Copy
                                                             
        
Informačný spravodaj č. 20 (24.05.2016)


Týmto si Vás dovoľujeme informovať o aktualitách na našom informačnom portáli a v softvéri BTS.
Aktualizačná odborná príprava technikov požiarnej ochrany

Hlavným cieľom je príprava účastníkov AOP na overovanie odbornej spôsobilosti.

Dátum začiatku:
06.06.2016
Miesto konania: Štúrova 6, Košice

 
Modul / Sekcia Ochrana pred požiarmi
Základné predpisy / Vyhlášky
  • Vyhláška č. 162/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuje zoznam skupín stavebných výrobkov a systémy posudzovania parametrov (zmenené vyhláškou č. 177/2016 Z. z.; účinnosť 01.07.2016)
Modul / Sekcia Životné prostredie
Ochrana vôd / Postupy a metódy
  • Termíny povinností (neperiodické) (zmenené k novele Vodného zákona)
Na informačnom portáli E-BTS nájdete:

Sekcia Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
Vyšlo v tlači
  • Novinky pri vysielaní zamestnancov od 18.06.2016 - NIP (zmenené)
  • Pracovné podmienky v členských štátoch EÚ - NIP (zmenené)
Sekcia Životné prostredie
Iné materiály
  • Odporúčanie pre obce k uzatváraniu zmlúv podľa § 81 ods. 13 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov medzi obcou a podnikateľským subjektom - MŽP SR (pridané)
Diskusia
Oblasť BOZP / OOPP, školenia, pracovno-právna oblasť, dokumentácie
Kalendár akcií
Prehľad najbližších kurzov a školení
 
         
Naviac v softvéri BTS nájdete:
 
Modul Testy
ŽP / Základné všeobecné predpisy
  • STN EN ISO 14001: 2016 - Systémy manažérstva environmentu. Požiadavky s pokynmi na použitie (pridané)
Máte odbornú otázku? Potrebujete poradiť, alebo chcete odovzdať svoje skúsenosti iným?
Využite naše diskusné fórum.


diskusia

Príjemný deň Vám praje kolektív pracovníkov spoločnosti BE-SOFT, a.s.

Dúfame, že náš informačný portál splní Vaše očakávania a pomôže Vám pri Vašej každodennej práci.

Archív informačných spravodajov môžete nájsť tu


Like Spravodaj č. 20/2016 on Facebook
Sledujte nás aj na Facebooku
Informačný portál E-BTS
LinkedIn
Copyright © 2016 BE-SOFT, a.s., Všetky práva vyhradené.
Tento e-mail prijímate na základe Vašej registrácie na našom portáli ebts.besoft.sk
 

Email Marketing Powered by Mailchimp