Copy
E-mail spravodaj č. 30 (05.08.2014)


Týmto si Vás dovoľujeme informovať o aktualitách na našom informačnom portáli a v softvéri BTS.
Seminár "Novela zákona č. 355/2007 Z. z."

o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Termín: 12.9.2014           Miesto konania: Košice

pozvánka                                   prihláška
Modul / Sekcia BOZP
Základné predpisy / Zákony
 • Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zmenený zákonom č. 204/2014 Z. z.; účinnosť 01.08.2014)
 • Zákon č. 455/1991 Z. z. o živnostenskom podnikaní (ŽIVNOSTENSKÝ ZÁKON) (zmenený zákonom č. 219/2014 Z. z.; účinnosť 01.10.2015)
 Základné predpisy / Vyhlášky
 • Vyhláška č. 208/2014 Z. z. o podrobnostiach o rozsahu a náplni výkonu pracovnej zdravotnej služby, o zložení tímu odborníkov, ktorí ju vykonávajú, a o požiadavkách na ich odbornú spôsobilosť (pridaná)
 • Vyhláška č. 209/2014 Z. z., ktorou sa ustanovuje rozsah odbornej prípravy, rozsah požadovaných vedomostí pre skúšky odbornej spôsobilosti, podrobnosti o zriaďovaní a činnosti komisií na preskúšanie odbornej spôsobilosti ... (pridaná)
 • Vyhláška č. 504/2006 Z. z. o spôsobe hlásenia, registrácie a evidencie choroby z povolania a ohrozenia chorobou z povolania (archív; zrušená zákonom č. 204/2014 Z. z.)
 • Vyhláška č. 520/2007 Z. z., ktorou sa ustanovuje rozsah požadovaných vedomostí pre skúšky odbornej spôsobilosti, podrobnosti o zriaďovaní a činnosti komisií na preskúšanie odbornej spôsobilosti a obsah osvedčenia o odbornej spôsobilosti (archív; zrušená vyhláškou č. 209/2014 Z. z.)
 • Vyhláška MZ SR č. 292/2008 Z. z. o podrobnostiach o rozsahu a náplni výkonu pracovnej zdravotnej služby, o zložení tímu odborníkov, ktorí ju vykonávajú, a o požiadavkách na ich odbornú spôsobilosť (archív; zrušená zákonom č. 204/2014 Z. z.)
 Postupy a metódy / Oboznamovanie, informovanie, odborná spôsobilosť
 • Preukaz, osvedčenie, doklad (zmenené k novele zákona č. 124/2006 Z. z.)
 Formuláre a tlačivá / Zdravotná a psychologická spôsobilosť
 • Lekársky posudok o uznaní choroby z povolania a ohrozenia chorobou z povolania (pridané)
 • Lekársky posudok o zdravotnej spôsobilosti na prácu (fyzická osoba - podnikateľ, ktorá nezamestnáva iné fyzické osoby) (zmenené k novele zákona č. 355/2007 Z. z.)
 • Lekársky posudok o zdravotnej spôsobilosti na prácu (zamestnanec) (zmenené k novele zákona č. 355/2007 Z. z.)
Modul / Sekcia CO
Úsek civilnej ochrany / Základné predpisy / Zákony
 • Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zmenený zákonom č. 204/2014 Z. z.; účinnosť 01.08.2014)

Na informačnom portáli E-BTS nájdete:

Sekcia BOZP
Iné materiály BOZP
 • Zoznam právnických osôb a fyzických osôb - podnikateľov, ktoré majú oprávnenie na vykonávanie činnosti PZS - ÚVZ SR (zmenené)
 • Zoznam právnických osôb a fyzických osôb - podnikateľov, ktorým Úrad verejného zdravotníctva SR odobral oprávnenie na vykonávanie činnosti pracovnej zdravotnej služby - ÚVZ SR (zmenené)
 • Náležitosti ohlásenia úradu verejného zdravotníctva SR na vykonávanie niektorých činností pracovnej zdravotnej služby dodávateľským spôsobom pre zamestnancov, ktorí vykonávajú práce zaradené do kategórií 1 alebo 2 - ÚVZ SR (zmenené)
 • Náležitosti žiadosti o vydanie oprávnenia na výkon pracovnej zdravotnej služby dodávateľským spôsobom pre zamestnancov, ktorí vykonávajú práce zaradené do kategórií 1, 2, 3 alebo 4 - ÚVZ SR (zmenené)
 • Náležitosti žiadosti o vydanie oprávnenia na odstraňovanie azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb pre fyzické osoby - podnikateľov alebo právnické osoby - ÚVZ SR (zmenené)
 • Náležitosti žiadosti o vydanie oprávnenia na odstraňovanie azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb pre fyzické osoby alebo založené právnické osoby - ÚVZ SR (pridané)
Diskusia
Oblasť BOZP / Iné
 • PZS (pridané) 
Kalendár akcií
 • Kurz prvej pomoci - 11.09.2014 - BE-SOFT a.s. Košice (pridané)
 • Aktualizačná odborná príprava bezpečnostných technikov a autorizovaných bezpečnostných technikov - 16.09.2014 - 17.09.2014 - BE-SOFT a.s. Košice (pridané)
 • Základné školenie o odbornej spôsobilosti obsluhy kotlov do 100 kW a nad 100 kW - 19.09.2014 - 19.09.2014 - BE-SOFT a.s. Košice (pridané)
 • Základná odborná príprava technikov požiarnej ochrany - 22.09.2014 - 10.10.2014 - BE-SOFT a.s. Košice (pridané)
 • Základný kurz o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike - 20.10.2014 - 22.10.2014 - BE-SOFT a.s. Košice (pridané)
 • Ďalšia odborná príprava technikov požiarnej ochrany - 27.10.2014 - 29.10.2014 - BE-SOFT a.s. Košice (pridané)
 • Aktualizačná odborná príprava obsluhy kotlov nad 100 kW - 31.10.2014 - BE-SOFT a.s. Košice (pridané)
 • Základný kurz bezpečnostných technikov - 03.11.2014 - 09.12.2014 - BE-SOFT a.s. Košice (pridané)
 • Aktualizačná odborná príprava bezpečnostných technikov a autorizovaných bezpečnostných technikov - 19.11.2014 - 20.11.2014 - BE-SOFT a.s. Košice (pridané)
 • Aktualizačná odborná príprava pre elektrotechnikov - 12.12.2014 - BE-SOFT a.s. Košice (pridané)

Naviac v softvéri BTS nájdete :

Modul Testy
BOZP / Základné predpisy
 • Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zmenené)
 • Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zmenené)
                  


Príjemný deň Vám praje kolektív pracovníkov spoločnosti BE-SOFT, a.s.

Dúfame, že náš informačný portál splní Vaše očakávania a pomôže Vám pri Vašej každodennej práci.

Archív e-mail spravodajov môžete nájsť tu
Sledujte nás aj na Facebooku
Informačný portál E-BTS
Copyright © 2014 BE-SOFT, a.s., Všetky práva vyhradené.
Tento e-mail prijímate na základe Vašej registrácie na našom portáli ebts.besoft.sk
 

Email Marketing Powered by Mailchimp