Copy

E-mail spravodaj č. 44 (05.11.2013)

Týmto si Vás dovoľujeme informovať o aktualitách na našom informačnom portáli a v softvéri BTS.


Vážení klienti,

ďakujeme za Vašu vernosť a pravidelnú návštevnosť nášho / Vášho informačného portálu, vďaka ktorej sme pokorili ďalší míľnik krátkej histórie portálu –

za mesiac október 2013 sme dosiahli 70 000 prístupov.

Uvedomujeme si záväzok, ktorý voči Vám máme a ako odmenu za Vašu vernosť pre Vás pripravujeme užitočné novinky, o ktorých sa postupne dozviete prostredníctvom nášho e-mail spravodaja.

 

Modul/Sekcia BOZP
Základné predpisy/Zákony
• Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení (zmenený zákonom č. 338/2013 Z. z.; účinnosť od 01.11.2013; 01.01.2014; 01.01.2015)
• Zákon č. 462/2003 Z. z. o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zmenený zákonom č. 338/2013 Z. z.; účinnosť od 01.11.2013; 01.01.2014)

Postupy a metódy
• Všeobecné zásady pre výber OOPP (zmenené k STN EN 1870-10 (49 6130) - 2013-11)

Odvetvové predpisy/Drevoobrábanie
• STN EN 1870-10 (49 6130) - 2013-11 Bezpečnosť drevárskych strojov. Kotúčové píly. Časť 10: Jednokotúčové automatické a poloautomatické píly na priečne rezanie (pridané; účinnosť od 01.11.2013)
• STN EN 1870-10+A1 (49 6130) - 2010-03 Bezpečnosť drevárskych strojov. Kotúčové píly. Časť 10: Jednokotúčové automatické a poloautomatické píly na priečne rezanie (archív - zrušené STN EN 1870-10 (49 6130) - 2013-11)


Modul/Sekcia ŽP
Odpadové hospodárstvo/Postupy a metódy
• Environmentálne záťaže (zmenené k novele zákona č. 569/2007 Z. z.)

Odpadové hospodárstvo/Vzory dokumentov/Prevádzkové poriadky a reglementy - odpady
• Prevádzkový poriadok skládky odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný (pridané)

Odpadové hospodárstvo/Odborná oblasť/Technické zariadenia a objekty
• Skládka odpadov (pridané)


Modul/Sekcia CO
Úsek ochrany utajovaných skutočností/Základné predpisy/Vyhlášky
• Vyhláška č. 325/2004 Z. z. o priemyselnej bezpečnosti (archív - zrušená Vyhláškou č. 301/2013 Z. z.)Na www.ebts.besoft.sk nájdete:

Sekcia BOZP

Ostatné/Vyšlo v tlači
• Posúdenie psychosociálnych rizík pri práci - výsledky kampane - ÚVZ SR (pridané)


Diskusia
Oblasť BOZP/Pracovné úrazy

• Nie je to PU  !?! (pridané)

Iné
Úrady a inštitúcie
• Sídla odborov starostlivosti o životné prostredie (OSŽP) okresných úradov v sídle kraja a okresných úradov (zmenené)

Stanoviská inštitúcií
• 
Školenia BOZP zamestnancov vykonávajúcich odborné činnosti - NIP (pridané)

Pripomienkovanie legislatívy
• Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (pridané)


Naviac v softvéri BTS nájdete:

Modul Testy
BOZP
• Zákon č. 67/2010 Z. z. o podmienkach uvedenia chemických látok a chemických zmesí na trh a o zmene a doplnení niektorých zákonov (chemický zákon) (zmenené)                            

Príjemný deň Vám praje kolektív pracovníkov spoločnosti BE-SOFT, a.s.

Dúfame, že náš informačný portál splní Vaše očakávania a pomôže Vám pri Vašej každodennej práci.
Sledujte nás aj na Facebooku
Informačný portál E-BTS
Napíšte nám
Copyright © 2013 BE-SOFT, a.s., Všetky práva vyhradené.
Tento e-mail prijímate na základe Vašej registrácie na našom portáli ebts.besoft.sk


Email Marketing Powered by Mailchimp