Copy

E-mail spravodaj č. 39 (01.10.2013)

Týmto si Vás dovoľujeme informovať o aktualitách na informačnom portáli 
www.ebts.besoft.sk a v softvéri BTS.


Modul/Sekcia ŽP
Odpadové hospodárstvo/Postupy a metódy
Kompetencie okresného úradu na úseku odpadového hospodárstva (pridané)

Posudzovanie vplyvov na ŽP (EIA, SEA), EMAS/Postupy a metódy
Orgány štátnej správy a ich pôsobnosť podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na ŽP (zmenené k novele zákona č. 24/2006 Z. z.)

Modul/Sekcia CO
Úsek civilnej ochrany/Postupy a metódy/Bojové otravné látky
• Látka CS (pridané)Na www.ebts.besoft.sk nájdete :

Sekcia BOZP
Ostatné/Iné materiály BOZP
• Zoznam právnických osôb a fyzických osôb - podnikateľov oprávnených odstraňovať azbestové materiály zo stavieb - ÚVZ SR (zmenené)

Sekcia Testy
Testy ŽP
• Test zo školenia obsluhy zariadení pre oblasť ŽP (zmenené k zákonom č. 137/2010 Z. z., č. 364/2004 Z. z.)
• Test zo školenia odborných zamestnancov z predpisov ŽP (zmenené k zákonom č. 223/2001 Z. z., č. 442/2002 Z. z., č. 137/2010 Z. z., č. 364/2004 Z. z., č. 543/2002 Z. z.)
• Test zo školenia prevádzkových zamestnancov a technikov z predpisov ŽP - VZOR 1 (zmenené k zákonom č. 442/2002 Z. z., č. 321/2012 Z. z., č. 364/2004 Z. z.)
• Test zo školenia prevádzkových zamestnancov a technikov z predpisov ŽP - VZOR 2 (zmenené k zákonom č. 223/2001 Z. z., č. 442/2002 Z. z., č. 137/2010 Z. z., č. 364/2004 Z. z.)
• Test zo školenia vedúcich a riadiacich zamestnancov zodpovedných za oblasť ŽP - VZOR 1 (zmenené k zákonom č. 442/2002 Z. z., 223/2001 Z. z.)
• Test zo školenia vedúcich a riadiacich zamestnancov zodpovedných za oblasť ŽP - VZOR 2 (zmenené k zákonom č. 442/2002 Z. z., 223/2001 Z. z.)

Diskusia
Oblasť BOZP/Pracovné úrazy, školenia
• Oboznámenie na stavbe (pridané)
• Spôsobenie ZPÚ (pridané)

Oblasť OPP/TPO, ŠPO, Preventivár PO obce
• Skúšky TPO (pridané)

Oblasť ŽP/IPKZ
• Východisková správa (pridané)

Iné
Stanoviská inštitúcií

• Platnosť preukazu obsluhy motorového vozíka - BE-SOFT a.s., dozorné orgány (pridané)

Pripomienkovanie legislatívy
• Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 309/2012 Z. z. o požiadavkách na vodu určenú na kúpanie (pridané)
• Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 360/2010 Z. z. o kvalite ovzdušia (pridané)Naviac v softvéri BTS nájdete :

Modul Testy
ŽP/Ochrana ovzdušia
• Zákon č. 137/2010 Z. z. o ovzduší (zmenené)
• Zákon č. 321/2012 Z. z. o ochrane ozónovej vrstvy Zeme (zmenené)

ŽP/Ochrana vôd
• Zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) (zmenené)
• Zákon č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach (zmenené)

ŽP/Odpadové hospodárstvo
• Zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zmenené)

ŽP/PZPH
• Zákon č. 261/2002 Z. z. o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zmenené)

ŽP/Ochrana prírody a krajiny
• Zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny (zmenené)                            

Príjemný deň Vám praje kolektív pracovníkov spoločnosti BE-SOFT, a.s.

Dúfame, že náš informačný portál splní Vaše očakávania a pomôže Vám pri Vašej každodennej práci.
Sledujte nás aj na Facebooku
Informačný portál E-BTS
Napíšte nám
Copyright © 2013 BE-SOFT, a.s., Všetky práva vyhradené.
Tento e-mail prijímate na základe Vašej registrácie na našom portáli ebts.besoft.sk


Email Marketing Powered by Mailchimp