Copy
E-mail spravodaj č. 09 (10.03.2015)


Týmto si Vás dovoľujeme informovať o aktualitách na našom informačnom portáli a v softvéri BTS.

 
Do programu 48. schôdze NR SR (začiatok schôdze: 10.03.2015) boli zaradené na schválenie okrem iných, aj novely zákonov č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi.

O priebehu legislatívneho procesu Vás budeme priebežne informovať.
bozpModul / Sekcia BOZP
Základné predpisy / Zákony
 • Zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch (zmenený zákonom č. 40/2015 Z. z.; účinnosť 01.07.2015)
 • Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník (zmenený zákonom č. 39/2015 Z. z.; účinnosť 01.01.2016)
Základné predpisy / Nariadenia vlády
 • Nariadenie vlády č. 576/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na tlakové zariadenie a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády slovenskej republiky č. 400/1999 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických po (zmenené Nariadením vlády č. 41/2015 Z. z.; účinnosť 01.06.2015)
Pracovná zdravotná služba / Vzory dokumentov / Prevádzkové poriadky, smernice
 • Posudok o riziku pre pracovné činnosti s expozíciou biologickým faktorom (pridané)
 • Posudok o riziku pre pracovné činnosti s expozíciou elektromagnetickému poľu (pridané)
 • Posudok o riziku pre pracovné činnosti s expozíciou hluku (pridané)
 • Posudok o riziku pre pracovné činnosti s expozíciou chemickým faktorom (pridané)
 • Posudok o riziku pre pracovné činnosti s expozíciou ionizujúcemu žiareniu (pridané)
 • Posudok o riziku pre pracovné činnosti s expozíciou umelému optickému žiareniu / laserovému žiareniu (pridané)
 • Posudok o riziku pre pracovné činnosti s expozíciou vibráciám (pridané)
zpModul / Sekcia ŽP
Základné všeobecné predpisy ŽP / Zákony
 • Zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch (zmenený zákonom č. 40/2015 Z. z.; účinnosť 01.07.2015)
coModul / Sekcia CO
 • Úsek civilnej ochrany / Základné predpisy / Zákony
  Zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch (zmenený zákonom č. 40/2015 Z. z.; účinnosť 01.07.2015)
Na informačnom portáli E-BTS nájdete:

bozpSekcia BOZP
Vyšlo v tlači
 • Oboznamovanie dočasne pridelených zamestnancov na výkon práce u užívateľského zamestnávateľa - NIP (pridané)
 • Vykonávanie prác vo výškach - NIP (pridané)
 • Uznávanie odbornej spôsobilosti v oblasti zabezpečovania úloh týkajúcich sa prevencie rizík? - NIP (pridané)
Iné materiály BOZP
 • Zoznam fyzických osôb - podnikateľov a právnických osôb, ktoré vykonávajú samostatne dodávateľským spôsobom niektoré činnosti PZS (dohľad nad pracovnými podmienkami zamestnancov vykonávajúcich práce zaradené do kategórie 1 a 2) - ÚVZ SR (zmenené)
testySekcia Testy
Oblasť BOZP
 • Test pre zamestnancov prichádzajúcich do styku s vybranými faktormi práce a pracovného prostredia (pridané)
rizikaSekcia Riziká
Psychická záťaž
 • Stres (pridané)
diskDiskusia
Oblasť BOZP / Iné
 • Pracovná zdravotná služby vykonávaná ABT (pridané)
Oblasť OPP / Iné
 • Preventívne protipožiarne prehliadky (pridané)
Oblasť PZS / Pracovná zdravotná služba
 • Posudok o riziku a prevádzkový poriadok (pridané)
ineIné
Pripomienkovanie legislatívy
 • Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 272/2004 Z. z., ktorým sa ustanovuje zoznam prác a pracovísk, ktoré sú zakázané tehotným ženám, matkám do konca deviateho mesiaca po pôrode a dojčiacim ženám, zoznam prác a pracovísk spojených so špecifickým rizikom pre tehotné ženy, matky do konca deviateho mesiaca po pôrode a pre dojčiace ženy a ktorým sa ustanovujú niektoré povinnosti zamestnávateľom pri zamestnávaní týchto žien v znení nariadenia vlády č. 310/2010 Z. z. (pridané)
 • Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 286/2004 Z. z., ktorým sa ustanovuje zoznam prác a pracovísk, ktoré sú zakázané mladistvým zamestnancom, a ktorým sa ustanovujú niektoré povinnosti zamestnávateľom pri zamestnávaní mladistvých zamestnancov v znení nariadenia vlády č. 309/2010 Z. z. (pridané)
calKalendár akcií
 • Aktualizačná odborná príprava bezpečnostných technikov a ABT - 23.03.2015 - 24.03.2015 - BE-SOFT a.s., Bratislava
 • Výkon technika požiarnej ochrany - nedostatky zistené kontrolami štátneho požiarneho dozoru - 26.03.2015 - BE-SOFT a.s., Bratislava
 • Kurz „Lektor“ - 23.03.2015 - 27.03.2015 - BE-SOFT a.s., Bratislava
Prehľad všetkých našich akcií:
 
Školiace stredisko Košice                            Školiace stredisko Bratislava
             


Príjemný deň Vám praje kolektív pracovníkov spoločnosti BE-SOFT, a.s.

Dúfame, že náš informačný portál splní Vaše očakávania a pomôže Vám pri Vašej každodennej práci.

Archív e-mail spravodajov môžete nájsť tu
Sledujte nás aj na Facebooku
Informačný portál E-BTS
Copyright © 2015 BE-SOFT, a.s., Všetky práva vyhradené.
Tento e-mail prijímate na základe Vašej registrácie na našom portáli ebts.besoft.sk
 

Email Marketing Powered by Mailchimp