Copy
                                                             
        
Informačný spravodaj č. 05 (09.02.2016)


Týmto si Vás dovoľujeme informovať o aktualitách na našom informačnom portáli a v softvéri BTS.
Základný kurz bezpečnostných technikov
Termín: 15.02.2016 - 23.03.2016, Miesto konania: Bratislava
pozvánka          prihláška

Aktualizačná odborná príprava technikov požiarnej ochrany
Termín: 14.03.2016 - 16.03.2016, Miesto konania: Košice
pozvánka          prihláška
Modul / Sekcia ŽP
Ochrana ovzdušia / Postupy a metódy
 • Popis tlačív NEIS 2016 (zmenené pre rok 2016)
Odpadové hospodárstvo / Vzory dokumentov / Prevádzkové poriadky a reglementy - odpady
 • Prevádzkový poriadok skladu nebezpečných odpadov (zmenené k novým predpisom v oblasti odpadového hospodárstva)
 • Prevádzkový poriadok zariadenia na zber a výkup odpadov (zmenené k novým predpisom v oblasti odpadového hospodárstva)
Odpadové hospodárstvo / Vzory dokumentov / Programy, príručky a pokyny - odpady
 • Bezpečnostná a manipulačná príručka pre nakladanie s odpadmi a látkami škodiacimi vodám (zmenené k novým predpisom v oblasti odpadového hospodárstva)
 • Postup pre riadenie odpadového hospodárstva - VZOR (zmenené k novým predpisom v oblasti odpadového hospodárstva)
Modul / Sekcia CO
Hospodárska mobilizácia / Základné predpisy / Smernice, Opatrenia, Iné
 • Metodické usmernenie systému zabezpečenia zásobovania životne dôležitými výrobkami a životne dôležitými tovarmi pre obyvateľstvo postihnuté krízovou situáciou (pridané)
Civilná ochrana / Postupy a metódy / Ochrana obyvateľstva pred povodňami
 • Postup obce v čase bezpečnosti pri núdzovom zásobovaní obyvateľstva pitnou vodou v krízovej situácii, na ktorej riešenie je možné vyhlásiť mimoriadnu situáciu (pridané)
 • Postup pri povodni (činnosť primátora mesta, starostu obce) (pridané)
Civilná ochrana / Vzory dokumentov / Povodne a záplavy
 • Odvolanie mimoriadnej udalosti (pridané)
Utajované skutočnosti / Základné predpisy / Smernice, Opatrenia, Iné
 • Metodické usmernenie č. 78/2015, ktorým sa upravujú podrobnosti ochrany utajovaných skutočností v oblasti administratívnej bezpečnosti a v oblasti personálnej bezpečnosti (pridané)
 • Nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 38/2015 o ochrane utajovaných skutočností (pridané)
 • Nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 87/2015 o zozname utajovaných skutočností (pridané)
Utajované skutočnosti / Vzory dokumentov / Personálna bezpečnosť
 • Doložka o vypracovaní utajovanej písomnosti a rozdeľovník (pridané)
 • Evidencia dlhodobo utajovaných písomností (pridané)
 • Hlásenie zmien (pridané)
 • Súhlas na jednorazové oboznámenie sa s utajovanou skutočnosťou v konaní pred štátnym orgánom (pridané)
 • Vyhlásenie o mlčanlivosti a poučenie o povinnostiach pri ochrane utajovaných skutočností a možných dôsledkoch ich porušenia (pridané)
 • Vyhodnotenie podkladových materiálov k bezpečnostnej previerke (pridané)
 • Záznam o kontrole funkčnosti mechanického zábranného prostriedku alebo technického zabezpečovacieho prostriedku po skončení platnosti certifikátu (pridané)
 • Žiadosť o poverenie osoby za bezpečnostného zamestnanca (pridané)
 • Žiadosť o vykonanie skúšky a poverenie osoby za bezpečnostného zamestnanca (pridané)
Na informačnom portáli E-BTS nájdete:

Sekcia BOZP
Vyšlo v tlači
 • Vývoj kontrol nelegálneho zamestnávania - NIP (pridané)
 • Previerky zamerané na zaistenie BOZP v poľnohospodárstve - NIP (pridané)
Iné materiály
 • Zoznam právnických osôb a fyzických osôb - podnikateľov oprávnených odstraňovať azbestové materiály zo stavieb - ÚVZ SR (zmenené)
Sekcia ŽP
Iné materiály
 • Program odpadového hospodárstva Slovenskej republiky na roky 2016-2020 - MŽP SR (pridané)
Diskusia
Oblasť BOZP / Pracovno-právna oblasť, VTZ a TZ, Chemické látky a neb. látky, školenia, hygiena a pracovné podmienky
 • Výdajňa stravy
 • Platnosť dokladu obsluhy stavebných strojov
 • Testovanie strojného zariadenia bez odsúhlasenia TI.
 • Epilepsia na pracovisku
 • Klasifikácia priestorov s výbušným prostredím
 • Interné školenie Technikom BOZP
Oblasť OPP / Dokumentácia OPP, požiarne zariadenia
 • Revízia vodnej clony
 • Požiarny poriadok
Kalendár akcií
Prehľad všetkých našich akcií
 
          
 
Máte odbornú otázku? Potrebujete poradiť, alebo chcete odovzdať svoje skúsenosti iným?
Využite naše diskusné fórum.


diskusia

Príjemný deň Vám praje kolektív pracovníkov spoločnosti BE-SOFT, a.s.

Dúfame, že náš informačný portál splní Vaše očakávania a pomôže Vám pri Vašej každodennej práci.

Archív informačných spravodajov môžete nájsť tu
Sledujte nás aj na Facebooku
Informačný portál E-BTS
LinkedIn
Copyright © 2016 BE-SOFT, a.s., Všetky práva vyhradené.
Tento e-mail prijímate na základe Vašej registrácie na našom portáli ebts.besoft.sk
 

Email Marketing Powered by Mailchimp