Copy

E-mail spravodaj č. 46 (19.11.2013)


Týmto si Vás dovoľujeme informovať o aktualitách na našom informačnom portáli a v softvéri BTS.

!!! UPOZORNENIE !!!
 
Dňa 23. novembra 2013 (sobota) bude prebiehať plánová technická údržba na serveri v čase
08:30 - 16:30 hod.
 
V uvedený čas nebudú dostupné internetové aplikácie prevádzkované spoločnosťou BE-SOFT a.s. a taktiež nebude možné vykonávať internetovú aktualizáciu softvéru BTS.
 
 
Ďakujeme za pochopenie.

Modul/Sekcia BOZP
Základné predpisy/Zákony
• Zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch (zmenený zákonom č. 347/2013 Z. z.; účinnosť od 01.12.2013)
• Zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zmenený zákonom č. 352/2013 Z. z.; účinnosť 01.01.2014)
• Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení (zmenený zákonom č. 352/2013 Z. z.; účinnosť 01.01.2014)
• Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) (zmenený zákonom č. 368/2013 Z. z.; účinnosť od 01.12.2013)
• Zákon č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zmenený zákonom č. 352/2013 Z. z.; účinnosť 01.01.2014)
• Zákon č. 514/2009 Z. z. o doprave na dráhach (zmenený zákonom č. 352/2013 Z. z.; účinnosť 01.01.2014)

Postupy a metódy
• Zásady pre vypracovanie technologického postupu stavebných prác vo vzťahu k zaisteniu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (pridané)


Modul/Sekcia ŽP
Základné všeobecné predpisy ŽP/Zákony
• Zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch (zmenený zákonom č. 347/2013 Z. z.; účinnosť od 01.12.2013)
• Zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zmenený zákonom č. 352/2013 Z. z.; účinnosť 01.01.2014)
• Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) (zmenený zákonom č. 368/2013 Z. z.; účinnosť od 01.12.2013)


Modul/Sekcia CO
Úsek civilnej ochrany/Základné predpisy/Zákony
• Zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch (zmenený zákonom č. 347/2013 Z. z.; účinnosť od 01.12.2013)


Modul/Sekcia Chemické látky
• Disiričitan draselný (pridaná)

Na www.ebts.besoft.sk nájdete:

Sekcia BOZP
Ostatné/Legislatíva EÚ
• Nariadenie európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí, o zmene, doplnení a zrušení smerníc 67/548/EHS a 1999/45/ES a o zmene a doplnení nariadenia (ES) č. 1907/2006 (zmenené)

Ostatné/Iné materiály BOZP
• Zoznam právnických osôb a fyzických osôb - podnikateľov oprávnených odstraňovať azbestové materiály zo stavieb - ÚVZ SR (zmenené)


Sekcia ŽP
Ostatné/Iné materiály ŽP
• Zoznam odborne spôsobilých osôb na autorizáciu - MŽP SR (zmenené)

Sekcia CO
Ostatné/Legislatíva EÚ
• Rozhodnutie Rady z 23. septembra 2013 č. 2013/488/EÚ o bezpečnostných predpisoch na ochranu utajovaných skutočností EÚ (pridané)
• Nariadenie európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí, o zmene, doplnení a zrušení smerníc 67/548/EHS a 1999/45/ES a o zmene a doplnení nariadenia (ES) č. 1907/2006 (zmenené)

Diskusia
Oblasť BOZP/VTZ a TZ, Lekárske prehliadky Pracovné úrazy
• Dielektrické koberce (pridané)
• Zdravotná spôsobilosť (pridané)
• TI - stroje zariadenia (pridané)
• Pravidelná kontrola vykurovacích a klimatizačných systémov (pridané)


Iné
Pripomienkovanie legislatívy
• Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky , ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 24/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (pridané)                            

Príjemný deň Vám praje kolektív pracovníkov spoločnosti BE-SOFT, a.s.

Dúfame, že náš informačný portál splní Vaše očakávania a pomôže Vám pri Vašej každodennej práci.


Archív e-mail spravodajov môžete nájsť tu
Sledujte nás aj na Facebooku
Informačný portál E-BTS
Napíšte nám
Copyright © 2013 BE-SOFT, a.s., Všetky práva vyhradené.
Tento e-mail prijímate na základe Vašej registrácie na našom portáli ebts.besoft.sk


Email Marketing Powered by Mailchimp