Copy
 

E-mail spravodaj č. 19 (20.05.2014)


Týmto si Vás dovoľujeme informovať o aktualitách na našom informačnom portáli a v softvéri BTS.Modul/Sekcia BOZP
Formuláre a tlačivá/Iné
 • Písomný príkaz na vykonanie prác so zvýšeným nebezpečenstvom pri zváraní (pridané) 

Modul/Sekcia OPP
Formuláre a tlačivá
 • Písomný príkaz na vykonanie prác so zvýšeným nebezpečenstvom pri zváraní (pridané) 

Modul/Sekcia ŽP
Ochrana vôd/Základné predpisy/Nariadenia vlády
 • Nariadenie vlády č. 270/2010 Z. z. o environmentálnych normách kvality v oblasti vodnej politiky (zmenené zákonom č. 126/2014 Z. z.; účinnosť od 01.06.2014) 

Modul/Sekcia Chemické látky
 • Chlorid cézny (pridaná)

Na www.ebts.besoft.sk nájdete:

Sekcia BOZP
Iné materiály BOZP
 • Zoznam právnických osôb a fyzických osôb - podnikateľov oprávnených odstraňovať azbestové materiály zo stavieb - ÚVZ SR (zmenené) 

Sekcia ŽP
Iné materiály ŽP
 • Zoznam zariadení, ktorým bola udelená autorizácia na spracovanie starých vozidiel, rozdelený podľa krajov - MŽP SR (zmenené)
 • Register autorizovaných firiem na spracovanie starých vozidiel - MŽP SR (zmenené)
 • Register autorizovaných osôb, ktorým bola udelená autorizácia (register A) podľa § 11 vyhlášky MŽP SR č. 126/2004 Z. z. o autorizácii, o vydávaní odborných posudkov vo veciach odpadov, o ustanovovaní osôb oprávnených na vydávanie odborných posudkov - MŽP SR (zmenené) 

Diskusia
Oblasť OPP/Dokumentácia OPP
 • Požiarny evakuačný plán (pridané) 

Oblasť CO/Civilná ochrana
 • Analýza (pridané) 

Kalendár akcií
 • Aktualizačná odborná príprava bezpečnostných technikov a autorizovaných bezpečnostných technikov - 02.06.2014 - 03.06.2014 - BE-SOFT a.s. Košice (pridané)
Pozvánka                                          Prihláška
 
 • Základný kurz o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike - 25.06.2014 - 27.06.2014 - BE-SOFT a.s. Košice (pridané) 

Iné
Pripomienkovanie legislatívy
 • Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky návrh vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov (pridané)
 • Vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 12/2005 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kvalifikačných predpokladoch, o overovaní odbornej spôsobilosti člena posádky plavidla a vodcu malého plavidla a vzory preukazov odbornej spôsobilosti členov posádky plavidla v znení neskorších predpisov (pridané)
 • Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 462/2007 Z. z. o organizácii pracovného času v doprave a o zmene a doplnení zákona č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 309/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov (pridané)

    Príjemný deň Vám praje kolektív pracovníkov spoločnosti BE-SOFT, a.s.

Dúfame, že náš informačný portál splní Vaše očakávania a pomôže Vám pri Vašej každodennej práci.


Archív e-mail spravodajov môžete nájsť tu
Sledujte nás aj na Facebooku
Informačný portál E-BTS
Napíšte nám
Copyright © 2014 BE-SOFT, a.s., Všetky práva vyhradené.
Tento e-mail prijímate na základe Vašej registrácie na našom portáli ebts.besoft.sk


Email Marketing Powered by Mailchimp