Copy
E-mail spravodaj č. 40 (13.10.2015)


Týmto si Vás dovoľujeme informovať o aktualitách na našom informačnom portáli a v softvéri BTS.
Modul / Sekcia BOZP
Základné predpisy / Nariadenia vlády
 • Nariadenie vlády č. 236/2015 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na účinnosť teplovodných kotlov spaľujúcich kvapalné palivá alebo plynné palivá a o postupoch posudzovania zhody (pridané)
Odvetvové predpisy / Bezpečnostné značky
 • STN EN ISO 7010 (01 8012) - 2013-07 Grafické symboly. Bezpečnostné farby a bezpečnostné značky. Registrované bezpečnostné značky (zmena A4, A5; vydané 01.10.2015)
Odvetvové predpisy / Elektro
 • STN 33 1500 (33 1500) - 1990-06 Elektrotechnické predpisy. Revízie elektrických zariadení (zmena Z2; vydaná 01.10.2015)
Modul / Sekcia OPP
Postupy a metódy / Odborná spôsobilosť TPO, ŠPO, PPOO
 • Aktualizácia otázok na písomnú aj ústnu časť odbornej prípravy TPO, ŠPO, PPOO
Vzory dokumentov / Právnické osoby, Fyzické osoby - podnikatelia / Dokumentácia ochrany pred požiarmi / Požiarne poriadky pracovísk / Všeobecne
 • Určenie miest so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru (pridané)
Odvetvové predpisy / Stavby
 • STN 73 0802 (73 0802) - 2010-07 Požiarna bezpečnosť stavieb. Spoločné ustanovenia (oprava zmeny Z2/O1; vydaná 01.10.2015)
Modul / Sekcia CO
Krízové plánovanie / Vzory dokumentov / Dokumentácia krízového štábu obce
 • Hlásenie o vzniku mimoriadnej udalosti (pridané)
 • Príkaz starostu obce na uvedenie síl a prostriedkov do pohotovosti (pridané)
 • Odvolanie mimoriadnej situácie (pridané)
Na informačnom portáli E-BTS nájdete:

Diskusia
Oblasť BOZP / dokumentácie, iné
 • Miesto vyhradené pre fajčenie
 • BOZP pre majiteľa nehnuteľnosti a nájomníci - podnájomníci
 • Vybrané poľnohospodárske stroje a zariadenia
Oblasť OPP / TPO, ŠPO, Preventivár PO obce
 • Osvedčenie s neobmedzenou platnosťou
Oblasť ŽP / Prevencia ZPH
 • Špecialista pre priemyselné havárie
Oblasť CO / Civilná ochrana
 • Poradný orgán riaditeľa školy v CO - ako ho nazvať?
Oblasť PZS / Pracovná zdravotná služba
 • Spoločnosť s.r.o.
Kalendár akcií
 • Základná odborná príprava technikov požiarnej ochrany - 19.10.2015 - 13.11.2015 - BE-SOFT a.s. Košice
 • Základný kurz odbornej spôsobilosti v elektrotechnike - 26.10.2015 - 28.10.2015 - BE-SOFT a.s. Košice
 • Aktualizačná odborná príprava technikov požiarnej ochrany - 26.10.2015 - 28.10.2015 - BE-SOFT a.s., Bratislava
Prehľad všetkých našich akcií
 
Školiace stredisko Košice                            Školiace stredisko Bratislava
 
Naviac v softvéri BTS nájdete:

BTS
 • V časti Nástroje / Práva  pridané tlačidlá "OK" a "Storno", pre uloženie, alebo zrušenie vykonaných zmien
Modul Organizačné jednotky
 • Pridaná možnosť manuálneho usporiadania a nastavenia šírky stĺpcov s údajmi o zamestnancoch, technických zariadeniach a prevádzkových budovách a objektoch
Modul Testy
 • Aktualizácia testových otázok na odbornú prípravu TPO, ŠPO, PPOO.
diskusia

Príjemný deň Vám praje kolektív pracovníkov spoločnosti BE-SOFT, a.s.

Dúfame, že náš informačný portál splní Vaše očakávania a pomôže Vám pri Vašej každodennej práci.

Archív e-mail spravodajov môžete nájsť tu
Sledujte nás aj na Facebooku
Informačný portál E-BTS
Copyright © 2015 BE-SOFT, a.s., Všetky práva vyhradené.
Tento e-mail prijímate na základe Vašej registrácie na našom portáli ebts.besoft.sk
 

Email Marketing Powered by Mailchimp