Copy

E-mail spravodaj č. 01 (14.01.2014)


Týmto si Vás dovoľujeme informovať o aktualitách na našom informačnom portáli a v softvéri BTS.

Vážení klienti,
dávame Vám do pozornosti možnosť využiť vianočný cenník na zakúpenie našich softvérových produktov platný do 31. januára 2014.

 
Cenník softvéru BTS                        Cenník informačného portálu
 

Modul/Sekcia BOZP
Základné predpisy/Zákony
Zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch (zmenený zákonom č. 474/2013 Z. z. a č. 506/2013 Z. z.; účinnosť od 01.01.2014)
Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zmenený zákonom č. 464/2013 Z. z.; účinnosť od 01.01.2014; 01.03.2014; 01.09.2014; 01.09.2015)
Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (ŽIVNOSTENSKÝ ZÁKON) (zmenený zákonom č. 1/2014 Z. z.; účinnosť od 01.02.2014)
Zákon č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zmenený zákonom č. 432/2013 Z. z.; účinnosť od 01.02.2014)
Zákon č. 514/2009 Z. z. o doprave na dráhach (zmenený zákonom č. 432/2013 Z. z.; účinnosť od 01.02.2014)
Zákon č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície (zmenený zákonom č. 462/2013 Z. z.; účinnosť od 01.01.2014)
Zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zmenený zákonom č. 474/2013 Z. z. s účinnosťou od 01.01.2014 a zákonom č. 488/2013 Z. z. s účinnosťou od 01.01.2015)
Zákon č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zmenený zákonom č. 495/2013 Z. z.; účinnosť od 01.01.2014) 

Základné predpisy/Vyhlášky
Vyhláška č. 350/2010 Z. z. o stavebnom a technickom poriadku dráh (zmenená vyhláškou č. 502/2013 Z. z.; účinnosť od 15.01.2014)
Vyhláška č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zmenená vyhláškou č. 467/2013 Z. z.; účinnosť od 01.01.2014) 

Vzory dokumentov/Dokumentácia PZS/Prevádzkové poriadky
Prevádzkový poriadok pre PRÁCU S KARCINOGÉNNYMI A MUTAGÉNNYMI FAKTORMI (pridané) 

Formuláre a tlačivá/Zdravotná a psychologická spôsobilosť
Doklad o psychickej spôsobilosti vodiča/doklad o podmienenej psychickej spôsobilosti (zmenené k novele vyhlášky č. 9/2009 Z. z.)
Doklad o zdravotnej spôsobilosti vodiča/doklad o podmienenej zdravotnej spôsobilosti (zmenené k novele vyhlášky č. 9/2009 Z. z.) 

Formuláre a tlačivá/Technické zariadenia
Evidenčná karta pre VTZ elektrické - VZOR (upravený 18.12.2013)
Evidenčná karta pre VTZ plynové - VZOR (upravený 18.12.2013) 

Odborná oblasť/Zdvíhacie zariadenia/Technické zariadenia (zmenené k novele vyhlášky č. 508/2009 Z. z.)
 
Odborná oblasť/Železničná doprava/Prevádzkové budovy a objekty
Prevádzkové budovy a objekty vlečiek (zmenené k novele zákona č. 513/2009 Z. z.) 

Odvetvové predpisy/Doprava
STN EN ISO 3691-1 (26 8811) - 2013-06 Priemyselné vozíky. Požiadavky na bezpečnosť a overovanie. Časť 1: Vozíky s vlastným pohonom, s obsluhou, s meniteľným dosahom a vozíky s pevnou plošinou (oprava STN EN ISO 3691-1/AC) 

Odvetvové predpisy/Elektro
STN EN 60079-19 (33 2320) - 2008-04 Výbušné atmosféry. Časť 19: Oprava, podrobná prehliadka a obnova zariadení (archív - zrušená od 01.01.2014 STN EN 60079-19 (33 2320) - 2012-01)
STN EN 60519-1 (33 5002) - 2004-10 Bezpečnosť elektrotepelných zariadení. Časť 1: Všeobecné požiadavky (archív - zrušená od 03.01.2014 STN EN 60519-1 (33 5002) - 2011-10)
STN EN 62305-3 (34 1390) - 2007-05 Ochrana pred bleskom. Časť 3: Ochrana stavieb a ohrozenie života (archív - zrušená od 02.01.2014 STN EN 62305-3 (34 1390) - 2012-06) 

Odvetvové predpisy/Poľnohospodárstvo
STN EN ISO 4254-1 (47 0064) - 2014-01 Poľnohospodárske stroje. Bezpečnosť. Časť 1: Všeobecné požiadavky (pridaná)
STN EN ISO 4254-1 (47 0065) - 2013-10 Poľnohospodárske stroje. Bezpečnosť. Časť 1: Všeobecné požiadavky (archív - zrušená od 01.01.2014 STN EN ISO 4254-1 (47 0064) - 2014-01) 
 
Modul/Sekcia OPP
Postupy a metódy/Fyzické osoby - podnikatelia, Právnické osoby
Dokumentácia hasičskej jednotky (pridané) 
Vzory dokumentov/Fyzické osoby - podnikatelia, Právnické osoby/Vykurovacie zariadenia
Skladový denník tuhých palív (štiepky, piliny) (pridané) 

Odvetvové predpisy/Elektro
STN EN 60079-19 (33 2320) - 2008-04 Výbušné atmosféry. Časť 19: Oprava, podrobná prehliadka a obnova zariadení (archív - zrušená od 01.01.2014 STN EN 60079-19 (33 2320) - 2012-01)
STN EN 60519-1 (33 5002) - 2004-10 Bezpečnosť elektrotepelných zariadení. Časť 1: Všeobecné požiadavky (archív - zrušená od 03.01.2014 STN EN 60519-1 (33 5002) - 2011-10)
STN EN 62305-3 (34 1390) - 2007-05 Ochrana pred bleskom. Časť 3: Ochrana stavieb a ohrozenie života (archív - zrušená od 02.01.2014 STN EN 62305-3 (34 1390) - 2012-06) 

Modul/Sekcia ŽP
Základné všeobecné predpisy ŽP/Zákony
Zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch (zmenený zákonom č. 474/2013 Z. z. a č. 506/2013 Z. z.; účinnosť od 01.01.2014)
Zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon (zmenený zákonom č. 1/2004 Z. z.; účinnosť od 01.02.2014)
Zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch (zmenený zákonom č. 474/2013 Z. z. s účinnosťou od 01.01.2014 a zákonom č. 1/2014 Z. z. s účinnosťou od 01.02.2014)
Zákon č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zmenený zákonom č. 506/2013 Z. z.; účinnosť od 01.01.2014) 

Ochrana ovzdušia/Základné predpisy/Vyhlášky
Vyhláška č. 360/2010 Z. z. o kvalite ovzdušia (zmenená vyhláškou č. 442/2013 Z. z.; účinnosť od 01.01.2014) 

Ochrana ovzdušia/Postupy a metódy
Popis tlačív NEIS, návod na vyplnenie tlačív NEIS (zmenené) 

Ochrana ovzdušia/Formuláre a tlačivá
NEIS T1 - Prevádzkovateľ zdrojov znečisťovania ovzdušia. Ročné údaje o súhrnných emisiách a poplatkoch (zmenené)
NEIS T2 - Zdroj znečisťovania ovzdušia. Ročné údaje o zdroji (zmenené)
NEIS T4c - Bilančný list prchavých organických látok (VOC). Ročné údaje o emisiách a podmienkach výpočtu poplatkov (zmenené)
NEIS T5 - Palivá a odpad zneškodňovaný spaľovaním. Ročné údaje o kvalite a parametroch (zmenené)
NEIS T6 - Zdroj znečisťovania ovzdušia. Stále údaje o zdroji (zmenené)
NEIS T8 - Energetické zariadenie - spaľovacie jednotky (SJ) (zmenené)
NEIS T9 - Technologické časti zdroja znečisťovania ovzdušia (zmenené)
NEIS T9a - Technologické časti zdroja. Zariadenie používajúce organické rozpúšťadlá podľa § 25 vyhl. 410/2012 Z. z. (zmenené)
NEIS T9d - Technologické časti zdroja. Spaľovne odpadov a zariadenia na spoluspaľovanie odpadov (zmenené) 

Odpadové hospodárstvo/Základné predpisy/Zákony
Zákon č. 119/2010 Z. z. o obaloch a o zmene zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zmenený zákonom č. 484/2013 Z. z.; účinnosť od 01.01.2014)
Zákon č. 17/2004 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov (zmenený zákonom č. 434/2013 Z. z.; účinnosť od 01.01.2014)
Zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zmenený zákonom č. 484/2013 Z. z.; účinnosť od 01.01.2014)
Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (10. časť) (zmenený zákonom č. 484/2013 Z. z.; účinnosť od 01.01.2014) 

Odpadové hospodárstvo/Postupy a metódy
Kalendár hlásení na rok 2014 (zmenené k novele zákona č. 223/2001 Z. z.)
Kompetencie okresného úradu na úseku odpadového hospodárstva (zmenené k novele zákona č. 223/2001 Z. z.)
Opatrenia prevádzkovateľa na minimalizáciu, nakladanie, zhodnocovanie a zneškodňovanie nebezpečných odpadov (zmenené k novele zákona č. 223/2001 Z. z.)
Pôsobnosť obcí v oblasti odpadového hospodárstva (zmenené k novele zákona č. 223/2001 Z. z.)
Prehľad hlavných povinností v oblasti ŽP, ktorých plnenie vyžadujú kontrolné a dozorné orgány - Časť - ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO (zmenené k novele zákona č. 223/2001 Z. z.)
Spracovanie a zber starých vozidiel, zoznam firiem určených na spracovanie starých vozidiel (zmenené k novele zákona č. 223/2001 Z. z.)
Termíny povinností - neperiodické (zmenené k novele zákona č. 223/2001 Z. z.)
Termíny povinností - periodické (zmenené k novele zákona č. 223/2001 Z. z.)
Usmernenie k preprave odpadov (zmenené k novele zákona č. 223/2001 Z. z.)
Usmernenie k zákonu č. 17/2004 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov (zmenené k novele zákona č. 223/2001 Z. z.) 

Odpadové hospodárstvo/Odborná oblasť/Technické zariadenia a objekty
Zberný dvor odpadov (zmenené k novele zákona č. 223/2001 Z. z.) 

Odpadové hospodárstvo/Odborná oblasť/Odborné činnosti a profesie
Zhodnocovanie alebo zneškodňovanie použitých batérií a akumulátorov (zmenené k novele zákona č. 223/2001 Z. z.) 

Odpadové hospodárstvo/Odborná oblasť/Špecifiká vybraných prevádzkarní
Stavebná činnosť (zmenené k novele zákona č. 223/2001 Z. z.) 

Integrovaná prevencia a kontrola znečisťovania ŽP (IPKZ)/Základné predpisy/Zákony
Zákon č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zmenený zákonom č. 484/2013 Z. z.; účinnosť od 01.01.2014) 

Integrovaná prevencia a kontrola znečisťovania ŽP (IPKZ)/Postupy a metódy
Prehľad hlavných povinností v oblasti ŽP, ktorých plnenie vyžadujú kontrolné a dozorné orgány - časť IPKZ (zmenené k novele zákona č. 39/2013 Z. z.) 

Ochrana prírody a krajiny/Základné predpisy/Zákony
Zákon č. 15/2005 Z. z. o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zmenený zákonom č. 506/2013 Z. z.; účinnosť od 01.01.2014)
Zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny (zmenený zákonom č. 506/2013 Z. z.; účinnosť od 01.01.2014) 

Ochrana prírody a krajiny/Základné predpisy/Vyhlášky
Vyhláška č. 440/2008 Z. z., ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Dunajské luhy (zmenená vyhláškou č. 466/2013 Z. z.; účinnosť od 01.01.2014) 

Ochrana prírody a krajiny/Postupy a metódy
Postup šetrenia škôd na drevinách alebo lesných porastoch spôsobených chránenými druhmi živočíchov (zmenené k novele zákona č. 543/2002 Z. z.)
Postup šetrenia škôd spôsobených šelmami (zmenené k novele zákona č. 543/2002 Z. z.)
Pôsobnosť obcí v oblasti ochrany prírody a krajiny (zmenené k novele zákona č. 543/2002 Z. z.) 

Ochrana prírody a krajiny/Odborná oblasť/Povinnosti prevádzkovateľov
Evidencia chránených rastlín a živočíchov (zmenené k novele zákona č. 543/2002 Z. z.)
Práva a povinnosti pri ochrane drevín (zmenené k novele zákona č. 543/2002 Z. z.)
Preventívna a nápravná činnosť (zmenené k novele zákona č. 543/2002 Z. z.)
Štátny dozor pre oblasť ochrany prírody a krajiny (zmenené k novele zákona č. 543/2002 Z. z.)
Územná ochrana prírody a krajiny (zmenené k novele zákona č. 543/2002 Z. z.)
Všeobecná ochrana prírody a krajiny (zmenené k novele zákona č. 543/2002 Z. z.) 

Ochrana prírody a krajiny/Odborná oblasť/Odborné činnosti a profesie
Stráž prírody (zmenené k novele zákona č. 543/2002 Z. z.) 
Ochrana prírody a krajiny/Odborná oblasť/Špecifiká vybraných oblastí
Druhová ochrana chránených rastlín, chránených živočíchov, chránených nerastov a chránených skamenelín (zmenené k novele zákona č. 543/2002 Z. z.)
Ochrana území európskeho významu (zmenené k novele zákona č. 543/2002 Z. z.) 

Modul/Sekcia CO
Úsek civilnej ochrany/Základné predpisy/Zákony
Zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch (zmenený zákonom č. 474/2013 Z. z. a č. 506/2013 Z. z.; účinnosť od 01.01.2014)
Zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zmenený zákonom č. 484/2013 Z. z.; účinnosť od 01.01.2014) 

Úsek civilnej ochrany/Postupy a metódy/Núdzová výživa
Netradičné doplnkové zdroje núdzovej výživy (pridané)
Netradičné doplnkové zdroje núdzovej výživy rastlinného pôvodu (pridané)
Netradičné doplnkové zdroje núdzovej výživy živočíšneho pôvodu (pridané)
Núdzová výživa (pridané)
Spôsoby skladovania potravín (pridané) 

Modul/Sekcia Chemické látky
Uhličitan draselný (pridaná)


Na www.ebts.besoft.sk nájdete:

Sekcia ŽP
Formuláre ŽP
Ochrana ovzdušia (zmenené) 

Ostatné/Iné materiály ŽP
Register výrobcov akumulátorov a batérií - MŽP SR (zmenené) 

Sekcia Testy
Testy BOZP
Test z oboznámenia zamestnancov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na stavenisku (pridané) 

Diskusia
Oblasť BOZP/Pracovno-právna oblasť, iné
Pracovné prostriedky - poverenie (pridané)
Certifikát (pridané) 

Oblasť OPP/TPO, ŠPO, Preventivár PO obce
Protipožiarne kontroly v obci (pridané) 

Kalendár akcií
Aktualizačná odborná príprava pre elektrotechnikov - 17.01.2014 - BE-SOFT a.s. Košice (pridané)
Základný kurz bezpečnostných technikov - 20.01.2014 - 21.02.2014 - BE-SOFT a.s. Košice (pridané)

Naviac v softvéri BTS nájdete:
 
Modul OJ
Formuláre/ŽP
Ochrana ovzdušia (zmenené) 

Modul Riziká
Živočíšna výroba/Chov zvierat
Expozícia biologickým faktorom (pridané) 

Modul Testy
ŽP/Odpadové hospodárstvo
Zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zmenené) 

ŽP/Ochrana prírody a krajiny
Zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny (zmenené)


 
                            

Príjemný deň Vám praje kolektív pracovníkov spoločnosti BE-SOFT, a.s.

Dúfame, že náš informačný portál splní Vaše očakávania a pomôže Vám pri Vašej každodennej práci.


Archív e-mail spravodajov môžete nájsť tu
Sledujte nás aj na Facebooku
Informačný portál E-BTS
Napíšte nám
Copyright © 2014 BE-SOFT, a.s., Všetky práva vyhradené.
Tento e-mail prijímate na základe Vašej registrácie na našom portáli ebts.besoft.sk


Email Marketing Powered by Mailchimp