Copy
View this email
in your browser
NIEUWSBRIEF JORDAANMUSEUM
16 november 2017

 

>> Het GangenMenu - de Sajetgang moet blijven - de Berengang - Liefde is aardappelen

Het GangenMenu  

Zaterdag, 25 november 2017, 17 - 21.30 uur

 

Voor actuele informatie zie de website van het Jordaanmuseum
Aanmelden is noodzakelijk via gangenmenu@gmail.com
Bekijk de flyer groot op uw scherm

De Sajetgang moet blijven zoals hij van ouds is

Omwonenden tegen bouwplan Willemsstraat 6-12

Jordaanmuseum schreef erfgoed passages voor bezwaarschrift

Stadsdeel Centrum is eigenaar van de locaties Willemsstraat 2-4 en 6-10 waaraan de gemeenteraad in 1995 een kunst en natuurbestemming toekende. Voor de invulling van de locaties dienden omwonenden diverse plannen in. Het stadsdeel reageerde daar niet op, maar veranderde zonder overleg de bestemming en benaderde vervolgens een organisatie en diverse personen om voor de locaties een bouwplan te ontwikkelen. Omwonenden verzetten zich tegen bebouwing, ook tegen het plan van Jan Fraijman, voorzitter van de waakhondcommissie van de VVAB. Het plan Fraijman ontneemt de omliggende woningen licht, lucht en privacy. Bovendien ontneemt dat plan het zicht op de structuur van de spitse hoeksituatie die als bijzonder ervaren en aangemerkt wordt. Deze hoek is extra fraai omdat hier twee gangen leiden naar één binnenplaatsje waaraan een inpandig huis staat (links op de foto): de Sajetgang en de Swartepaardsgang. Verbijsterend is de bewering van de bezwaarschriftencommissie dat de Sajetgang, tussen Willemsstraat 4 en 6 (achter de groene deur rechts van het trafohuisje), 'is opgelost in het ledige' omdat 'de structuur van de steeg volledig (is) verdwenen'. Wie ter plekke goed kijkt ziet meteen dat de uitbouw van de twee panden Brouwersgracht 143 (het witte rechts op de foto) en 145 (het bruine daarachter) op de rooilijn van de gang staan. Omwonenden zijn in beroep gegaan tegen de goedkeuring van het bouwplan. 

Krotwoningen aan de Berengang

Het Nassautheater, Lijnbaansgracht 32-34 en de Berengang Willemsstraat 173 - 186

  

In de pandjes aan de Berengang zijn verrassend veel authentieke elementen aangetroffen: 

  • plafond met de oorspronkelijke verf

  • betengeling

  • lambrisering

  • een schouw

  • deurportieken

  • ramen

Al deze onderdelen geven de woningen aan de Berengang een 'positieve cultuurhistorische waarde' schrijft Gabri van Tussenbroek, die de pandjes aan de Berengang onderzocht voor Monumenten & Archeologie, waar hij werkt. Van Tussenbroek concludeert daarnaast dat de historische structuur van verkaveling een 'hoge cultuurhistorische waarde' heeft.  Verontrustend is echter zijn conclusie dat nader onderzoek niet nodig is en het ensemble geen monumentenstatus verdient. 

Bonny Alberts neemt namens Stichting Monumenten Amsterdam Noord deel aan het maandelijkse Amsterdamse Erfgoed Overleg (AEO). Zij en Stadsherstel bepleitten in dat overleg een aparte status voor het ensemble - de krotten aan de Berengang zijn uniek. 

Het Jordaanmuseum steunt de door hen bepleitte status van het ensemble. 

Stadsherstel heeft onderzocht of ze de krotten aan de Berengang en het Nassautheater kan kopen, maar Dirk van der Broek wil niet verkopen.

Stadsherstel onderschrijft de gedachte krot = krot. De woningen in de pandjes moeten als krotwoningen toegankelijk worden gemaakt voor het publiek. 
Ideaal is een vorm van coöperatief eigendom - een win-win-win situatie voor alle partijen. In zo'n verband kan het Jordaanmuseum via een crowdfunding mede partij zijn.

In een volgende Nieuwsbrief meer over wensen en feiten.

Liefde is aardappelen 

Regie: Aliona van der Horst

Woensdag 20 december 2017, 22.55 uur, NPO 2

Aliona van der Horst, geboren in Moskou en getogen in Nederland, is dochter van een Russische moeder en Nederlandse vader. Van der Horst reconstrueerde de omstandigheden waarin haar moeder en vijf tantes opgroeiden. Een aangrijpend verhaal over een boerenfamilie die het zwaar had onder het regiem van Stalin.
Hoe het gebrek aan voedsel de levens van de zes zussen verscheurde is het onderwerp van de film?

Tijdens de Eerste Wereldoorlog eiste de schaarste aan levensmiddelen mensenlevens, ook in Amsterdam. Dit jaar werd herdacht dat Het Aardappeloproer 100 jaar geleden plaatsvond - het duurde van 28 juni 1917 – 6 juli 1917 en begon in de Jordaan. 

Volg ons op

Facebook
Website

Steun de projecten van het Jordaanmuseum die tot doel hebben de betrokkenheid van bewoners te vergroten en bezoekers aan te trekken die geïnteresseerd zijn in de bijzondere cultuurgeschiedenis van de wijk.

Dankzij de inzet van vrijwilligers kan het Jordaanmuseum projecten realiseren. Ook uw steun is nodig. 
Wij zijn dankbaar als u een bijdrage wilt storten NL66 INGB 0000 8966 64 t.n.v. Stichting Jordaanmuseum

U kunt u de tentoonstelling De Jordaancultuur
van 10.00 – 16.00 uur bezoeken in De Rietvinck

24 uur per dag: Het Gangenproject – Willemsstraat 22 – 110 en
het Gangennaambordenproject eveneens in de Willemsstraat.
 
mail adres bijwerken - uitschrijven

Copyright © 2017 

Email Marketing Powered by Mailchimp