: robots?

Op de bijeenkomst op 3 december worden voorbeelden getoond van out of the box-denken. Zo zal het toegankelijk maken van bovenwoningen in de toekomst mogelijk worden door de verdere ontwikkeling van traplopende robots. En in Stadsdorp Zuid worden door een paar werkgroepen verrassende nieuwe wegen onderzocht om bij het ouder worden in het eigen huis of in de buurt te kunnen blijven wonen. Jacques Allegro komt dit toelichten.

informatie over levensloopbestendig wonen

Op de website van Stadsdorp Nieuwmarkt wordt in de komende tijd informatie geplaatst over levensloopbestendige woonvormen en over wat de bewoners ervan hebben gedaan om tot zo'n woonsituatie te komen.
Platform 31 publiceerde de brochure Langer Thuis?, 55 pagina's waarin o.a. een portret van acht projecten die het wonen en de woningen van senioren toekomstbestendig maken.
Download: >>Langer Thuis? 

>> terug naar overzicht 

Kees, Riekjes grote liefde
foto Riekje

“Hier weg willen?  Die gedachte is in 40 jaar niet bij me opgekomen!”

eerste van een reeks interviews met markante stadsdorpbewoners op de website stadsdorpnieuwmarkt.nl

Bij onze eerste afspraak bij haar thuis keek Riekje de kat uit de boom: ‘Wat is dat voor snuiter? Gaat hij mijn huis rücksichtslos leegruimen (‘Ach mevrouwtje, dat kan allemaal toch weg …!’)? Die eerste keer hebben we alleen over ons leven zitten kletsen, vooral over het hare. Over haar werk en over haar grote liefde. Over kinderen en over reizen. En we lachten veel. Ik werd goedgekeurd als opruimer en sjouwer.

Nog steeds heeft ze een druk sociaal leven met familie en ‘familie’, met vrienden, hun kinderen en daar weer de kinderen van, met het onderbrengen van ‘onbehuisden’, wanneer iemand uit dat uitgebreide sociale netwerk op straat belandde, en als straat- en buurtbewoner.
Dat actieve leven is niet de enige reden waarom Riekje ‘met de benen vooruit’ haar huis wil verlaten.
Lees het hele interview dat Gee de Wilde had met Riekje: 
>> www.stadsdorpnieuwmarkt.nl

De interviews zijn gemaakt door de Interviewclub van Stadsdorp Nieuwmarkt en zullen de komende tijd in de nieuwsbrieven en op de website worden geplaatst.
 

>> terug naar overzicht 

Mee-eten in De Halve Wereld op 20/11 of 18/12

In buurtrestaurant De Halve Wereld
– Turfsteeg 4 bij het Waterlooplein - kun jedit jaar nog twee keer goedkoop en lekker mee-eten. En andere buurtgenoten ontmoeten.
 

Foto, zie de groenwitte auto in de spiegeling: Google dus

Je kunt aanschuiven voor € 5 . En als je meehelpt met koken en afwassen zelfs voor niks.
Wel van te voren opgeven via >>buurtrestaurantdhw@gmail.com.
Er is nog een beperkt aantal plaatsen.

>> terug naar overzicht 

Engelstalige buurtgenoten?

initiatief om Engelstaligen bij het stadsdorp te betrekken

Zend deze nieuwsbrief door naar je Engelstalige buurtgenoten als je denkt dat ze in onderstaande aankondiging geïnteresseerd zijn. De aankondiging komt ook op de website.

Stadsdorp Nieuwmarkt organiseert een Engels-talige bijeenkomst voor onze niet-Nederlandse buurtgenoten

In het centrum van Amsterdam wonen mensen uit de hele wereld met enorm gevarieerde achtergronden en ervaringen. Velen spreken Nederlands maar onder elkaar spreken zij dikwijls Engels.
Stadsdorp Nieuwmarkt nodigt hen uit om ook deel uit te gaan maken van een stadsdorp om meer in contact te komen met buurtgenoten. Er zijn 22 stadsdorpen in Amsterdamse buurten.

Engelstalige bijeenkomst 

Begin volgend jaar zal een Engelstalige bijeenkomst worden georganiseerd voor buitenlanders die in de stad wonen. Mike Mansfield, zelf van Ierse komaf, zal daar samen met enkele stadsdorpers uitleg geven over het doel en de betekenis van stadsdorpen. 
Geïnteresseerd in deze bijeenkomst? Of ken je iemand die misschien naar deze bijeenkomst zou willen komen?
Stuur ons dan een e-mail en de Engelstalige folder wordt je toegestuurd. Of stuur deze nieuwsbrief door naar de mogelijk geïnteresseerden.
Later dit jaar word je geïnformeerd over waar en wanneer de bijeenkomst plaats zal vinden.

E-mail naar: 
>>info@stadsdorpnieuwmarkt.nl 

 

>> terug naar overzicht  

Stadsdorp Nieuwmarkt is organizing an English language meeting for our Non-Dutch neighbors

Amsterdam is home to people from all over the world with an enormous variety of backgrounds and experiences. While many people speak very good Dutch, often they are more at home in English.Stadsdorp Nieuwmarkt would like to reach out to these people as a way of strengthening ties within the Amsterdam community and creating greater opportunities to meet neighbors. We have 22 stadsdorpen in Amsterdam quarters.

English language meeting

At the beginning of next year, we will be organizing an English language meeting for foreigners living in the city. Mike Mansfield, himself from Ireland, together with some other stadsdorpers will explain what a Stadsdorp is and what we would like to achieve.
Does this seem like something that could be of interest to you? Do you know anyone who may be interested in joining us for the meeting?
If so, send an e-mail, and you will get the (English) flyer. Please forward this invitation to people who might be interested.
Later this year more information about the date and location for the meeting will be sent out.
 


E-mail to:  

>>info@stadsdorpnieuwmarkt.nl
 

>> table of contents 

ervaringen uitwisselen met je tablet elke 4e donderdag in de OBA

foto Openbare Blibliotheek Amsterdam

Tabletcafé in de bibliotheek

Heb je een iPad of ander merk tablet? Ben je ook zo enthousiast of stuit je bij het gebruik toch op wat moeilijkheden? Kom dan naar het Tabletcafé. Je kunt ervaringen uitwisselen en kennis delen over tablets en iPads. Over het installeren van apps en handige tips en trucs om alles uit je tablet of iPad te halen.
Net als in een doorsnee café kan je gewoon binnenlopen (bij voorkeur mét tablet) en is er wat te drinken. Deelname is gratis.
Openbare Bibliotheek Amsterdam, Oosterdokskade 143,
elke 4e donderdag 10:30-12:00 uur.

>> terug naar overzicht  

Zanggroep Frommerman
foto Julia de Boer

Buurtconcert in Splendor donderdagochtend 27 november 11:00 uur 

te gast: Frommerman en Edgar Jansen

Op dit 10e buurtconcert treedt het zangersensemble Frommermann op. Het bestaat uit Nederlandse topzangers die individueel op grote podia te horen zijn. Het dagblad van het Noorden schreef over Frommermann: ‘Een hele avond topamusement door zeven heren die van geen ophouden weten. Humor is een vast element dat nergens te veel doorslaat. Frommermann is een goudmijn die nog lang niet is uitgeput.’ In het buurtconcert laat het ensemble een deel van zijn nieuwe CD met kerstrepertoire horen.
Buurtgast van Splendor is Edgar Jansen, portretschilder en -tekenaar met atelier vlakbij Splendor. Hij  tekent vaak musici en dansers bij concerten en voorstellingen. Hij werkt naar waarneming. Bij het buurtconcert licht hij zijn werk toe.
Eén keer per maand, op donderdagochtend, is Splendor open voor de buurt.
Het concert is laagdrempelig. Het kost maar vijf euro inclusief een kop koffie. Splendormusici maken niet alleen muziek; ze zijn ook gastheer en geven een rondleiding met achtergrondinformatie. 
Vanaf 10.30 uur inloop en koffie of thee in de bar.
Donderdag 27 november 2014, aanvang: 11:00, voorverkoop en 'aan de deur': € 5 (geldt ook voor alle kaarthouders) >>Tickets

>> terug naar overzicht  

Door de ogen van...

Adriaan Boiten registreert al wandelend met zijn smartphone de buurt

Ook oog voor bijzondere beelden in de buurt? Stuur je foto in via >> mail 
 

Inzending van Pieter Fopma:
het laatste gestutte huis
in de buurt?

Agenda's bevriende podia


Stadsdorp Nieuwmarkt is voor de grote bijeenkomsten telkens te gast bij culturele podia in de Nieuwmarktbuurt.
Het stadsdorp, dat zelf zoveel mogelijk geldloos opereert, hoeft voor het gebruik van deze ruimten geen zaalhuur te betalen. Een grote geste.
Van deze podia volgen hieronder de links naar een aantal van hun programma's of agenda's.

 

Compagnietheater

02-06 dec          >> Vrijdag-Hugo Claus (HNT)  >>Trailer
                              met  theaterdiner vooraf

 

Literair Podium Perdu

19,20,22,23 nov >> Kras-Judith Hertzberg (Troost) 

21 nov               >> Presentatie Terras 07 (Nieuwland)

27 nov               >> Dichter bij de Bezige Bij 2014

28 nov               >> Dans en Poëzie

29 nov               >> De Meneertjes spelen Impro

30 nov               >> In Therapie-zanggroep Puur

6 dec                 >> Weg van Damascus-Ghayath Almadhoun

 

Muziekcentrum Splendor

18 nov               >> Ledenconcert-Peter Brommel

19,21,23 nov      >> Concerten

24 nov               >> Ledenconcert-Claron McFadden

27,28,29 nov      >> Concerten/Programma's

29 nov               >> Ledenconcert-Wilbert Bulsink

29,30 nov          >> Concerten

01 dec               >> Ledenconcert-Vasile Nedea

02 dec               >> Ledenconcert-Sonja van Beek

 

Vlaams cultuurhuis de Brakke Grond

20,21,22,23 nov >> IDFA Doc Lab

02,03 dec           >> Michael Bijnens La Linea

 

Buurtcentrum De Boomsspijker

weekprogramma >> Cursussen en trainingen

 

>> terug naar overzicht  

Ontwerp logo: Dutch Logo Design, Ton Giesbergen
Meer informatie over het Stadsdorp Nieuwmarkt
Facebook
Facebook
Website
Website