Copy
E-mail spravodaj č. 48 (08.12.2015)


Týmto si Vás dovoľujeme informovať o aktualitách na našom informačnom portáli a v softvéri BTS.
Vážení klienti,

dávame Vám do pozornosti možnosť využiť akciové ceny pri zakúpení našich softvérových produktov.
 
          
Modul / Sekcia BOZP
Základné predpisy / Zákony
 • Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (ŽIVNOSTENSKÝ ZÁKON) (zmenený zákonom č. 331/2015 Z. z.; účinnosť 02.12.2015)
 • Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení (zmenený zákonom č. 336/2015 Z. z.; účinnosť 15.12.2015)
 • Zákon č. 58/2014 Z. z. o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zmenený zákonom č. 331/2015 Z. z.; účinnosť 02.12.2015) 
Odvetvové predpisy / Doprava
 • STN EN ISO 3691-1 (26 8811) - 2013-06 Priemyselné vozíky. Požiadavky na bezpečnosť a overovanie. Časť 1: Vozíky s vlastným pohonom, s obsluhou, s meniteľným dosahom a vozíky s pevnou plošinou (archív - zrušená normou STN EN ISO 3691-1 (26 8811) - 2015-12)
 • STN EN ISO 3691-1 (26 8811) - 2015-12 Priemyselné vozíky. Požiadavky na bezpečnosť a overovanie. Časť 1: Vozíky s vlastným pohonom, s obsluhou, s meniteľným dosahom a vozíky s pevnou plošinou (ISO 3691-1: 2011 vrátane Cor 1: 2013) (pridané)
Odvetvové predpisy / Elektro
 • STN EN 60079-17 (33 2320) - 2014-11 Výbušné atmosféry. Časť 17: Prehliadka a údržba elektrických inštalácií (archív - zrušená normou STN EN 60079-17 (33 2320) - 2015-12)
 • STN EN 60079-17 (33 2320) - 2015-12 Výbušné atmosféry. Časť 17: Revízia a údržba elektrických inštalácií (pridané)
Odvetvové predpisy / Tlak
 • STN EN ISO 10286 (69 0008) - 2008-01 Fľaše na plyny. Terminológia (ISO 10286: 2007) (archív - zrušená normou STN EN ISO 10286 (69 0008) - 2015-12)
 • STN EN ISO 10286 (69 0008) - 2015-12 Fľaše na plyny. Terminológia (pridané)
Modul / Sekcia OPP
Odvetvové predpisy / Elektro
 • STN EN 60079-17 (33 2320) - 2014-11 Výbušné atmosféry. Časť 17: Prehliadka a údržba elektrických inštalácií (archív - zrušená normou STN EN 60079-17 (33 2320) - 2015-12)
 • STN EN 60079-17 (33 2320) - 2015-12 Výbušné atmosféry. Časť 17: Revízia a údržba elektrických inštalácií (pridané)
Modul / Sekcia ŽP
Základné všeobecné predpisy ŽP / Zákony
 • Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) (zmenený zákonom č. 340/2015 Z. z.; účinnosť 01.01.2016)
Modul / Sekcia CO
Utajované skutočnosti / Základné predpisy / Zákony
 • Zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zmenený zákonom č. 338/2015 Z. z.; účinnosť 01.01.2016)
Na informačnom portáli E-BTS nájdete:

Sekcia BOZP
Vyšlo v tlači
 • Inšpektoráty práce začali výkon mimoriadnych previerok v obchodných reťazcoch – NIP (pridané)
Diskusia
Oblasť BOZP / Lekárske prehliadky, Pracovné úrazy, OOPP
 • Formulár na LPP
 • Registrovať alebo nie?
 • Certifikáty k OOPP
Oblasť OPP / Horľavé a horenie podporujúce látky, Dokumentácia OPP
 • Umiestnenie horľavých kvapalín
 • Evakuačný plán v stavbe na ubytovanie
Iné
Pripomienkovanie legislatívy
 • Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 259/2008 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na vnútorné prostredie budov a o minimálnych požiadavkách na byty nižšieho štandardu a na ubytovacie zariadenia (pridané)
 • Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 448/2007 Z. z. o podrobnostiach o faktoroch práce a pracovného prostredia vo vzťahu ku kategorizácii prác z hľadiska zdravotných rizík a o náležitostiach návrhu na zaradenie prác do kategórií (pridané)
 • Vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 578/2006 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o niektorých ustanoveniach zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (pridané)
Kalendár akcií
Prehľad všetkých našich akcií
 
          
 
Naviac v softvéri BTS nájdete:

Modul Testy
BOZP / Základné predpisy
 • Zákon č. 58/2014 Z. z. o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zmenené)
Máte odbornú otázku? Potrebujete poradiť, alebo chcete odovzdať svoje skúsenosti iným?
Využite naše diskusné fórum.


diskusia

Príjemný deň Vám praje kolektív pracovníkov spoločnosti BE-SOFT, a.s.

Dúfame, že náš informačný portál splní Vaše očakávania a pomôže Vám pri Vašej každodennej práci.

Archív e-mail spravodajov môžete nájsť tu
Sledujte nás aj na Facebooku
Informačný portál E-BTS
LinkedIn
Copyright © 2015 BE-SOFT, a.s., Všetky práva vyhradené.
Tento e-mail prijímate na základe Vašej registrácie na našom portáli ebts.besoft.sk
 

Email Marketing Powered by Mailchimp