Copy
E-mail spravodaj č. 17 (05.05.2015)


Týmto si Vás dovoľujeme informovať o aktualitách na našom informačnom portáli a v softvéri BTS.
poziarePozývame Vás na seminár

 
Novela zákona o ochrane pred požiarmi dňa 25.06.2015 v Bratislave.
 
Pozvánka                                           Prihláška
Modul / Sekcia BOZP
Základné predpisy / Zákony
 • Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení (zmenený zákonom č. 87/2015 Z. z.; účinnosť 29.04.2015)
Základné predpisy / Nariadenia vlády
 • Nariadenie vlády č. 355/2006 Z. z. o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou chemickým faktorom pri práci (zmenené NV č. 82/2015 Z. z.; účinnosť 01.05.2015)
 • Nariadenie vlády č. 356/2006 Z. z. o ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou karcinogénnym a mutagénnym faktorom pri práci (zmenené NV č. 83/2015 Z. z.; účinnosť 01.05.2015)
Odvetvové predpisy / Drevoobrábanie
 • STN EN 1870-3+A1 (49 6130) - 2009-09 Bezpečnosť drevárskych strojov. Kotúčové píly. Časť 3: Horné kotúčové píly na priečne rezanie a kombinované horné kotúčové píly na priečne rezanie/stolové kotúčové píly (archív - zrušená normou STN EN 1870-3 (49 6130) - 2015-05)
Pracovná zdravotná služba / Základné predpisy / Nariadenia vlády
 • Nariadenie vlády č. 355/2006 Z. z. o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou chemickým faktorom pri práci (zmenené NV č. 82/2015 Z. z.; účinnosť 01.05.2015)
 • Nariadenie vlády č. 356/2006 Z. z. o ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou karcinogénnym a mutagénnym faktorom pri práci (zmenené NV č. 83/2015 Z. z.; účinnosť 01.05.2015)
Modul / Sekcia ŽP
Ochrana vôd / Základné predpisy / Vyhlášky
 • Vyhláška č. 112/2011 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o obsahu, prehodnocovaní a aktualizácii plánov manažmentu povodňového rizika (archív - zrušená novelou zákona č. 7/2010 Z. z.)
 • Vyhláška č. 313/2010 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o predbežnom hodnotení povodňového rizika a o jeho prehodnocovaní a aktualizovaní (archív - zrušená novelou zákona č. 7/2010 Z. z.)
Ochrana vôd / Vzory dokumentov / Plány, príručky a pokyny - ochrana vôd
 • Všeobecne záväzné nariadenie obce o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp (pridané)
Odpadové hospodárstvo / Základné predpisy / Zákony
 • Zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (pridané)
Na informačnom portáli E-BTS nájdete:

Diskusia
Oblasť BOZP / Pracovné úrazy
 • Je to školský úraz (pridané)
Kalendár akcií
 • Kurz „Lektor“ - 11.05.2015 - 15.05.2015 - BE-SOFT a.s. Košice
 • Základný kurz bezpečnostných technikov - 18.05.2015 - 16.06.2015 - BE-SOFT a.s. Bratislava
 • Aktualizačná odborná príprava bezpečnostných technikov a autorizovaných bezpečnostných technikov - 28.05.2015 - 29.05.2015 - BE-SOFT a.s. Košice
Prehľad všetkých našich akcií:
 
Školiace stredisko Košice                            Školiace stredisko Bratislava
 
Iné
Pripomienkovanie legislatívy
 • Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky o sprístupňovaní výťahov a bezpečnostných častí do výťahov na trhu (pridané)
diskusia              anketa


Príjemný deň Vám praje kolektív pracovníkov spoločnosti BE-SOFT, a.s.

Dúfame, že náš informačný portál splní Vaše očakávania a pomôže Vám pri Vašej každodennej práci.

Archív e-mail spravodajov môžete nájsť tu
Sledujte nás aj na Facebooku
Informačný portál E-BTS
Copyright © 2015 BE-SOFT, a.s., Všetky práva vyhradené.
Tento e-mail prijímate na základe Vašej registrácie na našom portáli ebts.besoft.sk
 

Email Marketing Powered by Mailchimp