Copy
 
 
E-mail spravodaj č. 21 (03.06.2014)


Týmto si Vás dovoľujeme informovať o aktualitách na našom informačnom portáli a v softvéri BTS.Modul/Sekcia BOZP
Základné predpisy/Vyhlášky
 • Vyhláška č. 71/1988 Zb. o výbušninách (archív - zrušená zákonom č. 58/2014 Z. z.)
 • Vyhláška č. 77/1996 Z. z. o uskladňovaní výbušnín (archív - zrušená zákonom č. 58/2014 Z. z.)
 • Vyhláška č. 78/1996 Z. z. o preprave a prenášaní výbušnín v priestoroch organizácie (archív - zrušená zákonom č. 58/2014 Z. z.) 
Postupy a metódy
 • Upravená štruktúra dokumentov do podadresárov 
Formuláre a tlačivá/Stavebníctvo
 • Záznam o odovzdaní a prevzatí pracoviska na stavenisku (pridané) 
Odvetvové predpisy/Doprava
 • STN EN ISO 3691-5 (26 8811) - 2010-08 Priemyselné vozíky. Požiadavky na bezpečnosť a overovanie. Časť 5: Ručné vozíky (archív - zrušená STN EN ISO 3691-5 2014-06) 
Odvetvové predpisy/Stavebníctvo
 • STN 74 3305 (74 3305) - 2014-06 Ochranné zábradlia (pridané)
 • STN EN 474-1+A4 (27 5340) - 2014-06 Stroje na zemné práce. Bezpečnosť. Časť 1: Všeobecné požiadavky (pridané)

Na informačnom portáli E-BTS nájdete:

Sekcia BOZP
Iné materiály BOZP
 • Zoznam právnických osôb a fyzických osôb - podnikateľov oprávnených odstraňovať azbestové materiály zo stavieb - ÚVZ SR (zmenené) 
Diskusia
Oblasť BOZP/Lekárske prehliadky, pracovné úrazy
 • Pracovný úraz na stavenisku (pridané)
 • Čo chystá EÚ a následne MZ (pridané) 
Kalendár akcií
 • Zdravé pracoviská bez stresu - 11.6.2014 - Omnimedia Public Relations s. r. o. (pridané)
 • Základný kurz o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike - 25.06.2014 - 27.06.2014 - BE-SOFT a.s. Košice (pridané) 
Iné
Pripomienkovanie legislatívy
 • Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje rozsah odbornej prípravy, rozsah požadovaných vedomostí pre skúšky odbornej spôsobilosti, podrobnosti o zriaďovaní a činnosti komisií na preskúšanie odbornej spôsobilosti, obsah osvedčenia o odbornej spôsobilosti a rozsah aktualizačnej odbornej prípravy (pridané)
 • Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o podrobnostiach hodnotenia vplyvov na verejné zdravie (pridané)
 • Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o podrobnostiach o rozsahu a náplni výkonu pracovnej zdravotnej služby, o zložení tímu odborníkov, ktorí ju vykonávajú a o požiadavkách na ich odbornú spôsobilosť (pridané)

Naviac v softvéri BTS nájdete:
 

Modul Riziká
Autoopravárenstvo, údržba komunikácií/Údržba komunikácií
 • Recyklátor asfaltu (pridané)

    Príjemný deň Vám praje kolektív pracovníkov spoločnosti BE-SOFT, a.s.

Dúfame, že náš informačný portál splní Vaše očakávania a pomôže Vám pri Vašej každodennej práci.


Archív e-mail spravodajov môžete nájsť tu
Sledujte nás aj na Facebooku
Informačný portál E-BTS
Copyright © 2014 BE-SOFT, a.s., Všetky práva vyhradené.
Tento e-mail prijímate na základe Vašej registrácie na našom portáli ebts.besoft.sk


Email Marketing Powered by Mailchimp