Copy
Lettre d'information de l'Institut Français de Slovaquie
Newsletter Francúzskeho inštitútu na Slovensku
AVRIL 2016 / APRÍL 2016
La lettre d'information de l'Institut Français de Slovaquie | Newsletter Francúzskeho inštitútu na Slovensku

Semifinále súťaže Spievam po francúzsky (5. apríla 2016, 10.00)


Frankofónna spevácka súťaž „Spievam po francúzsky“ sa tento rok vracia s vynoveným zborníkom piesní, ktorý je modernejší a trendovejší ako minulé ročníky. Snahou programu je nadchnúť všetky vekové skupiny. Semifinále budú prebiehať na území celého Slovenska od 1. do 8. apríla : dovoľujeme si vám pripomenúť dátum a miesto konania v Bratislave – 5. apríla vo V-Klube.
 
V-Klub, Námestie SNP 12, Bratislava, utorok 5. apríla 2016 o 10.00

Viac
 

Demi-finale du concours Spievam po francúzsky (5 avril 2016, 10h)


Le concours de la chanson francophone « Spievam po francúzsky » revient en 2016 avec un nouveau catalogue de chansons encore plus moderne et tendance que les années précédentes. Le programme promet de ravir petits et grands. Les demi-finales auront lieu dans toute la Slovaquie du 1er au 8 avril : on retient la date du 5 avril au V-Klub, pour Bratislava.
 
V-Klub, Námestie SNP 12, Bratislava, 5 avril 2016, 10h

En savoir +

Výstava

Marcel Gautherot − fotografie francúzsko-brazílskeho umelca (5. − 30. apríl 2016)


Táto výstava, organizovaná v spolupráci s Veľvyslanectvom Brazílie v Bratislave, predstavuje výber z diel francúzsko-brazílskeho fotografa Marcela Gautherota. Ako jeden z najlepších fotografov svojej generácie, Gautherot vykreslil citlivý portrét brazílskeho ľudu, prepožičajúc svojim obrázkom atmosféru posilňujúcu predstavivosť diváka. Gautherota fascinovala najmä architektúra a preto v rokoch 1955 až 1960 nafotil vyše 4,000 obrázkov zo stavby Brasílie - nového hlavného mesta Brazílie. Portrétoval však i život prostých ľudí a odhaľoval spontánnosť ľudových sviatkov, akým boli Karneval či náboženské oslavy. Táto výstava predstaví i niektoré z týchto obrázkov.

5.- 30. apríl 2016
Galéria Francúzskeho inštitútu, Sedlárska 7, Bratislava
Vernisáž: utorok 5. apríla o 18.00


Viac

Exposition

Marcel Gautherot − les photographies d'un artiste franco-brésilien (5 − 30 avril 2016)

Cette exposition, organisée en collaboration avec l'Ambassade du Brésil à Bratislava, présente des œuvres de Marcel Gautherot, photographe franco-brésilien. Reconnu comme l’un des meilleurs photographes de sa génération, Gautherot dépeint à travers son œuvre la sensibilité du peuple brésilien, en conférant à ses images une atmosphère singulière stimulant  l’imagination du spectateur. Il s’intéresse notamment à l’architecture et réalise, de 1955 à 1960, plus de 4000 photos de la construction de Brasília - la nouvelle capitale du Brésil. Mais il photographie aussi des scènes de vie du peuple, s’attache à montrer la spontanéité des fêtes populaires, comme le Carnaval, ou des fêtes religieuses. Cette exposition, vous donnera l’occasion et le plaisir de découvrir quelques-unes de ses œuvres.

Du 5 au 30 avril 2016
Galerie de l'Institut Français, Sedlárska 7, Bratislava
Vernissage : mardi 5 avril à 18h


En savoir +

Prednáška

Karol Koloman Kulašik:
„Francúzi v Rákociho povstaní a francúzska vojenská tradícia na Slovensku“ (6. apríla 2016, 18.00)


Povstanie uhorských protestantov vedených Rákoczim bolo najväčším vystúpením Maďarov proti Viedni. Zápas Francúzska s Rakúskom o udržanie rovnováhy síl na Európskom kontinente v rámci vojny o Španielske dedičstvo (1701 - 1714) viedlo zo strany Ľudovíta XIV. ku podpore stavovských povstalcov v Uhorsku. Paríž diplomaticky uznal povstalcov a podporil ich nielen finančne ale aj vojensky. Rozhodujúcim obratom v najväčšom stavovskom povstaní bola bitka pri Trenčíne 3. augusta 1708, ktorá sa skončila Rákocziho porážkou.

Galéria Francúzskeho inštitútu , Sedlárska 7, Bratislava, streda 6. apríla 2015 o 18.00. Prednáška v slovenčine. Vstup voľný.

Viac

Výstava / Exposition Zimková - Kelecsényi

Conférence

Karol Koloman Kulašik :
« Les Français pendant le soulèvement de Rákoczi et la tradition militaire française en Slovaquie » (6 avril 2016, 18h)


Le soulèvement des protestants hongrois dirigés par François Rákoczi a été la plus grande confrontation entre la Hongrie et le gouvernement de Vienne. C'était l'époque de l'affrontement entre la France et l'Autriche pour la suprématie sur le continent européen, lors de la guerre de Succession d'Espagne (1701-1714). Louis XIV a reconnu les rebelles de Hongrie et a soutenu leur action financièrement et militairement. La bataille décisive de ce soulèvement hongrois a été celle de Trenčín le 3 août 1708, qui s'est soldée par la défaite de Rákoczi.

Galerie de l'Institut Français, Sedlárska 7, Bratislava, mercredi 6 avril 2016 à 18h. Présentation en slovaque. Entrée libre

En savoir +

Prednáška

Ioana Popa : „Prekladať s obmedzeniami“
(12. apríla 2016, 18.00)


Francúzsky inštitút na Slovensku v spolupráci s Ústavom svetovej literatúry SAV a s CEFRES v Prahe vás pozýva na prednášku pani Ioany Popa na tému: „Prekladať s obmedzeniami: sociologické priblíženie k prenosom literatúr z východnej Európy do Francúzska počas Studenej vojny“.

Pani Ioana Popa, pôsobí ako vedecká pracovníčka na CNRS a École des Hautes Études en Sciences Sociales a prednáška vychádza z jej vlastnej publikácie „Prekladať s obmedzeniami. Literatúra a komunizmus (1947-1989)“, ktorú v roku 2010 vydalo vydavateľstvo CNRS v edícii Culture & Société.

Galéria Francúzskeho inštitútu, utorok 12. apríla 2016 o 18.00.
Prednáška vo francúzštine. Vstup voľný


Viac

Conférence

Ioana Popa : « Traduire sous contraintes »
(12 avril 2016, 18h)

L’IFS en coopération avec l’Institut des littératures étrangères de l’Académie slovaque des sciences et le CEFRES de Prague vous invite à la conférence de Mme Ioana Popa intitulée « Traduire sous contraintes : une approche sociologique des transferts des littératures d'Europe de l'Est en France pendant la Guerre froide ».

Madame Ioana Popa est chargée de recherche au CNRS et docteur de l'École des Hautes Études en Sciences Sociales. La conférence est basée sur son livre « Traduire sous contraintes. Littérature et communisme (1947-1989) », paru chez CNRS Éditions, coll. Culture & Société en 2010.

Galerie de l’Institut Français, Sedlárska 7, Bratislava, mardi 12 avril 2016 à 18h. Conférence en français. Entrée libre

En savoir+

Inaugurácia portálu France Alumni Slovensko (15 avril 2016, 18h)


Oficiálne spustenie France Alumni Slovensko* – online platformy pre Slovákov, ktorí študovali alebo absolvovali kurz vo Francúzsku alebo na francúzsky spôsob na Slovensku.
Tento slávnostný večer ponúkne malý kultúrny program, ako aj prezentácia viacerých skúseností z pobytu, ktoré Vás vrátia späť do obdobia, ktoré ste strávili  vo Francúzsku. Tento večer bude na počesť tých Slovákov, ktorí časť štúdia absolvovali vo Francúzsku a bude príležitosťou stretnúť sa a podeliť sa o skúsenosti a zážitky z pobytu.

Počas večera bude vylosovaný jeden z tých, ktorí sa zaregistrujú na France Alumni Slovensko medzi prvými a budú prítomní na podujatí. Výherca získa víkendový pobyt pre dvoch vo Francúzsku! Neváhajte teda, zaregistrujte sa na France Alumni Slovensko a potvrďte Vašu účasť na našom stretnutí!

Viac

Francúzska škola, M. Curie Sklodowskej 1816/1, Bratislava, piatok 15. apríla 2016 o 18.00 hod.
R.S.V.P. : Potvrďte nám prosím Vašu účasť na adrese: scac.bratislava@gmail.com

Soirée d'inauguration de France Alumni Slovaquie (15 avril 2016, 18h)

Lancement officiel de France Alumni Slovaquie* – la plateforme en ligne pour les slovaques qui ont fait des études ou ont été formés en France ou « à la française » en Slovaquie.

Cette soirée festive, sera ponctuée de performances artistiques et de témoignages qui mettront à l'honneur des slovaques ayant fait une partie de leur parcours en France. Elle permettra à tous de se retrouver et d’échanger sur la richesse de leurs expériences.

Un tirage au sort parmi les inscrits sur France Alumni Slovaquie et présents lors de la soirée, désignera le gagnant d’un week-end pour deux personnes en France ! Alors n’hésitez pas inscrivez-vous sur France Alumni Slovaquie et confirmez votre participation à la soirée d’ouverture !

En savoir +

École française internationale de Bratislava, M. Curie Sklodowskej 1816/1, Bratislava, vendredi 15 avril 2016 à 18h. La soirée se déroulera en français
R.S.V.P. : Veuillez confirmer votre venue à scac.bratislava@gmail.com

Prednáška

Alain Soubigou: „Ako sa oslavuje Prvá svetová vojna vo Francúzsku?“ (19. apríla 2016, 18.00)


Pripomínanie si Prvej svetovej vojny na Slovensku je zložitejšie, keďže sa slovenskí vojaci zúčastnili na bojoch po boku Rakúsko-Uhorska, zatiaľ čo ostatní bojovali v légiách na strane spojencov.

Vo Francúzsku sa táto komemorácia môže zdať konsenzuálnejšia, lenže aj ona je založená na kompromise: medzi vojakmi, ktorí trpeli 4 a pol roka a tými, ktorí boli uväznení, zranení, či museli dezertovať. Medzi tými, ktorí boli v prvej línii a tými, ktorí zostali na konci bojového frontu. Medzi vojakmi na území krajiny a koloniálnymi jednotkami. Medzi východným frontom a frontom v oblasti Dardanely.

Táto rôznorodosť spomienok dáva oslavám delikátny charakter, ovplyvnený tým, či sa sa spomína v súkromí v rodine alebo na oficiálnej slávnosti. Storočnica v nás teda evokuje množstvo otázok, ktoré zaujímajú nielen historikov, ale aj všetkých obyvateľov.

Prednáška pána Alaina Soubigou z Univerzity Sorbonne PARIS I.

Galéria Francúzskeho inštitútu, utorok 19. apríla 2016 o 18.00.
Prednáška vo českom jazyku. Vstup voľný


Viac

Conférence

Alain Soubigou : « Comment est commémorée la Première Guerre mondiale en France ? » (19 avril 2016, 18h)

La mémoire de la Première Guerre mondiale en Slovaquie est rendue complexe car des soldats slovaques ont combattu du côté de l’armée austro-hongroise tandis que d’autres ont combattu dans les Légions du côté des forces alliées.

En France, la commémoration peut paraître plus consensuelle, or elle présente elle aussi des complexités : entre les soldats qui ont souffert pendant quatre années et demie et ceux qui ont été fait prisonniers, ont été blessés ou déserteurs. Entre ceux qui étaient en première ligne et ceux qui sont restés à l’arrière du front. Entre les troupes métropolitaines et les troupes coloniales. Entre le front de l’Est et le front des Dardanelles.

Cette diversité des mémoires rend la commémoration délicate, entre mémoire intime ou familiale et commémoration officielle. Le centenaire soulève toute une série de questions qui intéressent non seulement les historiens mais plus largement tous les citoyens.

Cette conférence sera donnée par M. Alain Soubigou,
de l’Université de la Sorbonne PARIS I.

Galerie de l’Institut Français, mardi 19 avril 2016 à 18h. Conférence en langue tchèque. Entrée libre

En savoir+

Premietanie dokumentárneho filmu o Pierrovi Wissmerovi (20. apríla 2016, 18.00)

Pri príležitosti 100. výročia narodenia francúzskeho skladateľa Pierra Wissmera, Symfonický orchester slovenského rozhlasu odohrá koncert pod taktovkou Alaina Pârisa.

Pri tejto príležitosti, Francúzsky inštitút na Slovensku premietne dokumentárny film režiséra Erica Darmona o tomto skladateľovi, ktorý uvedie sám dirigent Alain Pâris. Koncert je podporený organizáciou Action musicale Pierre Wissmer.

Filmové premietanie – streda 20. apríla 2016 o 18.00 v galérii Francúzskeho inštitútu, v pôvodnej verzii s anglickými titulkami, vstup voľný
Koncert – piatok 22. apríla 2016 o 19.00 v Slovenskom rozhlase vo Veľkej sále, Mýtna 1. Vstupenky zdarma si môžete rezervovať v sieti Ticketportal 2 týždne pred koncertom.


Viac

Projection du film documentaire sur Pierre Wissmer (20 avril 2016, 18h)

À l’occasion du centenaire de la naissance du compositeur Pierre Wissmer, l’Orchestre symphonique de la Radio slovaque donnera un concert sous la baguette d’Alain Pâris.
Le concert est supporté par l’Action musicale Pierre Wissmer (AMPW).

À cette occasion, l’Institut Français de Slovaquie vous invite à la projection d'un film documentaire du réalisateur Eric Darmon sur le compositeur, soirée animée par le chef d’orchestre Alain Pâris.

Projection – mercredi 20 avril 2016 à 18h dans la galerie de l’Institut Français. En version originale avec sous-titres anglais. Entrée libre

Concert – vendredi 22 avril 2016 à 19h à la Radio slovaque (Mýtna 1, Bratislava) dans la Grande salle. Vous pouvez réserver des tickets gratuits chez Tickerportal 14 jours avant le concert.

En savoir+

Vedecká kaviareň: Digitálna revolúcia
a internet vecí (21. apríla 2016, 18.00)

Roboty, drony, elektrometer, fitness náramok, zubné kefky alebo autá, internetom prepojené veci sú všade okolo nás a budú nás v budúcnosti obklopovať ešte viac. Revolúcia v oblasti internetu vecí je veľkou revolúciou na začiatku tohto 21. storočia. Veci sú dnes vybavené zárodkami umelej inteligencie a stávajú sa čoraz komplikovanejšie. Ale na akom princípe internet vecí funguje?  Čo sa zmení v našom každodennom živote?
Odborník na tieto otázky, pán Eric Dosquet nám priblíži túto problematiku v rámci Vedeckej kaviarne spojenej s diskusiou. Eric Dosquet je spoluautorom knihy "Objets Connectés, La révolution numérique" (Internet vecí – digitálna revolúcia) ako aj webovej stránky www.objetconnecte.net a finančne podporuje start-upy v tejto oblasti.
Vedecká kaviareň je organizovaná v rámci prípravy konferencie IoT Expo Bratislava 2016 , ktorú organizuje Francúzske veľvyslanectvo v SR 7. a 8. júla 2016 v Bratislave.

Galéria Francúzskeho inštitútu, 21. apríla 2016 o 18.00

Café Scientifique : Révolution numérique
et Objets Connectés (21 avril 2016, 18h)

Robots, drones, compteurs électriques, bracelet fitness, brosse à dent ou voiture, les objets connectés sont présents dans notre vie quotidienne et le seront de plus en plus à l’avenir. La révolution connectée est LA grande révolution de ce début de XXIème siècle. Les objets sont aujourd’hui dotés d’un embryon d’intelligence qui ne cesse de se complexifier.  Mais comment fonctionnent ces objets connectés? Qu’est ce qui va changer dans nos vies ?
L’expert Eric Dosquet viendra répondre à vos questions dans le cadre de sa conférence qui sera suivie d’une discussion autour d’un café. Eric Dosquet est co-auteur du livre "Objets Connectés, La révolution numérique", co-fondateur du site internet www.objetconnecte.net et investisseur dans de nombreuses startups.
Ce café scientifique est organisé dans le cadre de la préparation de l’évènement IoT Expo Bratislava 2016 organisé par l’Ambassade de France les 7 et 8 juillet 2016 à Bratislava.

Galerie de l'Institut Français, jeudi 21 avril 2016 à 18h

Filmový klub mediatéky
HRADY Z PIESKU
(25. apríl 2016, 18.00)

Réžia: Olivier Jahan - Francúzsko (2015) – 102 min – Dráma
Hrajú:  Emma de Caunes, Yannick Renier, Jeanne Rosa

Éléonora práve stratila otca. Zanechal jej dom v Bretónsku. Pracuje ako fotografka, ale práve sa jej veľmi nedarí. Musí dom predať. Vyberie sa tam so Samuelom, jej bývalým priateľom, s ktorým sa pred nejakým časom rozišla. Zahráva sa s ohňom. Ich vzťah v skutočnosti nevychladol hoci ona mala odvtedy zopár vzťahov a on žije s Laurou. Víkend plný prekvapení, emócií, napätia, spomienok a hádok, ktorý ich oboch zmení.

Galéria Francúzskeho inštitútu, pondelok 25. apríla 2016 o 18.30. V pôvodnom znení s anglickými titulkami - vstup voľný.

Viac

Cinéclub de la médiathèque 
LES CHÂTEAUX DE SABLE
(25 avril 2016, 18h30)

Un film de Olivier Jahan - France – (2015) – 102 min – Drame
Avec Emma de Caunes, Yannick Renier, Jeanne Rosa

Éléonore vient de perdre son père. Il lui a légué sa maison en Bretagne. Elle est photographe mais les affaires ne marchent plus comme avant. Il faut absolument qu’elle vende cette maison. Elle s’y rend avec Samuel, son ancien compagnon dont elle s’est séparée il y a quelque temps. Mais elle joue avec le feu - leur relation ne s’est pas franchement apaisée, même si elle a eu depuis quelques aventures. Samuel vit à présent avec Laure. Un week-end surprenant, riche en émotions, en tensions, souvenirs et engueulades. Ils en sortiront forcément changés.

Galerie de l'Institut Français, lundi le 25 avril 2016 à 18h30. Version originale avec sous-titres anglais. Entrée libre

En savoir +

POHĽAD SPÄŤ RETOUR SUR

Pracovný veľtrh Študenti & Podniky (17. marec 2016)

Každoročné stretnutie univerzitného a podnikového sektoru sa tento rok ešte viac rozrástlo!
17. marca 2016 sa uskutočnil 5. ročník pracovného veľtrhu Študenti & Podniky, ktorý zorganizoval FSUI v spolupráci so študentmi tretieho ročníka Fakulty managementu UK a s podporou Francúzskeho inštitútu na Slovensku a Francúzskeho veľvyslanectva v SR. Podujatie sa konalo v priestoroch Ekonomickej univerzity v rámci mesiaca frankofónie a zúčastnilo sa ho približne 20 podnikov a študentských asociácií a približne 100 študentov s frankofónnym profilom. Radi by sme pri tejto príležitosti poďakovali všetkým naším partnerom a sponzorom, ako aj pánovi Ferdinandovi Daňovi, rektorovi Ekonomickej univerzity, pánovi Jozefovi Komorníkovi, Dekanovi Fakulty managementu a pani Martine Malákovej, prezidentke Francúzsko-slovenskej obchodnej komory.

Forum Étudiants – Entreprises (17 mars 2016)

Le rendez-vous annuel entre le monde académique et professionnel a cette année encore grandi !
Le 17 mars 2016, s'est déroulée la 5ème édition du Forum Étudiants Entreprise organisé par l'IUFS et les étudiants de troisième année de management international de la faculté de management de l'Université Comenius avec le soutien de l’Institut français et de l’Ambassade de France. L'université d'économie de Bratislava a accueilli ce forum. Plus de vingt entreprises étaient présentes ainsi que des associations étudiantes et ont pu rencontrer plus d'une centaine d'étudiants au profil francophone. Ce forum s'inscrivait dans le mois de la francophonie. Nous souhaitons remercier tous nos partenaires et sponsors, et en particulier M. Ferdinand Daňo, Recteur de l’Université d’Économie de Bratislava, M. Jozef Kormorník, Doyen de la Faculté de management, Université Comenius, et Mme Martina Maláková, Présidente de la Chambre de Commerce Franco–Slovaque.
 

Prednáška « Sufistické rády a politika v rokoch 1900/1950 v moslimskej Afrike » pána Jean-Luc Le Bras (23. marec 2016)

 Pán Jean Luc Le Bras predstavil poslucháčom širší historický rámec vzniku Islamu v západnej Afrike a podrobnejšie sa venoval sufistickým bratstvám a politickej situácii v prvej polovici 20. storočia na tomto území. Po prednáške nasledovala zaujímavá diskusia, ktorá pokračovala v príjemnej atmosfére s malým občerstvením.
https://institutfrancais.sk/aktuality/378/sufistickerady/

Conférence « Les ordres soufis dans l'Islam noir et la politique - 1900/1950 » par Jean-Luc Le Bras (23 mars 2016)

Jean Luc Le Bras a tenu une conférence sur « Les ordres soufis dans l'Islam noir et la politique - 1900/1950 ». Cet exposé sur l’histoire de confréries soufies en Afrique noire a connu un grand intérêt de la part d’un public large et a été poursuivie d’un débat en rapport avec l’histoire et l’actualité, et d’un échange autour d’un rafraichissement.
https://institutfrancais.sk/fr/actualites/378/soufis/
 

Hodina Zeme (19. marec 2016)


V sobotu 19. marca 2016 sa Francúzsky inštitút a Francúzske veľvyslanectvo pripojili k 9. ročníku Hodiny Zeme. Medzi 20.30 hod. A 21,30 hod. Zhaslo osvetlenie väčšiny kultúrnych pamiatok na Slovensku ako aj verejné osvetlenie v niektorých mestách a obciach. V Bratislave vypli osvetlenie Bratislavského hradu, prezidentského palácu alebo reštaurácie UFO. Na primaciálnom námestí sa konalo viacero podujatí, ktoré zorganizovala spoločnosť WWF so svojimi partnermi, za účasti J. E. Didiera Lopinot, veľvyslanca Francúzska a zástupkyne primátora mesta Bratislava. Účastníci mali možnosť šliapaním do pedálov rozsvietiť symbol Hodiny Zeme « 60+ ».
Rozhovor s pánom veľvyslancom si môžete pozrieť tu : http://www.ta3.com/clanok/1080417/mesta-na-celom-svete-sa-zahalili-do-tmy-podporili-iniciativu-hodina-zeme.html
 

Earth Hour (19 mars 2016)

Samedi 19 mars 2016, l'Institut Français et l’Ambassade de France en Slovaquie se sont associés à la 9ème édition d’Earth Hour. De nombreux monuments se sont éteints sur  l’ensemble de la Slovaquie entre 20h30 et 21h30.  A Bratislava, le château, le palais présidentiel ou encore l’UFO se sont assombris pendant une heure. Des animations festives étaient organisées sur la place du palais primatial par WWF et ses partenaires associatifs,  en présence de l’Ambassadeur de France Didier Lopinot et de l’Adjointe au Maire de Bratislava. Les participants ou simples passants ont pu allumer des dizaines de bougies en forme de « 60+ », symbole d’Earth Hour.
Interview de l’Ambassadeur de France en Slovaquie sur TA3 : http://www.ta3.com/clanok/1080417/mesta-na-celom-svete-sa-zahalili-do-tmy-podporili-iniciativu-hodina-zeme.html

Rejoignez-nous sur Facebook
Copyright © Institut Français de Slovaquie. Tous droits réservés. Všetky práva vyhradené. All rights reserved.

Contact | Kontakt :
Institut Français de Slovaquie
Sedlárska 7, 812 83 Bratislava, Slovakia
Tel.: +421 2 59 34 77 77
Www: institutfrancais.sk
Email: institutfrancais@institutfrancais.sk

Si vous désirez ne plus recevoir des messages de notre part, cliquez sur se désinscrire.
Ak si viac neželáte dostávať od nás správy, kliknite na odhlásiť sa.
If you do not wish to receive any further emails from us, click on unsubscribe.

mettez à jour vos préférences  upravte svoje nastavenia  update subscription preferences

Email Marketing Powered by Mailchimp