Copy
                                                             
        
Informačný spravodaj č. 03 (26.01.2016)


Týmto si Vás dovoľujeme informovať o aktualitách na našom informačnom portáli a v softvéri BTS.
NOVINKA!
Moderná elektronická forma vzdelávania integrovaná do výchovy bezpečnostných technikov.
Základná a aktualizačná odborná príprava BT s podporou E-learningu.


Viac informácií na http://www.besoft.sk/
Modul / Sekcia BOZP
Základné predpisy / Vyhlášky
 • Vyhláška č. 44/2016 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 280/2006 Z. z. o povinnej základnej kvalifikácii a pravidelnom výcviku niektorých vodičov v znení neskorších predpisov (pridaná)
Modul / Sekcia ŽP
Odpadové hospodárstvo / Postupy a metódy
 • Nakladanie so stavebným odpadom (zmenené k novým predpisom v oblasti odpadového hospodárstva)
 • Opatrenia prevádzkovateľa na minimalizáciu, nakladanie, zhodnocovanie a zneškodňovanie nebezpečných odpadov (zmenené k novým predpisom v oblasti odpadového hospodárstva)
 • Označovanie obalov (pridané)
 • Postup pri nájdení nedovolene uloženého odpadu (tzv. opustený odpad) (zmenené k novým predpisom v oblasti odpadového hospodárstva)
 • Povinnosť platiť príspevok do recyklačného fondu, registračná a ohlasovacia povinnosť (zmenené k novým predpisom v oblasti odpadového hospodárstva)
 • Pôsobnosť obcí v oblasti odpadového hospodárstva (zmenené k novým predpisom v oblasti odpadového hospodárstva)
 • Prehľad súhlasov a povolení vydávaných podľa zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch (zmenené k novým predpisom v oblasti odpadového hospodárstva)
 • Usmernenie k zákonu č. 17/2004 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov (pridané)
Odpadové hospodárstvo / Vzory dokumentov / Žiadosti a oznámenia - odpady
 • Žiadosť o súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov (zmenené k novým predpisom v oblasti odpadového hospodárstva)
 • Žiadosť o súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov (zber elektroodpadu) (pridané)
 • Žiadosť o súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov (zber použitých batérií a akumulátorov) (pridané)
 • Žiadosť o súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov (zber starých vozidiel) (pridané)
 • Žiadosť o súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov okrem zariadení uvedených v § 97 ods. 1 písm. c) bodoch 1. až 4. zákona č. 79/2015 Z. z. (zmenené k novým predpisom v oblasti odpadového hospodárstva)
 • Žiadosť o súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov (zmenené k novým predpisom v oblasti odpadového hospodárstva)
 • Žiadosť o súhlas na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zneškodňovanie odpadov alebo zariadenia na zhodnocovanie odpadov (zmenené k novým predpisom v oblasti odpadového hospodárstva)
 • Žiadosť o súhlas na využívanie odpadov na povrchovú úpravu terénu (pridané)
 • Žiadosť o súhlas na zhodnocovanie odpadov alebo zneškodňovanie odpadov mobilným zariadením (zmenené k novým predpisom v oblasti odpadového hospodárstva)
 • Žiadosť o súhlas na zhromažďovanie nebezpečných odpadov u pôvodcu odpadu (pridané)
 • Žiadosť o súhlas na zhromažďovanie odpadu dlhšie ako jeden rok pred jeho zneškodnením alebo dlhšie ako tri roky pred jeho zhodnotením (pridané)
 • Žiadosť o súhlas na zneškodňovanie odpadov a na zhodnocovanie odpadov (zmenené k novým predpisom v oblasti odpadového hospodárstva)
Odpadové hospodárstvo / Odborná oblasť / Technické zariadenia a objekty
 • Iné zariadenie na zneškodňovanie odpadov (zmenené k novým predpisom v oblasti odpadového hospodárstva)
 • Kompostáreň (zmenené k novým predpisom v oblasti odpadového hospodárstva)
Ochrana prírody a krajiny / Základné predpisy / Nariadenia vlády
 • Nariadenie vlády SR č. 6/2016 Z. z., ktorým sa vyhlasuje prírodná rezervácia Borsukov vrch (pridané)
Na informačnom portáli E-BTS nájdete:

Sekcia BOZP
Vyšlo v tlači
 • Celoslovenské kontroly inšpekcie práce v roku 2016 - NIP (pridané)
 • Previerky zamerané na kontrolu kariet bezpečnostných údajov - NIP (pridané)
Diskusia
Oblasť BOZP / Chemické látky a neb. látky, dokumentácie
 • Chemické faktory
 • Plán BOZP na stavbe
Iné
Pripomienkovanie legislatívy
 • Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky o elektromagnetickej kompatibilite (pridané)
 • Vyhláška Národného bezpečnostného úradu o skúške bezpečnostného zamestnanca (pridané)
 • Vyhláška Národného bezpečnostného úradu, ktorou sa mení vyhláška Národného bezpečnostného úradu č. 453/2007 Z. z. o administratívnej bezpečnosti v znení vyhlášky č. 232/2013 Z. z. (pridané)
 • Vyhláška Národného bezpečnostného úradu o personálnej bezpečnosti (pridané)
 • Vyhláška Národného bezpečnostného úradu, ktorou sa mení vyhláška Národného bezpečnostného úradu č. 340/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o šifrovej ochrane informácií (pridané)
 • Návrh Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky o určení príslušného ministerstva podľa zákona č. 409/2011 Z. z. o niektorých opatreniach na úseku environmentálnej záťaže a o zmene a doplnení niektorých zákonov (pridané)
Kalendár akcií
Prehľad všetkých našich akcií
 
          
 
Naviac v softvéri BTS nájdete:
 
Modul Organizačné jednotky
 • Aktualizované kódy povolania podľa novej vyhlášky č. 384/2015 Z. z. a pridaná možnosť filtrovania podľa časti názvu povolania
Modul Odpady
 • Aktualizovaný formulár "Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním" pre rok 2016.
 • Upravený spôsob tlače evidenčného listu zariadenia na zhodnocovanie/zneškodňovanie odpadov.
Máte odbornú otázku? Potrebujete poradiť, alebo chcete odovzdať svoje skúsenosti iným?
Využite naše diskusné fórum.


diskusia

Príjemný deň Vám praje kolektív pracovníkov spoločnosti BE-SOFT, a.s.

Dúfame, že náš informačný portál splní Vaše očakávania a pomôže Vám pri Vašej každodennej práci.

Archív informačných spravodajov môžete nájsť tu
Sledujte nás aj na Facebooku
Informačný portál E-BTS
LinkedIn
Copyright © 2016 BE-SOFT, a.s., Všetky práva vyhradené.
Tento e-mail prijímate na základe Vašej registrácie na našom portáli ebts.besoft.sk
 

Email Marketing Powered by Mailchimp