Copy
                                                             
        
Informačný spravodaj č. 12 (29.03.2016)


Týmto si Vás dovoľujeme informovať o aktualitách na našom informačnom portáli a v softvéri BTS.
Seminár "Ochrana zdravia pri práci v nových legislatívnych úpravách"
(nová legislatíva účinná od 1.3.2016)
Termín: 31.03.2016, Miesto konania: Bratislava
pozvánka        prihláška

Zákon o odpadoch - nová etapa od 1.1.2016
(zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch)
Termín: 12.04.2016, Miesto konania: Bratislava
pozvánka        prihláška

Základný kurz bezpečnostných technikov
Termín: 18.04.2016 - 20.05.2016, Miesto konania: Košice
pozvánka        prihláška
Modul / Sekcia BOZP
Základné predpisy / Zákony
 • Zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch (zmenený zákonom č. 125/2016 Z. z.; účinnosť 01.07.2016)
 • Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zmenený zákonom č. 125/2016 Z. z.; účinnosť 01.07.2016)
 • Zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zmenený zákonom č. 125/2016 Z. z.; účinnosť 01.07.2016)
 • Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zmenený zákonom č. 125/2016 Z. z.; účinnosť 01.07.2016)
 • Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník (zmenený zákonom č. 125/2016 Z. z.; účinnosť 01.07.2016)
 • Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (ŽIVNOSTENSKÝ ZÁKON) (zmenený zákonom č. 125/2016 Z. z.; účinnosť 01.07.2016)
 • Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení (zmenený zákonom č. 125/2016 Z. z.; účinnosť 01.07.2016)
 • Zákon č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície (zmenený zákonom č. 125/2016 Z. z.; účinnosť 01.07.2016)
Základné predpisy / Nariadenia vlády
 • Nariadenie vlády č. 127/2016 Z. z. o elektromagnetickej kompatibilite (pridané)
Pracovná zdravotná služba / Základné predpisy / Zákony
 • Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zmenený zákonom č. 125/2016 Z. z.; účinnosť 01.07.2016)
Pracovná zdravotná služba / Základné predpisy / Nariadenia vlády
 • Nariadenie vlády č. 127/2016 Z. z. o elektromagnetickej kompatibilite (pridané)
Pracovná zdravotná služba / Vzory dokumentov / Prevádzkové poriadky, smernice
 • Posudok o riziku pre pracovné činnosti z expozície záťaže teplom a chladom pri práci (pridané)
 • Prevádzkový poriadok o podrobnostiach o ochrane zdravia pred záťažou teplom a chladom pri práci (pridané)
Modul / Sekcia OPP
Základné predpisy / Zákony
 • Zákon č. 161/1998 Z. z. o Komore kominárov Slovenska a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (zmenený zákonom č. 125/2016 Z. z.; účinnosť 01.07.2016)
 • Zákon č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore (zmenený zákonom č. 125/2016 Z. z.; účinnosť 01.07.2016)
Modul / Sekcia ŽP
Základné všeobecné predpisy ŽP / Zákony
 • Zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch (zmenený zákonom č. 125/2016 Z. z.; účinnosť 01.07.2016)
 • Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) (zmenený zákonom č. 125/2016 Z. z.; účinnosť 01.07.2016)
 • Zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon (zmenený zákonom č. 125/2016 Z. z.; účinnosť 01.07.2016)
 • Zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch (zmenený zákonom č. 125/2016 Z. z.; účinnosť 01.07.2016)
Ochrana vôd / Postupy a metódy
 • Prehľad hlavných povinností v oblasti ŽP, ktorých plnenie vyžadujú kontrolné a dozorné orgány - Časť - OCHRANA VÔD (zmenené k vyhláške č. 119/2016 Z. z.)
Ochrana vôd / Odborná oblasť / Odborné činnosti a profesie
 • Odborný technicko-bezpečnostný dohľad nad vodnými stavbami (zmenené k vyhláške č. 119/2016 Z. z.)
Odpadové hospodárstvo / Základné predpisy / Zákony
 • Zákon č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) (zmenený zákonom č. 125/2016 Z. z.; účinnosť 01.07.2016)
Ochrana prírody a krajiny / Základné predpisy / Zákony
 • Zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny (zmenený zákonom č. 125/2016 Z. z.; účinnosť 01.07.2016)
Posudzovanie vplyvov na ŽP (EIA, SEA), EMAS / Základné predpisy / Zákony
 • Zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zmenený zákonom č. 125/2016 Z. z.; účinnosť 01.07.2016)
Modul / Sekcia CO
Hospodárska mobilizácia / Základné predpisy / Zákony
 • Zákon č. 179/2011 Z. z. o hospodárskej mobilizácii a o zmene a doplnení zákona č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu v znení neskorších predpisov (zmenený zákonom č. 125/2016 Z. z.; účinnosť 01.07.2016)
Civilná ochrana / Základné predpisy / Zákony
 • Zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch (zmenený zákonom č. 125/2016 Z. z.; účinnosť 01.07.2016)
 • Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zmenený zákonom č. 125/2016 Z. z.; účinnosť 01.07.2016)
 • Zákon č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva (zmenený zákonom č. 125/2016 Z. z.; účinnosť 01.07.2016)
Jadrová bezpečnosť / Základné predpisy / Zákony
 • Zákon č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zmenený zákonom č. 125/2016 Z. z.; účinnosť 01.07.2016)
Utajované skutočnosti / Základné predpisy / Zákony
 • Zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zmenený zákonom č. 125/2016 Z. z.; účinnosť 01.07.2016)
Na informačnom portáli E-BTS nájdete:

Sekcia CO
Iné materiály
 • Usmernenie hlavného hygienika SR v súvislosti s vírusom Zika - ÚVZ SR (pridané)
 • Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky - Koordinácia postupov pri zistení vysoko nebezpečnej nákazy v Slovenskej republike - ÚVZ SR (pridané)
Diskusia
Oblasť BOZP / Pracovno-právna oblasť, školenia, dokumentácie, iné
 • Denník kontrol BOZP
 • Motorové píly, kosačky, krovinorezy
 • Konzultácia s IP
 • Mechanik stavebných strojov a strojnícke preukazy
 • BOZP a zmluva
Oblasť CO / Civilná ochrana
 • Kontrola z OÚ odbor krízového riadenia
Kalendár akcií
Prehľad všetkých našich akcií
 
         
Máte odbornú otázku? Potrebujete poradiť, alebo chcete odovzdať svoje skúsenosti iným?
Využite naše diskusné fórum.


diskusia

Príjemný deň Vám praje kolektív pracovníkov spoločnosti BE-SOFT, a.s.

Dúfame, že náš informačný portál splní Vaše očakávania a pomôže Vám pri Vašej každodennej práci.

Archív informačných spravodajov môžete nájsť tu


Like Spravodaj č. 12/2016 on Facebook
Sledujte nás aj na Facebooku
Informačný portál E-BTS
LinkedIn
Copyright © 2016 BE-SOFT, a.s., Všetky práva vyhradené.
Tento e-mail prijímate na základe Vašej registrácie na našom portáli ebts.besoft.sk
 

Email Marketing Powered by Mailchimp