Copy
E-mail spravodaj č. 42 (29.10.2014)


Týmto si Vás dovoľujeme informovať o aktualitách na našom informačnom portáli a v softvéri BTS.
paragraf
Vážení klienti,
 
dňa 13.11.2014 a 11.12.2014 pre Vás pripravujeme v Košiciach odborný seminár pod názvom "Výkon činnosti PZS pre zamestnancov v 1. a 2. kategórii bezpečnostným technikom, ABT"
 
Pozvánka             Prihláška

Vážení klienti,

v novembri 2014 otvárame nové vzdelávacie stredisko v Bratislave, v ktorom Vás radi privítame.


Aktuálnu ponuku vzdelávacích aktivít pre stredisko Bratislava nájdete tu.
 
Modul / Sekcia BOZP
Základné predpisy / Zákony
 • Zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch (zmenený zákonom č. 293/2014 Z. z.; účinnosť 02.01.2015)
 • Zákon č. 44/1988 Zb., o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon) (zmenený zákonom č. 285/2014 Z. z.; účinnosť 01.11.2014)
 • Zákon č. 50/1976 Zb., o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) (zmenený zákonom č. 293/2014 Z. z.; účinnosť 02.01.2015)
 • Zákon č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zmenený zákonom č. 292/2014 Z. z.; účinnosť 01.11.2014)
Základné predpisy / Vyhlášky
 • Vyhláška č. 12/2005 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kvalifikačných predpokladoch, o overovaní odbornej spôsobilosti člena posádky plavidla a vodcu malého plavidla a vzory preukazov odbornej spôsobilosti členov posádky plavidla (zmenená vyhláškou č. 287/2014 Z. z.; účinnosť 01.11.2014) 
Odborná oblasť / Vodná doprava / Profesie
 • Kormidelník (zmenené k novele vyhlášky č. 12/2005 Z. z.)
 • Kormidelník nákladného člna (zmenené k novele vyhlášky č. 12/2005 Z. z.)
 • Lodník (zmenené k novele vyhlášky č. 12/2005 Z. z.)
 • Lodný kapitán (zmenené k novele vyhlášky č. 12/2005 Z. z.)
 • Lodný strojník (zmenené k novele vyhlášky č. 12/2005 Z. z.)
 • Vodca plávajúceho stroja (zmenené k novele vyhlášky č. 12/2005 Z. z.)
 • Vodca prievoznej lode (zmenené k novele vyhlášky č. 12/2005 Z. z.) 
Modul / Sekcia OPP
Odvetvové predpisy
 • Prehľad noriem doplnený o oblasť „Požiarnotechnické zariadenia“ 
Modul / Sekcia ŽP
Základné všeobecné predpisy ŽP / Zákony
 • Zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch (zmenený zákonom č. 293/2014 Z. z.; účinnosť 02.01.2015)
 • Zákon č. 50/1976 Zb., o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) (zmenený zákonom č. 293/2014 Z. z.; účinnosť 02.01.2015) 
Ochrana prírody a krajiny / Vzory dokumentov
 • Oznámenie o výrube dreviny (drevín), krovitých porastov (pridané) 
Modul / Sekcia CO
Úsek civilnej ochrany / Základné predpisy / Zákony
 • Zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch (zmenený zákonom č. 293/2014 Z. z.; účinnosť 02.01.2015)
Na informačnom portáli E-BTS nájdete:

Sekcia BOZP
Iné materiály BOZP
 • Zoznam fyzických osôb - podnikateľov a právnických osôb, ktoré vykonávajú samostatne dodávateľským spôsobom niektoré činnosti PZS (dohľad nad pracovnými podmienkami zamestnancov vykonávajúcich práce zaradené do kategórie 1 a 2) - ÚVZ SR (zmenené) 
Diskusia
Oblasť BOZP / Lekárske prehliadky, rizikové práce
 • Fyzická osoba - podnikateľ, ktorá nezamestnáva iné fyzické osoby
 • Obsluha tlakových nádob
Iné
Pripomienkovanie legislatívy
Kalendár akcií
Školiace stredisko Košice
 • Aktualizačná odborná príprava obsluhy kotlov nad 100 kW - 31.10.2014 - BE-SOFT, a.s. Košice
 • Základný kurz bezpečnostných technikov - 03.11.2014 - 09.12.2014 - BE-SOFT, a.s. Košice
 • Aktualizačná odborná príprava bezpečnostných technikov a autorizovaných bezpečnostných technikov - 19.11.2014 - 20.11.2014 - BE-SOFT, a.s. Košice
 • Aktualizačná odborná príprava pre elektrotechnikov - 12.12.2014 - BE-SOFT, a.s. Košice
Školiace stredisko Bratislava
 • Aktualizačná odborná príprava bezpečnostných technikov a ABT - 10.11.2014 - 11.11.2014 - BE-SOFT, a.s. Bratislava
 • Základné školenie o odbornej spôsobilosti obsluhy kotlov do 100 kW a nad 100 kW, školenie obsluhy tlakových nádob stabilných - 13.11. 2014 - 14.11.2014 - BE-SOFT, a.s. Bratislava
 • Príprava ku skúškam na ABT - 18.11.2014 - 19.11.2014 - BE-SOFT, a.s. Bratislava
 • Výkon činnosti PZS pre zamestnancov v 1. a 2. kategórii bezpečnostným technikom, ABT - 20.11.2014 - BE-SOFT, a.s. Bratislava
 • Ďalšia odborná príprava technikov požiarnej ochrany - 24.11. 2014 - 26.11.2014 - BE-SOFT, a.s. Bratislava
 • Aktualizačná odborná príprava obsluhy kotlov nad 100 kW - 24.11.2014 - BE-SOFT, a.s. Bratislava
 • Stavenisko a koordinácia na stavenisku - 27.11.2014 - BE-SOFT, a.s. Bratislava
Iné
 • Aktuálne otázky bezpečnosti práce - 19.11.2014 - 21.11.2014 - Technická univerzita Košice
 
akcie
Naviac v softvéri BTS nájdete:
 
Modul Testy
BOZP / Odvetvové predpisy / Baníctvo
 • Zákon č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon) (zmenené)
Modul Odpady
 • V časti Evidenčný list odpadu pridaná funkcia „Duplikuj riadok“
             


Príjemný deň Vám praje kolektív pracovníkov spoločnosti BE-SOFT, a.s.

Dúfame, že náš informačný portál splní Vaše očakávania a pomôže Vám pri Vašej každodennej práci.

Archív e-mail spravodajov môžete nájsť tu
Sledujte nás aj na Facebooku
Informačný portál E-BTS
Copyright © 2014 BE-SOFT, a.s., Všetky práva vyhradené.
Tento e-mail prijímate na základe Vašej registrácie na našom portáli ebts.besoft.sk
 

Email Marketing Powered by Mailchimp