Copy
E-mail spravodaj č. 18 (12.05.2015)


Týmto si Vás dovoľujeme informovať o aktualitách na našom informačnom portáli a v softvéri BTS.
poziarePozývame Vás na seminár

 
Novela zákona o ochrane pred požiarmi dňa 25.06.2015 v Bratislave.
 
Pozvánka                                           Prihláška
Modul / Sekcia BOZP
Odborná oblasť / Chémia / Profesie
 • Chemické laboratórium - Obsluha (zmenené k novele NV č. 355/2006 Z. z.)
 • Chemik, obsluha chemických reaktorov (zmenené k novele NV č. 355/2006 Z. z.)
 • Chemik, obsluha tlakových nádob (zmenené k novele NV č. 355/2006 Z. z.)
 • Chemik, obsluha vyvíjačov riadených atmosfér (zmenené k novele NV č. 355/2006 Z. z.)
 • Obsluha destilačných zariadení (zmenené k novele NV č. 355/2006 Z. z.)
 • Obsluha skladov laboratória (zmenené k novele NV č. 355/2006 Z. z.)
 • Obsluha sušičov (zmenené k novele NV č. 355/2006 Z. z.)
 • Obsluha výmenníkov (zmenené k novele NV č. 355/2006 Z. z.)
 • Obsluha zariadení používaných pri endotermickej/exotermickej výrobe plynu (zmenené k novele NV č. 355/2006 Z. z.)
 • Obsluha zariadení používaných pri impregnovaní (zmenené k novele NV č. 355/2006 Z. z.)
 • Obsluha zariadení používaných pri kalcinovaní (zmenené k novele NV č. 355/2006 Z. z.)
 • Obsluha zariadení používaných pri krakovaní (zmenené k novele NV č. 355/2006 Z. z.)
 • Obsluha zariadení používaných pri polymerizácii (zmenené k novele NV č. 355/2006 Z. z.)
 • Obsluha zariadení používaných pri pyrolýze (zmenené k novele NV č. 355/2006 Z. z.)
 • Obsluha zariadení používaných pri reformovaní (zmenené k novele NV č. 355/2006 Z. z.)
 • Obsluha zariadení používaných pri skvapalňovaní (zmenené k novele NV č. 355/2006 Z. z.)
 • Obsluha zariadení používaných pri spekaní (zmenené k novele NV č. 355/2006 Z. z.)
 • Obsluha zariadení používaných pri splyňovaní (zmenené k novele NV č. 355/2006 Z. z.)
 • Obsluha zariadení používaných pri tavení (zmenené k novele NV č. 355/2006 Z. z.)
Odborná oblasť / Potravinárstvo / Profesie
 • Chemik tukového priemyslu a kozmetiky (zmenené k novele NV č. 355/2006 Z. z.)
Pracovná zdravotná služba / Vzory dokumentov / Prevádzkové poriadky, smernice
 • Posudok o riziku pre pracovné činnosti s expozíciou chemickým faktorom (zmenené k novele NV č. 355/2006 Z. z.)
 • Prevádzkový poriadok PRE PRÁCU S EXPOZÍCIOU CHEMICKÝM FAKTOROM (pevný aerosól rastlinný - múka) (zmenené k novele NV č. 355/2006 Z. z.)
 • Prevádzkový poriadok pre PRÁCU S KARCINOGÉNNYMI A MUTAGÉNNYMI FAKTORMI (zmenené k novele NV č. 355/2006 Z. z., 356/2006 Z. z.)
 • Prevádzkový poriadok pre PRÁCU S NEBEZPEČNÝMI CHEMICKÝMI FAKTORMI (zmenené k novele NV č. 355/2006 Z. z.)
 • Prevádzkový poriadok pre PRÁCU S NEBEZPEČNÝMI CHEMICKÝMI FAKTORMI v prevádzke PRÁČOVNE (zmenené k novele NV č. 355/2006 Z. z.)
Na informačnom portáli E-BTS nájdete:

Sekcia BOZP
Iné materiály BOZP
 • Zoznam fyzických osôb - podnikateľov a právnických osôb, ktoré vykonávajú samostatne dodávateľským spôsobom niektoré činnosti PZS (dohľad nad pracovnými podmienkami zamestnancov vykonávajúcich práce zaradené do kategórie 1 a 2) - ÚVZ SR (zmenené)
Sekcia ŽP
Vyšlo v tlači
 • Parlament schválil zákon, ktorý má pomôcť pri znižovaní rizika závažných priemyselných havárií - MŽP SR (pridané)
Iné materiály ŽP
 • Register autorizovaných firiem na spracovanie starých vozidiel - MŽP SR (zmenené)
 • Zoznam zariadení, ktorým bola udelená autorizácia na spracovanie starých vozidiel, rozdelený podľa krajov - MŽP SR (zmenené)
 • Register A - Register osôb, ktorým bola udelená autorizácia podľa § 11 vyhlášky MŽP SR č. 126/2004 Z. z. o autorizácii, vydávaní odborných posudkov vo veciach odpadov, o ustanovovaní osôb oprávnených na vydávanie odborných posudkov a o overovaní odbornej spôsobilosti týchto osôb (zmenené)
Sekcia Testy
BOZP
 • Test pre zamestnancov prichádzajúcich do styku s vybranými faktormi práce a pracovného prostredia (zmenené k novele NV č. 355/2006 Z. z. a č. 356/2006 Z. z.)
Kalendár akcií
 • Základný kurz bezpečnostných technikov - 18.05.2015 - 16.06.2015 - BE-SOFT a.s. Bratislava
 • Aktualizačná odborná príprava bezpečnostných technikov a autorizovaných bezpečnostných technikov - 28.05.2015 - 29.05.2015 - BE-SOFT a.s. Košice
 • Kurz „Lektor“ - 08.06.2015 - 12.06.2015 - BE-SOFT a.s. Košice
Prehľad všetkých našich akcií:
 
Školiace stredisko Košice                            Školiace stredisko Bratislava
 
Iné
Pripomienkovanie legislatívy
 • Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky o evidenčnej a ohlasovacej povinnosti (pridané)
 • Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky o skládkovaní odpadov a dočasnom uskladnení kovovej ortuti (pridané)
 • Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov (pridané)
 • Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch (pridané)
 • Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky o sadzbách pre výpočet príspevkov do Recyklačného fondu, o zozname výrobkov, materiálov a zariadení, za ktoré sa platí príspevok do Recyklačného fondu, a o podrobnostiach o obsahu žiadosti o poskytnutie prostriedkov z Recyklačného fondu (pridané)
 • Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky o rozšírenej zodpovednosti výrobcov vyhradených výrobkov a o nakladaní s vyhradenými prúdmi odpadov (pridané)
 • Výnos Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky o Jednotných metódach analytickej kontroly odpadov (pridané)
Naviac v softvéri BTS nájdete:
Modul Testy
BOZP
 • Nariadenie vlády č. 355/2006 Z. z. o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou chemickým faktorom pri práci (zmenené)
 • Nariadenie vlády č. 356/2006 Z. z. o ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou karcinogénnym a mutagénnym faktorom pri práci (zmenené)
diskusia              anketa


Príjemný deň Vám praje kolektív pracovníkov spoločnosti BE-SOFT, a.s.

Dúfame, že náš informačný portál splní Vaše očakávania a pomôže Vám pri Vašej každodennej práci.

Archív e-mail spravodajov môžete nájsť tu
Sledujte nás aj na Facebooku
Informačný portál E-BTS
Copyright © 2015 BE-SOFT, a.s., Všetky práva vyhradené.
Tento e-mail prijímate na základe Vašej registrácie na našom portáli ebts.besoft.sk
 

Email Marketing Powered by Mailchimp