Copy
                                                             
        
Informačný spravodaj č. 13 (05.04.2016)


Týmto si Vás dovoľujeme informovať o aktualitách na našom informačnom portáli a v softvéri BTS.
Zákon o odpadoch - nová etapa od 1.1.2016
(zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch)
Termín: 12.04.2016, Miesto konania: Bratislava
pozvánka        prihláška

Základný kurz bezpečnostných technikov
Termín: 18.04.2016 - 20.05.2016, Miesto konania: Košice
pozvánka        prihláška

Aktualizačná odborná príprava technikov požiarnej ochrany
Termín: 19.04.2016 - 21.04.2016, Miesto konania: Bratislava
pozvánka        prihláška

Nové povinnosti a úlohy obce v oblasti ochrany pred požiarmi zmeny v legislatíve účinné od 1.1.2016 a 1.1.2017
Termín: 26.04.2016, Miesto konania: Košice
Termín: 03.05.2016, Miesto konania: Bratislava
pozvánka        prihláška
Modul / Sekcia BOZP
Odvetvové predpisy / Elektro
 • STN EN 60519-10 (33 5002) - 2006-08 Bezpečnosť elektrotepelných zariadení. Časť 10: Osobitné požiadavky na elektrické odporové povrchové ohrievacie sústavy na priemyselné a komerčné účely (archív 29.03.2016 - zrušená normou STN EN 60519-10 (33 5002) - 2013-12)
Modul / Sekcia OPP
Postupy a metódy / Odborná spôsobilosť TPO, ŠPO, PPOO
 • Odborná spôsobilosť technika požiarnej ochrany bez časového obmedzenia (pridané)
Formuláre a tlačivá
 • Súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov (pridané)
 • Žiadosť o vydanie osvedčenia odbornej spôsobilosti technika požiarnej ochrany s neobmedzenou platnosťou (pridané)
Odvetvové predpisy / Elektro
 • STN EN 60519-10 (33 5002) - 2006-08 Bezpečnosť elektrotepelných zariadení. Časť 10: Osobitné požiadavky na elektrické odporové povrchové ohrievacie sústavy na priemyselné a komerčné účely (archív 29.03.2016 - zrušená normou STN EN 60519-10 (33 5002) - 2013-12)
Modul / Sekcia ŽP
Všeobecné predpisy ŽP / Odvetvové predpisy
 • STN EN ISO 14001 (83 9001) - 2016-04 Systémy manažérstva environmentu. Požiadavky s pokynmi na použitie (pridané)
Modul / Sekcia CO
Utajované skutočnosti / Základné predpisy /Vyhlášky
 • Vyhláška č.134/2016 Z. z. o personálnej bezpečnosti (pridaná)
 • Vyhláška č.135/2016 Z. z. o skúške bezpečnostného zamestnanca (pridaná)
 • Vyhláška č. 331/2004 Z. z. o personálnej bezpečnosti a o skúške bezpečnostného zamestnanca (archív - zrušená vyhláškou č. 134/2016 Z. z.)
 • Vyhláška č. 340/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o šifrovej ochrane informácií (zmenená vyhláškou č. 136/2016 Z. z.; účinnosť 01.04.2016)
 • Vyhláška č. 453/2007 Z. z. o administratívnej bezpečnosti (zmenená vyhláškou č. 137/2016 Z. z.)
Utajované skutočnosti / Postupy a metódy / Personálna bezpečnosť
 • Informácie a pravidlá o priebehu skúšky (pridané)
 • Materiály na bezpečnostnú previerku II., III. a IV. stupňa predkladané navrhovanou osobou (archív k zrušenej vyhláške č. 331/2004 Z. z.)
 • Metodické usmernenie k oboznamovaniu sa s utajovanými skutočnosťami stupňa utajenia Dôverné, Tajné, Prísne tajné (archív k zrušenej vyhláške č. 331/2004 Z. z.)
 • Metodické usmernenie k oboznamovaniu sa s utajovanými skutočnosťami stupňa utajenia Vyhradené (archív k zrušenej vyhláške č. 331/2004 Z. z.)
 • Metodické usmernenie k Vyhláške NBÚ č. 331/2004 Z. z. o personálnej bezpečnosti a o skúške bezpečnostného zamestnanca (archív k zrušenej vyhláške č. 331/2004 Z. z.)
 • Metodické usmernenie k vypĺňaniu osobného dotazníka a bezpečnostného dotazníka (archív k zrušenej vyhláške č. 331/2004 Z. z.)
 • Praktické rady k Vyhláške NBÚ č. 331/2004 Z. z. o personálnej bezpečnosti (archív k zrušenej vyhláške č. 331/2004 Z. z.)
 • Príklady otázok skúšky - personálna bezpečnosť (pridané)
Utajované skutočnosti / Vzory dokumentov / Personálna bezpečnosť
 • Bezpečnostný dotazník osoby (archív k zrušenej vyhláške č. 331/2004 Z. z.)
 • Čestné vyhlásenie o pravdivosti uvedených údajov k doplnkovej časti bezpečnostného dotazníka (archív k zrušenej vyhláške č. 331/2004 Z. z.)
 • Doplnková časť bezpečnostného dotazníka vyplňovaná len pre stupeň utajenia Prísne tajné a Tajné (archív k zrušenej vyhláške č. 331/2004 Z. z.)
 • Osobný a bezpečnostný dotazník (pridané)
 • Osobný dotazník osoby (archív k zrušenej vyhláške č. 331/2004 Z. z.)
 • Súhlas na oprávnenie oboznamovať sa s utajovanými skutočnosťami a na vykonanie bezpečnostnej previerky (archív k zrušenej vyhláške č. 331/2004 Z. z.)
 • Súhlas s oprávnením oboznamovať sa s utajovanými skutočnosťami a s vykonaním bezpečnostnej previerky (pridané)
 • Súhlas s poskytnutím informácií zo zdravotnej dokumentácie (archív k zrušenej vyhláške č. 331/2004 Z. z.)
 • Záznam o určení navrhovanej osoby oboznamovať sa s utajovanými skutočnosťami a vyhlásenie o mlčanlivosti (pridané)
 • Záznam o zániku určenia osoby oboznamovať sa s utajovanými skutočnosťami (pridané)
 • Žiadosť o vydanie certifikátu o bezpečnostnej previerke fyzickej osoby (pridané)
 • Žiadosť o vydanie certifikátu podnikateľa o priemyselnej bezpečnosti (pridané)
 • Žiadosť o vykonanie bezpečnostnej previerky (archív k zrušenej vyhláške č. 331/2004 Z. z.)
 • Žiadosť o vykonanie bezpečnostnej previerky navrhovanej osoby (pridané)
 • Žiadosť o vykonanie skúšky a poverenie osoby za bezpečnostného zamestnanca (archív k zrušenej vyhláške č. 331/2004 Z. z.)
 • Žiadosť o vykonanie skúšky bezpečnostného zamestnanca (nový 04.04.2016)
 • Životopis (archív k zrušenej vyhláške č. 331/2004 Z. z.)
Na informačnom portáli E-BTS nájdete:

Sekcia BOZP
Štatistika úrazov
 • Analýza pracovnej úrazovosti za rok 2015 - NIP (pridané)
Iné materiály
 • Zoznam fyzických osôb - podnikateľov a právnických osôb, ktoré vykonávajú samostatne dodávateľským spôsobom niektoré činnosti PZS (dohľad nad pracovnými podmienkami zamestnancov vykonávajúcich práce zaradené do kategórie 1 a 2) - ÚVZ SR (zmenené)
Sekcia OPP
Iné materiály
 • Informácia o výsledkoch plnenia úloh na úseku požiarnej prevencie za rok 2015 - MV SR (pridané)
Sekcia ŽP
Iné materiály
 • Register osôb, ktorým bola udelená autorizácia podľa § 89 ods. 1 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov - MŽP SR (zmenené)
 • Usmernenie k zaraďovaniu elektroodpadov ku katalógovým číslam v zmysle prílohy č. 7 a prílohy č. 8 k vyhláške MŽP SR č. 373/2015 Z. z. o rozšírenej zodpovednosti výrobcov vyhradených výrobkov a o nakladaní s vyhradenými prúdmi odpadov - MŽP SR (pridané)
Sekcia CO
Vyšlo v tlači
 • Mimoriadne bezpečnostné opatrenia v súvislosti so situáciou v Belgicku, platí II. stupeň teroristického ohrozenia - MV SR (pridané)
Sekcia Testy
Oblasť BOZP
 • Test z oboznámenia zamestnancov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri prácach súvisiacich so stavebnými prácami (pridané)
Diskusia
Oblasť BOZP / Práce vo výškach, OOPP, Pracovno-právna oblasť, VTZ a TZ
 • Seminár NIP
 • Pracovná obuv - papier od lekára
 • Modulová plošina
 • Vydávanie viazačskych preukazov revíznym technikom ZZ
 • Výkon činnosti ABT a TPO v ČR
Oblasť OPP / Požiarne zariadenia
 • Tlakové skúšky PHP
Oblasť ŽP / Prevencia ZPH
 • Zákon 128/2015
Oblasť PZS / Faktory práce a pracovného prostredia
 • Hodnotenie senzorickej záťaže
Kalendár akcií
Prehľad všetkých našich akcií
 
         
Naviac v softvéri BTS nájdete:

Modul Testy
ŽP / Ochrana vôd
 • Vyhláška č. 119/2016 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výkone odborného technicko-bezpečnostného dohľadu nad vodnými stavbami a o výkone technicko-bezpečnostného dozoru (pridané)
ŽP / Posudzovanie vplyvov na ŽP (EIA, SEA), EMAS
 • STN EN ISO 14001: 2004 - Systémy environmentálneho manažérstva (archív k zrušenej STN EN ISO 14001: 2004) 
Máte odbornú otázku? Potrebujete poradiť, alebo chcete odovzdať svoje skúsenosti iným?
Využite naše diskusné fórum.


diskusia

Príjemný deň Vám praje kolektív pracovníkov spoločnosti BE-SOFT, a.s.

Dúfame, že náš informačný portál splní Vaše očakávania a pomôže Vám pri Vašej každodennej práci.

Archív informačných spravodajov môžete nájsť tu


Like Spravodaj č. 13/2016 on Facebook
Sledujte nás aj na Facebooku
Informačný portál E-BTS
LinkedIn
Copyright © 2016 BE-SOFT, a.s., Všetky práva vyhradené.
Tento e-mail prijímate na základe Vašej registrácie na našom portáli ebts.besoft.sk
 

Email Marketing Powered by Mailchimp