Copy
TCC Cylchlythyr y Gwanwyn
View this email in your browser
Mae wedi bod yn ddechrau prysur i 2021 i TCC.  Ym mis Ionawr cynhaliwyd ein Diwrnod Cynllunio Blynyddol, pan wahoddwyd pobl o grwpiau sy’n aelodau o TCC i drafod yr hyn sy'n digwydd yn eu cymunedau er mwyn ein cynorthwyo i nodi materion newydd.  Er gwaethaf yr heriau anhygoel sydd yn ein hwynebu ar hyn o bryd, roedd egni'r grwpiau sy'n aelodau o TCC yn amlwg, yn ogystal â'r ymrwymiad parhaus i gydweithio i adeiladu grym a mynd i'r afael ag anghyfiawnder cymdeithasol.  Os ydych chi'n gwybod am rywbeth y credwch ddylai fod ar agenda TCC, cysylltwch â ni i roi gwybod i ni.
 
Fe wnaethom hefyd adolygu ein hamcanion ar gyfer 2020 ac edrych ymlaen gyda'n gilydd at ein hamcanion ar gyfer 2021.  Ar ddiwedd y digwyddiad, roeddem yn falch o groesawu Angela K James, ymgynghorydd ar gyfer Taleithiau’r De a Chydlynydd N'tosake (arweinyddiaeth menywod) gyda Rhwydwaith Gamaliel, ar gyfer trafodaeth am rym ac arweinyddiaeth gymunedol yn yr Unol Daleithiau.
Rydym yn parhau â'n gwaith ar y Cyflog Byw ac wedi bod yn gofyn i aelodau rannu eu profiadau a'u barn ynghylch y Cyflog Byw a chyflogau isel.  Rydym yn parhau i gynnal ein cyfarfodydd Strategaeth ar-lein ar ddydd Mercher cyntaf pob mis, ynghyd â gweithgareddau eraill y gallwch ddarllen mwy amdanynt yn y cylchlythyr hwn.

Cyfarfodydd Atebolrwydd gydag ymgeiswyr yn Etholiadau'r Senedd

Byddwn yn cynnal Cyfarfodydd Atebolrwydd gydag ymgeiswyr ar gyfer pob etholaeth yng Ngogledd-ddwyrain Cymru yn y cyfnod yn arwain at Etholiadau'r Senedd ym mis Mai, ac yn gwahodd aelodau TCC i gymryd rhan mewn cyfarfodydd gydag ymgeiswyr sy'n sefyll yn eu hetholaeth.  Bydd y rhain yn gyfarfodydd bach ar-lein ar gyfer pob ymgeisydd yn unigol.  Byddwn yn gweithio gyda chi ymlaen llaw i osod yr agenda a pharatoi cwestiynau.  Bydd dyddiadau ac amseroedd yn cael eu cyhoeddi drwy e-bost felly rhowch wybod i ni os oes gennych ddiddordeb mewn cymryd rhan.  Mae'r cyfarfodydd hyn yn rhan bwysig o waith TCC i sicrhau bod y rhai sy'n gwneud penderfyniadau'n atebol ac i adeiladu perthynas â chynrychiolwyr etholedig o bob plaid wleidyddol. 

Ddydd Iau 22 Ebrill 7.30pm - 9pm byddwn yn cynnal cyfarfod ar-lein mwy gyda'r ymgeiswyr rhanbarthol ar gyfer Gogledd Cymru ac rydym yn annog holl aelodau TCC i fod yn bresennol.  Byddwn yn anfon mwy o fanylion am y cyfarfod hwn atoch yn fuan.
 
Ym mis Chwefror cynhaliwyd sesiwn hyfforddi 'Deall y Senedd' ar gyfer arweinwyr.  Rhoddodd yr hyfforddiant, a gyflwynwyd gan Dîm Ymgysylltu Cymunedol y Senedd, gipolwg i arweinwyr ynghylch sut mae'r Senedd yn gweithio a sut i ddefnyddio'ch pleidlais.  Peidiwch ag anghofio mai hanner nos ar 19 Ebrill yw'r dyddiad cau i gofrestru i bleidleisio, p'un a  ydych yn bwriadu pleidleisio'n bersonol, drwy'r post neu drwy ddirprwy.

Diweddariad ynghylch ymgyrch Stop School Hunger /
Dysgu Nid Llwgu 

O ganlyniad i ymgyrch Stop School Hunger / Dysgu Nid Llwgu, cyhoeddodd y Prif Weinidog Mark Drakeford fod Llywodraeth Cymru yn clustnodi £1 y dydd yn ychwanegol i'r lwfans prydau ysgol am ddim mewn ysgolion uwchradd.  Bydd hyn yn caniatáu i'r disgyblion tlotaf yng Nghymru brynu brecwast yn ogystal â chinio yn yr ysgol.  Roedd  hyn i fod i ddechrau fel cynllun peilot ar gyfer pob disgybl Blwyddyn 7 cymwys ym mis Medi 2020, ond  fe'i gohiriwyd tan fis  Ionawr 2021 oherwydd y pandemig.
 
Ddiwedd y llynedd, sicrhaodd TCC ymrwymiad gan Lywodraeth Cymru y byddai'r cynllun peilot yn parhau i fynd rhagddo o fis Ionawr 2021.  Gan fod yn rhaid i ysgolion optio i mewn i'r cynllun peilot, rydym wedi bod yn gweithio i sicrhau bod gwybodaeth am y peilot  yn  cael ei chyfleu i ysgolion uwchradd, a'u bod yn optio i mewn fel bod hyn i gyd ar waith pan fydd yr holl ddisgyblion yn dychwelyd i'r ysgol.
 
Os ydych yn ysgol sy'n aelod o TCC, neu os ydych mewn cysylltiad ag ysgol yn eich cymuned, anogwch hwy i optio i mewn i'r cynllun.  I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â ni.

Hafan Meddyliau Iach

Mae arweinwyr ifanc o grŵp Ieuenctid yn Gweithredu TCC wedi creu adnodd a gwobr i ysgolion uwchradd i wella lles meddyliol yng nghymuned yr ysgol sydd wedi'i gymeradwyo gan y Prif Swyddog Addysg yng Nghyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam, Karen Evans.
 
Gall ysgolion weithio tuag at ennill Gwobr Hafan Meddyliau Iach drwy gwblhau'r holl gamau gweithredu os dymunant, neu gallant ddefnyddio'r rhestr wirio fel adnodd a pharhau i elwa o'r amser a fuddsoddir i greu cymuned ddysgu sy'n teimlo'n gadarnhaol ac yn hyderus ynghylch iechyd meddwl. 
  
Ym mis Ionawr cynhaliodd yr arweinwyr ifanc gyfarfod ar-lein gyda Karen Evans, gan ennill ei chefnogaeth i'r ymgyrch ac ymrwymiad i rannu adnodd Hafan Meddyliau Iach gydag ysgolion yn yr ardal.  Cytunodd y Prif Swyddog hefyd i rannu'r pecyn cymorth gyda swyddogion cyfatebol yng Nghyngor Sir y Fflint a Chyngor Sir Ddinbych ac i hyrwyddo cais i ychwanegu'r adnodd at lwyfan adnoddau Hwb ar gyfer ysgolion yng Ngogledd Cymru.
 
Gwahoddir ysgolion uwchradd i gofrestru ar gyfer cynllun Hafan Meddyliau Iach ac i ddefnyddio'r rhestr wirio i ddangos eu hymrwymiad i wella iechyd meddwl.  Gall ysgolion ddod o hyd i'r adnoddau a rhagor o wybodaeth yma.

Partneriaeth newydd gyda Sefydliad Bevan

Mae TCC yn falch iawn o gyhoeddi ein bod wedi cytuno ar bartneriaeth newydd gyffrous gyda Sefydliad Bevan.  Mae dwy elfen i'r bartneriaeth.
Bydd yr elfen gyntaf yn ceisio datblygu'r modd y gwneir profiad uniongyrchol pobl o dlodi'n flaenoriaeth o ran datblygu polisi yng Nghymru.  Bydd y gweithgaredd, a ariennir gan Sefydliad Joseph Rowntree, yn adeiladu ar weithgarwch presennol TCC yn y maes.
 
Dywedodd Dr Steffan Evans o Sefydliad Bevan: "Mae Sefydliad Bevan yn edrych ymlaen at weithio mewn partneriaeth â TCC. Mae llwyddiant ymgyrch ddiweddar TCC Dysgu Nid Llwgu yn dangos sut y gall pobl sydd â phrofiad o fyw mewn tlodi sicrhau newid gwirioneddol. Mae'n hanfodol ein bod yn adeiladu ar hyn ac yn sicrhau nad yw profiadau pobl byth yn cael eu hanwybyddu."

Bydd yr ail elfen yn golygu cydweithio i sicrhau bod lleisiau ymfudwyr yn rhan annatod o ddatblygu polisi yng Nghymru.  Bydd y bartneriaeth, a ariennir gan Sefydliad Paul Hamlyn, yn archwilio ffyrdd newydd o gynnwys pobl sydd â phrofiad uniongyrchol o fudo wrth ddatblygu polisi, dylanwadu a gwneud penderfyniadau yng Nghymru.  Os hoffech gymryd rhan, cysylltwch â ni.

Galwad am ymddiriedolwyr

Rydym yn awyddus i recriwtio ymddiriedolwyr newydd i fwrdd TCC.  Ymddiriedolwyr elusennau yw'r bobl sy'n goruchwylio gwaith y sefydliad, gan gytuno ar strategaeth TCC a sicrhau bod y mudiad yn cael ei reoli'n briodol.  Mae'r ymddiriedolwyr yn cyfarfod o leiaf bedair gwaith y flwyddyn ac mae dyddiadau’r cyfarfodydd hynny yn cael eu pennu’n unol ag argaeledd ymddiriedolwyr.  
 
Rydym am gynnwys pobl ag ystod eang o brofiadau a chefndiroedd ar fwrdd yr ymddiriedolwyr, a sicrhau bod gennym gynrychiolaeth dda gan grwpiau sy'n aelodau o TCC.  Byddem yn eich annog i feddwl a oes pobl o'ch grŵp chi a fyddai â diddordeb mewn cael eu henwebu.  Rydym yn darparu cymorth a hyfforddiant i unrhyw un sy'n ymuno â'r bwrdd, a hefyd yn talu unrhyw dreuliau sy’n codi o gymryd rhan.
 
Gallwch weld pwy yw ein hymddiriedolwyr presennol a beth yw eu cyfraniad i TCC yma.  Byddai'r ymddiriedolwyr presennol yn hapus i gael sgwrs anffurfiol gydag unrhyw un sydd â diddordeb felly cysylltwch drwy office@tcc-wales.org.uk os hoffech drefnu hynny.  
 

Newid Hinsawdd

Mae grwpiau TCC yn parhau i weithio ar fater newid yn yr hinsawdd, gan adeiladu ar ymrwymiadau a wnaed gan gynghorau Sir Ddinbych, Sir y Fflint a Wrecsam yn nigwyddiad dathlu chwarter canrif ers sefydlu TCC.  Rydym wedi bod yn canolbwyntio ar feithrin perthynas waith gadarnhaol gyda swyddogion a chynghorwyr yr awdurdodau lleol, gan eu hannog i gymryd camau uchelgeisiol a chyflym i fynd i'r afael â'r argyfwng hinsawdd a'r argyfwng ecolegol.

Ar wahân i hynny, mae'r grŵp hefyd wedi bod yn ystyried mater dadfuddsoddi, gan ystyried cronfa bensiwn Clwyd, ac mae arweinwyr ifanc wedi ysgrifennu'n ddiweddar at Sophie Howe, Comisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol.
 
Yng nghyfarfod Strategaeth mis Chwefror roedd cyfle i'r holl aelodau drafod ynghylch pa agweddau ar newid yn yr hinsawdd oedd bwysicaf iddynt hwythau a'u cymunedau.  Roedd y syniadau a gododd yn cynnwys effeithlonrwydd ynni cartrefi newydd a chartrefi preifat, pwyntiau gwefru ceir trydan, pecynnu bwyd, a grantiau ynni gwyrdd i bawb.
 
Os hoffech gael rhagor o wybodaeth am y gwaith mae grwpiau TCC yn ei wneud ynghylch newid yn yr hinsawdd, cysylltwch â Hugo: hugo@tcc-wales.org.uk / 07307 359799.

Gwrth-Hiliaeth

Ers i arweinwyr TCC nodi eu bod am ddysgu mwy am fod yn weithredol wrthhiliol, mae arweinwyr, aelodau staff ac ymddiriedolwyr wedi cymryd rhan mewn cylchoedd deialog yn archwilio canfyddiadau a phrofiadau o hiliaeth ac wedi bod yn cyfrannu at wefan padlet o adnoddau dysgu.  Mae rhai arweinwyr hefyd wedi cymryd rhan mewn digwyddiadau allanol a chyrsiau hyfforddi'n ymwneud â'r pwnc hwn, ac ym mis Chwefror cynhaliwyd Sesiwn Ymwybyddiaeth ynghylch Cymunedau Sipsiwn a Theithwyr.
 
Yn dilyn cais gan aelodau rydym yn archwilio mwy o opsiynau ar gyfer hyfforddiant allanol a byddwn yn rhannu manylion pan fydd digwyddiadau'n cael eu cadarnhau.

Tai

Ar ôl codi materion yn ymwneud â cheisiadau am dai, atgyweirio tai, ac ansawdd tai ar rent yn y digwyddiad ym mis Hydref 2020 i ddathlu 25 mlynedd ers sefydlu TCC , mae arweinwyr TCC wedi parhau â thrafodaethau gyda chynghorwyr a swyddogion o Gynghorau Sir Dinbych, Wrecsam a'r Fflint.   

Mae arweinwyr cymunedol TCC wedi cynnal tri chyfarfod gyda'r awdurdodau lleol hyd yma, yn ogystal ag ymgynghori ag arbenigwyr tai o sefydliadau eraill, megis y Gymdeithas Landlordiaid Preswyl, yr arbenigwyr ymgysylltu â thenantiaid y Gwasanaeth Ymgynghorol Cyfranogiad Tenantiaid, a Shelter.  Bydd yr wybodaeth a gafwyd o'r cyfarfodydd hyn yn llywio ein cyfarfodydd nesaf gyda'r awdurdodau lleol dros fisoedd y gwanwyn a’r haf.

Mae'r materion tai y mae arweinwyr TCC yn ceisio newid ynddynt yn effeithio ar bobl o sawl cefndir.  Gall unrhyw un a hoffai gyfrannu at y drafodaeth neu gymryd rhan yn y fforwm tai gysylltu â Kelly yn kelly@tcc-wales.org.uk

Datblygiad Arweinwyr a Chwrdd a Chyfarch Aelodau Newydd TCC

Rydym yn cynnal rhaglen datblygiad i arweinwyr newydd eleni. I ddechrau, daeth arweinwyr o'n hwyth grŵp mwyaf diweddar i ddod yn aelodau i noson groeso ym mis Chwefror, gyda'r bwriad o ddod i adnabod ei gilydd ac archwilio cyfleoedd i gydweithio ar faterion sy'n effeithio ar ein cymunedau.  Ers hynny, cafodd amryw o weithdai hyfforddi eu trefnu i hybu datblygiad arweinwyr, gan gynnwys y sesiwn hyfforddi gan Senedd Cymru.  Gallwch gysylltu â Kelly neu Hugo i gael rhagor o wybodaeth am y gyfres datblygiad arweinwyr.

Cysylltwch â ni

Os hoffech gael rhagor o wybodaeth am waith TCC, cysylltwch â ni drwy'r wefan neu e-bostiwch office@tcc-wales.org.uk.  Mae croeso i unrhyw un o grŵp sy’n aelod o TCC fynychu ein cyfarfodydd a'n sesiynau hyfforddi, a chodi materion newydd ar gyfer agenda TCC.  Mae aelodau staff TCC bob amser yn hapus i gwrdd i drafod sut mae cyfranogi, neu i drefnu i annerch grŵp.
Dymuniadau gorau
TCC
         
  Kay Polley / Sam Rex-Edwards
  Prif drefnyddion / Lead organisers
  

 

TCC (Trefnu Cymunedol Cymru / Together Creating Communities) 
35 - 37 Kingsmills Road
Wrexham
LL13 8NH
 
01978 262588
www.tcc-wales.org.uk 

  TCCWales
 
 
Raise funds for free
 
Rhif elusen / charity number: 1086434