Copy
                                                             
        
Informačný spravodaj č. 19 (17.05.2016)


Týmto si Vás dovoľujeme informovať o aktualitách na našom informačnom portáli a v softvéri BTS.
Nové povinnosti a úlohy obce v oblasti ochrany pred požiarmi

Odborný seminár je určený pre zástupcov obcí, starostov obcí, preventivárov požiarnej ochrany obce.
 
Miesto a čas konania:
Aktualizačná odborná príprava technikov požiarnej ochrany

Hlavným cieľom je príprava účastníkov AOP na overovanie odbornej spôsobilosti.

Dátum začiatku:
06.06.2016
Miesto konania: Štúrova 6, Košice

 
Kurz „Lektor“

Získajte lektorskú spôsobilosť v oblasti vzdelávania dospelých - nie len pre bezpečnostných a požiarnych technikov.

Dátum začiatku: 23.05.2016
Miesto konania: Štúrova 6, Košice

 
Modul / Sekcia ŽP
Ochrana vôd / Odborná oblasť / Špecifiká vybraných prevádzkarní
 • Lapače tukov a odlučovače ropných látok (zmenené k novele zákona č. 364/2004 Z. z.)
 • Zaobchádzanie so znečisťujúcimi látkami (zmenené k novele zákona č. 364/2004 Z. z.)
Integrovaná prevencia a kontrola znečisťovania ŽP (IPKZ) / Vzory dokumentov
 • Plán prevencie a nápravy environmentálnych škôd (zmenené k novele zákona č. 364/2004 Z. z.)
Modul / Sekcia CO
Civilná ochrana / Vzory dokumentov / Plán ochrany obyvateľstva - všeobecne / Úvod
 • 0. Obsah plánu ochrany obyvateľstva (zmenené k novele zákona č. 42/1994 Z. z.)
 • 1. Hlavné úlohy objektu v oblasti obrany, bezpečnosti a civilnej ochrany (zmenené k novele zákona č. 42/1994 Z. z.)
 • 2. Závery a odporúčania analýzy územia z hľadiska vzniku možných mimoriadnych udalostí (zmenené k novele zákona č. 42/1994 Z. z.)
Civilná ochrana / Vzory dokumentov / Plán ochrany obyvateľstva - všeobecne / Plány
 • 1. Plán evakuácie (zmenené k novele zákona č. 42/1994 Z. z.)
 • 2. Plán ukrytia (zmenené k novele zákona č. 42/1994 Z. z.)
 • 3. Plán materiálno-technického zabezpečenia jednotiek civilnej ochrany (zmenené k novele zákona č. 42/1994 Z. z.)
 • 3.1. Karta civilnej ochrany (zmenené k novele zákona č. 42/1994 Z. z.)
 • 3.2. Menovací dekrét (zmenené k novele zákona č. 42/1994 Z. z.)
 • 3.3. Metodika činnosti štábu civilnej ochrany (zmenené k novele zákona č. 42/1994 Z. z.)
 • 4. Plán prípravy na civilnú ochranu (zmenené k novele zákona č. 42/1994 Z. z.)
Civilná ochrana / Vzory dokumentov / Plán ochrany obyvateľstva - všeobecne / Dokumentácia
 • Dokumentácia opatrení varovania obyvateľstva a vyrozumenia osôb (zmenené k novele zákona č. 42/1994 Z. z.)
Na informačnom portáli E-BTS nájdete:

Sekcia BOZP

Vyšlo v tlači
 • Novinky pri vysielaní zamestnancov od 18.06.2016 - NIP (pridané)
 • Pracovné podmienky v členských štátoch EÚ - NIP (pridané)
Diskusia
Oblasť BOZP / Pracovné úrazy
 • Vojak z povolania - veliteľský deň
Kalendár akcií
Prehľad najbližších kurzov a školení
 
         
Máte odbornú otázku? Potrebujete poradiť, alebo chcete odovzdať svoje skúsenosti iným?
Využite naše diskusné fórum.


diskusia

Príjemný deň Vám praje kolektív pracovníkov spoločnosti BE-SOFT, a.s.

Dúfame, že náš informačný portál splní Vaše očakávania a pomôže Vám pri Vašej každodennej práci.

Archív informačných spravodajov môžete nájsť tu


Like Spravodaj č. 19/2016 on Facebook
Sledujte nás aj na Facebooku
Informačný portál E-BTS
LinkedIn
Copyright © 2016 BE-SOFT, a.s., Všetky práva vyhradené.
Tento e-mail prijímate na základe Vašej registrácie na našom portáli ebts.besoft.sk
 

Email Marketing Powered by Mailchimp