Copy
E-mail spravodaj č. 16 (28.04.2015)


Týmto si Vás dovoľujeme informovať o aktualitách na našom informačnom portáli a v softvéri BTS.
Modul / Sekcia BOZP
Základné predpisy / Zákony
 • Zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch (zmenený zákonom č. 79/2015 Z. z.; účinnosť 01.01.2016)
 • Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (ŽIVNOSTENSKÝ ZÁKON) (Zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch (zmenený zákonom č. 79/2015 Z. z.; účinnosť 01.01.2016)
 • Zákon č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zmenený zákonom č. 79/2015 Z. z.; účinnosť 01.01.2016)
Postupy a metódy / Preventívne a ochranné služby
 • Zdravotný dohľad pre zamestnancov, ktorí vykonávajú práce zaradené do prvej kategórie alebo druhej kategórie (zmenené k novele zákona č. 355/2007 Z. z.)
Pracovná zdravotná služba / Postupy a metódy
 • Samostatný výkon niektorých činností pracovnej zdravotnej služby pre zamestnancov, ktorí vykonávajú práce zaradené do prvej kategórie alebo druhej kategórie (zmenené k novele zákona č. 355/2007 Z. z.)
 • Zdravotný dohľad pre zamestnancov, ktorí vykonávajú práce zaradené do prvej kategórie alebo druhej kategórie (zmenené k novele zákona č. 355/2007 Z. z.)
Modul / Sekcia OPP
Postupy a metódy / Obce
 • Zásady ochrany pred povodňami (zmenené k novele zákona č. 7/2010 Z. z.)
Modul / Sekcia ŽP
Základné všeobecné predpisy ŽP / Zákony
 • Zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch (zmenený zákonom č. 79/2015 Z. z.; účinnosť 01.01.2016)
Ochrana vôd / Postupy a metódy
 • Pôsobnosť obcí v oblasti ochrany pred povodňami (zmenené k novele zákona č. 7/2010 Z. z.)
 • Termíny povinností (neperiodické) (zmenené k novele zákona č. 7/2010 Z. z.)
Ochrana vôd / Vzory dokumentov / Plány, príručky a pokyny - ochrana pred povodňami
 • Povodňový plán zabezpečovacích prác správcu ropovodu, plynovodu, teplovodu alebo iného potrubného líniového vedenia križujúceho vodný tok (zmenené k novele zákona č. 7/2010 Z. z.)
 • Povodňový plán zabezpečovacích prác vlastníka, správcu a užívateľa stavby, objektu alebo zariadenia, ktoré je umiestnené na vodnom toku alebo v inundačnom území (zmenené k novele zákona č. 7/2010 Z. z.)
 • Povodňový plán zabezpečovacích prác zhotoviteľa stavby (zmenené k novele zákona č. 7/2010 Z. z.)
 • Povodňový plán záchranných prác obce (zmenené k novele zákona č. 7/2010 Z. z.)
Ochrana vôd / Odborná oblasť / Technické zariadenia a objekty
 • Vodné stavby - úprava vodných tokov (zmenené k novele zákona č. 7/2010 Z. z.)
Ochrana vôd / Odborná oblasť / Odborné činnosti a profesie
 • Plán manažmentu povodňového rizika (zmenené k novele zákona č. 7/2010 Z. z.)
Odpadové hospodárstvo / Základné predpisy / Zákony
 • Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (10. časť) (zmenený zákonom č. 79/2015 Z. z.; účinnosť 01.01.2016; 01.07.2016)
Integrovaná prevencia a kontrola znečisťovania ŽP (IPKZ) / Základné predpisy / Zákony
 • Zákon č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zmenený zákonom č. 79/2015 Z. z.; účinnosť 01.01.2016)
Modul / Sekcia CO
Civilná ochrana / Základné predpisy / Zákony
 • Zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch (zmenený zákonom č. 79/2015 Z. z.; účinnosť 01.01.2016)
Na informačnom portáli E-BTS nájdete:

Sekcia BOZP
Vyšlo v tlači
 • Aktivity inšpektorátov práce pri príležitosti svetového dňa BOZP - NIP (pridané)
Iné materiály
 • Správa o stave ochrany práce a o činnosti orgánov štátnej správy v oblasti inšpekcie práce v roku 2014 - NIP (pridané)
 • Zoznam fyzických osôb - podnikateľov a právnických osôb, ktoré vykonávajú samostatne dodávateľským spôsobom niektoré činnosti PZS (dohľad nad pracovnými podmienkami zamestnancov vykonávajúcich práce zaradené do kategórie 1 a 2) - ÚVZ SR (zmenené)
Diskusia
Oblasť OPP / Horľavé a horenie podporujúce látky
 • Sklad prípravkov na ochranu rastlín - max. množstvo skladovaných HL (pridané)
Kalendár akcií
 • Kurz „Lektor“ - 11.05.2015 - 15.05.2015 - BE-SOFT a.s. Košice
 • Aktualizačná odborná príprava bezpečnostných technikov a autorizovaných bezpečnostných technikov - 28.05.2015 - 29.05.2015 - BE-SOFT a.s. Košice
Prehľad všetkých našich akcií:
 
Školiace stredisko Košice                            Školiace stredisko Bratislava
diskusia              anketa


Príjemný deň Vám praje kolektív pracovníkov spoločnosti BE-SOFT, a.s.

Dúfame, že náš informačný portál splní Vaše očakávania a pomôže Vám pri Vašej každodennej práci.

Archív e-mail spravodajov môžete nájsť tu
Sledujte nás aj na Facebooku
Informačný portál E-BTS
Copyright © 2015 BE-SOFT, a.s., Všetky práva vyhradené.
Tento e-mail prijímate na základe Vašej registrácie na našom portáli ebts.besoft.sk
 

Email Marketing Powered by Mailchimp