Copy
E-mail spravodaj č. 42 (27.10.2015)


Týmto si Vás dovoľujeme informovať o aktualitách na našom informačnom portáli a v softvéri BTS.
Modul / Sekcia BOZP
Základné predpisy / Zákony
 • Zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch (zmenené zákonom č. 253/2015 Z. z., 259/2015 Z. z., 262/2015 Z. z., 273/2015 Z. z.; účinnosť 01.11.2015, 01.12.2015, 01.01.2016)
 • Zákon č. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zmenené zákonom č. 259/2015 Z. z.; účinnosť 01.12.2015)
 • Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník (zmenené zákonom č. 273/2015 Z. z.; účinnosť 01.11.2015)
 • Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (ŽIVNOSTENSKÝ ZÁKON) (zmenené zákonom č. 266/2015 Z. z., 274/2015 Z. z.; účinnosť 01.11.2015, 15.11.2015)
 • Zákon č. 514/2009 Z. z. o doprave na dráhach (zmenené zákonom č. 259/2015 Z. z.; účinnosť 01.12.2015)
 • Zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave (zmenené zákonom č. 259/2015 Z. z.; účinnosť 01.12.2015)
Modul / Sekcia ŽP
Základné všeobecné predpisy ŽP / Zákony
 • Zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch (zmenené zákonom č. 253/2015 Z. z., 259/2015 Z. z., 262/2015 Z. z., 273/2015 Z. z.; účinnosť 01.11.2015, 01.12.2015, 01.01.2016)
Ochrana ovzdušia / Základné predpisy / Zákony
 • Zákon č. 414/2012 Z. z. o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zmenené zákonom č. 262/2015 Z. z.; účinnosť 01.01.2016)
Ochrana vôd / Základné predpisy / Zákony
 • Zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) (zmenené zákonom č. 262/2015 Z. z.; účinnosť 01.01.2016)
Odpadové hospodárstvo / Základné predpisy / Zákony
 • Zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zmenené zákonom č. 262/2015 Z. z.; účinnosť 01.01.2016)
Integrovaná prevencia a kontrola znečisťovania ŽP (IPKZ) / Základné predpisy / Zákony
 • Zákon č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zmenené zákonom č. 262/2015 Z. z.; účinnosť 01.01.2016)
Modul / Sekcia CO
Civilná ochrana / Základné predpisy / Zákony
 • Zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch (zmenené zákonom č. 253/2015 Z. z., 259/2015 Z. z., 262/2015 Z. z., 273/2015 Z. z.; účinnosť 01.11.2015, 01.12.2015, 01.01.2016)
 • Zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zmenené zákonom č. 262/2015 Z. z.; účinnosť 01.01.2016)
 • Zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) (zmenené zákonom č. 262/2015 Z. z.; účinnosť 01.01.2016)
Na informačnom portáli E-BTS nájdete:

Sekcia BOZP
Vyšlo v tlači
 • Práca nadčas - NIP (pridané)
Iné materiály
 • Zoznam fyzických osôb - podnikateľov a právnických osôb, ktoré vykonávajú samostatne dodávateľským spôsobom niektoré činnosti PZS (dohľad nad pracovnými podmienkami zamestnancov vykonávajúcich práce zaradené do kategórie 1 a 2) - ÚVZ SR (zmenené)
Diskusia
Oblasť BOZP / Dokumentácie, STN a EN STN
 • Bezpečnostné bariéry
 • Interná smernica IMS
 • Európske smernice - aktualizácie
 • Výstražné - príkazové štítky
Oblasť OPP / Požiarnotechnické zariadenia
 • Mesačné kontroly EPS
Kalendár akcií
Prehľad všetkých našich akcií
 
Školiace stredisko Košice                            Školiace stredisko Bratislava
 
diskusia

Príjemný deň Vám praje kolektív pracovníkov spoločnosti BE-SOFT, a.s.

Dúfame, že náš informačný portál splní Vaše očakávania a pomôže Vám pri Vašej každodennej práci.

Archív e-mail spravodajov môžete nájsť tu
Sledujte nás aj na Facebooku
Informačný portál E-BTS
Copyright © 2015 BE-SOFT, a.s., Všetky práva vyhradené.
Tento e-mail prijímate na základe Vašej registrácie na našom portáli ebts.besoft.sk
 

Email Marketing Powered by Mailchimp