Copy
E-mail spravodaj č. 14 (14.04.2015)


Týmto si Vás dovoľujeme informovať o aktualitách na našom informačnom portáli a v softvéri BTS.
staveniskoNárodný inšpektorát práce Vás pozýva na odborný seminár

"BEZPEČNOSŤ V STAVEBNÍCTVE"
Termín konania: 23.apríl 2015
Vstup: ZDARMA
 
Viac informácií nájdete na www.ebts.besoft.sk
Modul / Sekcia BOZP
Základné predpisy / Zákony
 • Zákon č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov (pridaný)
Postupy a metódy / Doprava, preprava nebezpečných vecí
 • Písomné pokyny podľa ADR pre činnosti v prípade havárie alebo mimoriadnej udalosti (zmenené k novele ADR pre rok 2015)
Postupy a metódy / Osobné ochranné pracovné prostriedky
 • Všeobecné zásady pre výber OOPP (zmenené k novej STN EN ISO 20346)
Odvetvové predpisy / Osobné ochranné pracovné prostriedky / Ochrana dolných končatín
 • STN EN ISO 20346 (83 2507) - 2014-11 Osobné ochranné prostriedky. Ochranná obuv (archív - zrušená normou STN EN ISO 20346 (83 2507) - 2015-04)
 • STN EN ISO 20346 (83 2507) - 2015-04 Osobné ochranné prostriedky. Ochranná obuv (pridaná)
Modul / Sekcia OPP
Vzory dokumentov / Požiarne poriadky / Iné
 • Požiarny poriadok pre SKLADOVANIE NEBEZPEČNÝCH LÁTOK A NEBEZPEČNÝCH ZMESÍ (pridané)
Modul / Sekcia ŽP
Ochrana vôd / Vzory dokumentov / Žiadosti a oznámenia - ochrana vôd
 • Žiadosť o preskúmanie povolenia / rozhodnutia podľa § 80d zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) (pridané)
Na informačnom portáli E-BTS nájdete:

Sekcia BOZP
Iné materiály
 • Zoznam právnických osôb a fyzických osôb - podnikateľov, ktoré majú oprávnenie na vykonávanie činnosti PZS - ÚVZ SR (zmenené)
Diskusia
Oblasť OPP / Odborná spôsobilosť, školenia, iné
 • Podpisovanie záznamov zo školení a odbornej prípravy protipožiarnej hliadky (pridané)
 • Novelizácia 121/2002 (pridané)
Oblasť CO / Civilná ochrana
 • Menovanie člena štábu v organizácii (pridané)
Oblasť PZS / Pracovná zdravotná služba
 • Uvedenie priestorov do prevádzky (pridané)
Kalendár akcií
 • Výkon technika požiarnej ochrany - nedostatky zistené kontrolami štátneho požiarneho dozoru - 16.04.2015 - BE-SOFT a.s., Bratislava
 • Aktualizačná odborná príprava pre elektrotechnikov - 17.04.2015 - BE-SOFT a.s. Košice
 • Základný kurz bezpečnostných technikov - 20.04.2015 - 25.05.2015 - BE-SOFT a.s. Košice
 • Kurz „Lektor“ - 20.04.2015 - 24.04.2015 - BE-SOFT a.s., Bratislava
 • Postup zamestnávateľa pri pracovnom úraze a odškodňovanie PÚ - 21.04.2015 - BE-SOFT a.s., Bratislava
 • Kurz „Lektor“ - 11.05.2015 - 15.05.2015 - BE-SOFT a.s. Košice
Prehľad všetkých našich akcií:
 
Školiace stredisko Košice                            Školiace stredisko Bratislava

Iné
Pripomienkovanie legislatívy
 • Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 286/2009 Z. z. o fluórovaných skleníkových plynoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (pridané)
diskusia              anketa


Príjemný deň Vám praje kolektív pracovníkov spoločnosti BE-SOFT, a.s.

Dúfame, že náš informačný portál splní Vaše očakávania a pomôže Vám pri Vašej každodennej práci.

Archív e-mail spravodajov môžete nájsť tu
Sledujte nás aj na Facebooku
Informačný portál E-BTS
Copyright © 2015 BE-SOFT, a.s., Všetky práva vyhradené.
Tento e-mail prijímate na základe Vašej registrácie na našom portáli ebts.besoft.sk
 

Email Marketing Powered by Mailchimp