Copy
                                                             
        
Informačný spravodaj č. 07 (23.02.2016)


Týmto si Vás dovoľujeme informovať o aktualitách na našom informačnom portáli a v softvéri BTS.
 
Aktualizačná odborná príprava technikov požiarnej ochrany
 
Termín: 14.03.2016 - 16.03.2016, Miesto konania: Košice
pozvánka          prihláška
Modul / Sekcia BOZP
Základné predpisy / Zákony
 • Zákon č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zmenený zákonom č. 89/2016 Z. z.; účinnosť 20.05.2016)
 • Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (ŽIVNOSTENSKÝ ZÁKON) (zmenený zákonom č. 89/2016 Z. z.; účinnosť 20.05.2016)
Základné predpisy / Nariadenia vlády
 • Nariadenie vlády č. 1/2016 Z. z. o sprístupňovaní tlakových zariadení na trhu (pridané)
Pracovná zdravotná služba / Základné predpisy / Zákony
 • Zákon č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zmenený zákonom č. 89/2016 Z. z.; účinnosť 20.05.2016)
Modul / Sekcia ŽP
Ochrana prírody a krajiny / Základné predpisy / Vyhlášky
 • Vyhláška č. 83/1993 Z. z.  o štátnych prírodných rezerváciách (zmenené nariadením vlády č. 69/2016 Z. z.; účinnosť 01.06.2016)
Ochrana prírody a krajiny / Základné predpisy / Nariadenia vlády
 • Nariadenie vlády č. 69/2016 Z. z., ktorým sa vyhlasuje Národný park Slovenský raj, jeho zóny a ochranné pásmo (pridané)
Na informačnom portáli E-BTS nájdete:

Sekcia BOZP
Vyšlo v tlači
 • Zdravé pracoviská pre všetky vekové kategórie - NIP (pridané)
 • Zamestnávanie cudzincov z krajín mimo EÚ - NIP (pridané)
Iné materiály BOZP
 • Zoznam fyzických osôb - podnikateľov a právnických osôb, ktoré vykonávajú samostatne dodávateľským spôsobom niektoré činnosti PZS (dohľad nad pracovnými podmienkami zamestnancov vykonávajúcich práce zaradené do kategórie 1 a 2) - ÚVZ SR (zmenené)
Diskusia
Oblasť BOZP / VTZ a TZ, rizikové práce, hygiena a pracovné podmienky, iné
 • Revízie zdvíhacích zariadení
 • Zváračský preukaz - Lekárske prehliadky
 • Zákaz fajčenia - označenie pracoviska
 • Skúšky ABT
Oblasť OPP / Stavby, iné
 • Bod vzplanutia
 • Požiarny projekt zrubového domu
Iné
Pripomienkovanie legislatívy
 • Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky o zariadeniach a ochranných systémoch určených na použitie v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu (pridané)
 • Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky , ktorou sa ustanovujú technické požiadavky a všeobecné podmienky prevádzkovania stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia prevádzkujúcich zariadenia používané na skladovanie, plnenie a prepravu benzínu a spôsob a požiadavky na zisťovanie a preukazovanie údajov o ich dodržaní (pridané)
Kalendár akcií
Prehľad všetkých našich akcií
 
          
 
Máte odbornú otázku? Potrebujete poradiť, alebo chcete odovzdať svoje skúsenosti iným?
Využite naše diskusné fórum.


diskusia

Príjemný deň Vám praje kolektív pracovníkov spoločnosti BE-SOFT, a.s.

Dúfame, že náš informačný portál splní Vaše očakávania a pomôže Vám pri Vašej každodennej práci.

Archív informačných spravodajov môžete nájsť tu
Sledujte nás aj na Facebooku
Informačný portál E-BTS
LinkedIn
Copyright © 2016 BE-SOFT, a.s., Všetky práva vyhradené.
Tento e-mail prijímate na základe Vašej registrácie na našom portáli ebts.besoft.sk
 

Email Marketing Powered by Mailchimp