ماهنامه شرکت  بیمه‌: شماره ۳۶ اول می ۲۰۱۴
View this email in your browser

روز مادر به تمامی‌ مادران عزیز گرامی‌ باد
دوستت دارم مادر
مادر الماسی است گرانبها و موهبتی که بدون در نظر داشتن مرزهای خاکی، بی خبر از همه رفتارهای نژاد پرستانه، به دور از هر گونه اختلافات طبقاتی و فرهنگی به مستمند و ثروتمند به یک نوع بخشوده شده. مادر رنگ نمیشناسد. سیاه و سفید نمیشناسد. در پیشگاه مادر فرق نیست.
ﺷﺮﮐﺖ ﺑﯿﻤﮫ ﺑﺎ ھﺪف اطﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﺑﮫ ھﻤﻮطﻨﺎن ﮔﺮاﻣﯽ ، ﺳﺎﻟﮭﺎﺳﺖ اﻗﺪام ﺑﮫ ﻧﮕﺎرش ﻣﻘﺎﻻت در ھﻔﺘﮫ ﻧﺎﻣﮫھﺎی ﺷﮭﺮ ﺗﻮرﻧﺘﻮ ﺑﮫ ھﻤﺮاه ﺑﺮﻧﺎﻣﮫھﺎی رادﯾﻮﯾﯽ و ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯽ داﺷﺘﮫ اﺳﺖ.
ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی ﺷرﮐت ﺑﯾﻣﮫ در ﺑﺧشھﺎی طرح و ﺑرﻧﺎﻣﮫ رﯾزی ﻣﺎﻟﯽ، ﺑﯾﻣﮫ ھﺎی ﻋﻣر، از ﮐﺎر اﻓﺗﺎدﮔﯽ و
ﻧﺎﺗواﻧﯽ ﺟﺳﻣﯽ، ﺑﯾﻣﺎری ھﺎی ﺳﺧت، دﻧدان و ﭼﺷم، دارو، ﻓﯾزﯾوﺗراﭘﯽ، اﺗﺎق ﺧﺻوﺻﯽ ﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎن، ﻣﺳﺎﻓرﺗﯽ ، وﯾزﯾﺗور ﺑﮫ ﮐﺎﻧﺎدا، ﺳوﭘر وﯾزا، اﻧواع ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﮔذاری،RRSP,TFSA ,RESP 
 ﻣﯾﺑﺎﺷد. آﻧﭼﮫ ﻣﯾﺗواﻧد ﻣﺎ را در اﯾن ﻣﺳﯾر ﻣوﻓق ﺳﺎزد ﺑﯽ ﺷﮏ ﺗوﺟﮫ ﺷﻣﺎ ﻋزﯾزان و ھﻣراھﯽ ﺗﺎن در ﻣطﺎﻟﻌﮫ، ﺷﻧﯾدن و دﯾدن اﯾن ﮐﺎر ﺑزرگ ﻓرھﻧﮕﯽ و ﮔروھﯽ اﺳت. ﻟطﻔﺎ در ﮐﻧﺎر ﻣﺷﻐﻠﮫ ھﺎی زﻧدﮔﯽ، ﻧﯾﺎز ﺑﮫ ﺑﯾﻣﮫ را ﺑﮫ ﮐﺎری ﺑرای ﻓردا ﻧﮕذارﯾد. ﭼرا ﮐﮫ ﺑﯾﻣﮫ ﯾﮏ ﻧﯾﺎز واﻗﻌﯽ اﺳت ﺑﺎ ھر اﻧدازه ﺗوان ﻣﺎﻟﯽ ﺷﻣﺎ
 فعالیت‌های شرکت بیمه‌ رحیمیان
شب شعر            ۸ آوریل

توصیه هایی برای کاهش آزار حساسیتهای فصلی

آلرژى های تنفسی بیشتر در اوایل بهار و پاییز خود را نشان مى دهند. كسانى كه حساسیت هاى بهارى دارند
 نسبت به گیاهان موجود در محل زندگى خود حساس هستند و دانه‌هاي گرده گياهان و قارچ‌ها از عوامل حساسيت‌زايي هستند که سبب آلرژي‌هاي متعدد در بهار مي ‌شوند. گرده ها سلول هاى نر در گل هاى گیاهان هستند. این گرده ها توسط زنبورها، سایر حشرات و وزش باد جابجا می شوند
گره زده سبزه ی سلامتی: به مناسبت روز سیزده بدر
روز سیزده بدر روزی برای رهایی از استرس
سرخک برگشته است!؟
بیماری های منتقله از راه ناقلین
هپاتیت های شایع در کانادا
ویروس هپاتیتC ، دشمنی آرام و ویرانگر
هپاتیت C در همین نزدیکی!
توصیه هایی برای کاهش آزار حساسیتهای فصلی 
حساسیت یا سرماخوردگی
عطسه می کنم پس بهار آمده است!
بهار و حساسیت فصلی
سرطان کودکان، یکی از بدترین حادثه ها ! 
بیماری هموفیلی 
با فرزند مبتلا به بیماری هموفیلی همراه شویم!
هموفیلی، بیماری شاهان؟
دوستت دارم مادر
قبلا شما را کجا دیدم؟
آلزایمر با از دست دادن حافظه کوتاه مدت، فراموش کردن آدرس ها و اسم ها آغاز می شود و کم کم تا آنجا پیش می رود که فرد حتى راه بازگشت به خانه را فراموش می کند. در سال ۱۹۰۶ میلادى آلویس آلزایمر پزشک آلمانى پس از ۲۰ سال تحقیق توانست تعریفى علمى از این بیمارى ارائه دهد. این بیمارى براى قدردانى از یک عمر تحقیق این دانشمند، «آلزایمر» نامیده شده است. آلزایمر که به بیمارى پیرى معروف است در واقع چیزى بیشتر از یک فراموشى ساده است.
 
فعالیت‌های رادیویی
 


بیماری‌های خاص          ۸ آوریل
 

برنامه ریزی مالی         ۲۲ آوریل

Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Website
Website
Email
Email
LinkedIn
LinkedIn
YouTube
YouTube
Address:  102-7368 Yonge St.
                Thornhill, ON, L2J8H9
Tel:         905-370-0011
Fax:        905-370-0048
Email:     info@insufin.com
              
www.sherkatebimeh.com
Copyright © 2014 Insufin Inc, All rights reserved.


unsubscribe from this list    update subscription preferences 

Email Marketing Powered by Mailchimp