Copy
E-mail spravodaj č. 34 (02.09.2015)


Týmto si Vás dovoľujeme informovať o aktualitách na našom informačnom portáli a v softvéri BTS.
Ponuka odborných seminárov
 
Zákon o odpadoch - nová etapa od 1.1.2016
Termín: 23.09.2015, Miesto konania: Bratislava

pozvánka  prihláška

Novela zákona o ochrane pred požiarmi a novela vyhlášky o požiarnej prevencii
Termín: 24.09.2015, Miesto konania: Bratislava

pozvánka  prihláška

Novela zákona o ochrane pred požiarmi a novela vyhlášky o požiarnej prevencii
Termín: 25.09.2015, Miesto konania: Košice

pozvánka  prihláška
Modul / Sekcia OPP
Základné predpisy / Vyhlášky
 • Vyhláška č. 611/2006 Z. z. o hasičských jednotkách (zmenená vyhláškou č. 201/2015 Z. z.; účinnosť 01.09.2015)
Postupy a metódy / Fyzické osoby
 • Povinnosti fyzických osôb na úseku ochrany pred požiarmi (v zmysle vyhlášky č. 121/2002 Z. z.) (zmenené k novele vyhlášky č. 121/2002 Z. z.)
Postupy a metódy / Obce
 • Povinnosti obce na úseku ochrany pred požiarmi (zmenené k novele vyhlášky č. 121/2002 Z. z.)
Postupy a metódy / Obytné budovy
 • Dokumentácia ochrany pred požiarmi pre obytné budovy (zmenené k novele vyhlášky č. 121/2002 Z. z.)
 • Povinnosti vlastníka bytového domu, spoločenstva vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytovom dome a správcu bytového domu (zmenené k novele vyhlášky č. 121/2002 Z. z.)
Postupy a metódy / Lehotník / Zamestnanci, osoby
 • Dokumentácia ochrany pred požiarmi (zmenené k novele vyhlášky č. 121/2002 Z. z.)
 • Odborná spôsobilosť, školenia (zmenené k novele vyhlášky č. 121/2002 Z. z.)
 • Štátny požiarny dozor (zmenené k novele vyhlášky č. 121/2002 Z. z.)
Postupy a metódy / Lehotník / Technické zariadenia
 • Technické zariadenia (zmenené k novele vyhlášky č. 121/2002 Z. z.)
Postupy a metódy / Lehotník / Objekty
 • Objekty, budovy, priestory (zmenené k novele vyhlášky č. 121/2002 Z. z.)
Postupy a metódy / Požiarne evakuačné plány
 • Značenie požiarneho evakuačného plánu (zmenené k novele vyhlášky č. 121/2002 Z. z.)
Postupy a metódy / Fyzické osoby - podnikatelia
 • Dokumentácia hasičskej jednotky (zmenené k novele vyhlášky č. 121/2002 Z. z.)
 • Podrobnosti o úlohách fyzických osôb - podnikateľov, v zmysle vyhlášky č. 121/2002 Z. z. (zmenené k novele vyhlášky č. 121/2002 Z. z.)
Postupy a metódy / Právnické osoby
 • Dokumentácia hasičskej jednotky (zmenené k novele vyhlášky č. 121/2002 Z. z.)
 • Podrobnosti o úlohách právnických osôb, v zmysle vyhlášky č. 121/2002 Z. z. (zmenené k novele vyhlášky č. 121/2002 Z. z.)
Postupy a metódy / Požiarnotechnické zariadenia / Požiarne uzávery
 • Zariadenia na odvod tepla a splodín horenia (zmenené k novele vyhlášky č. 121/2002 Z. z.)
Postupy a metódy / Stavby / Dokumentácia ochrany pred požiarmi pri stavebnom konaní
 • Obsah projektovej dokumentácie pre stavebné konanie (zmenené k novele vyhlášky č. 121/2002 Z. z.)
 • Zoznam dokladov v kolaudačnom konaní (zmenené k novele vyhlášky č. 121/2002 Z. z.)
Postupy a metódy / Stavby / Iné
 • Protipožiarna bezpečnosť stavieb - úlohy technika požiarnej ochrany, špecialistu požiarnej ochrany (zmenené k novele vyhlášky č. 121/2002 Z. z.)
 • Protipožiarna ochrana - stavebné výrobky, certifikácia, posudzovanie parametrov a pod. (zmenené k novele vyhlášky č. 121/2002 Z. z.)
 • Spôsob a cesty evakuácie (zmenené k novele vyhlášky č. 121/2002 Z. z.)
Postupy a metódy / Odborná spôsobilosť TPO, ŠPO, PPOO
 • Odborná spôsobilosť špecialistu požiarnej ochrany, technika požiarnej ochrany a preventivára požiarnej ochrany obce (zmenené k novele vyhlášky č. 121/2002 Z. z.)
Postupy a metódy / Štátny požiarny dozor
 • Čo sa vyžaduje pri výkone štátneho požiarneho dozoru zo strany kontrolného orgánu - Časť 1 : Organizačné zabezpečenie (zmenené k novele vyhlášky č. 121/2002 Z. z.)
 • Základné obsahové zameranie komplexných protipožiarnych kontrol (zmenené k novele vyhlášky č. 121/2002 Z. z.)
Vzory dokumentov / Obytné budovy
 • Dokumentácia o požiarnobezpečnostnej charakteristike užívanej stavby (archív - zrušené novelou vyhlášky č. 121/2002 Z. z.)
 • Písomný pokyn pre činnosti spojené so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru (zmenené k novele vyhlášky č. 121/2002 Z. z.)
 • Zápisnica z preventívnej protipožiarnej prehliadky obytnej budovy (zmenené k novele vyhlášky č. 121/2002 Z. z.)
Vzory dokumentov / Fyzické osoby - podnikatelia, Právnické osoby / Požiarne štatúty
 • Požiarny štatút fyzickej osoby - podnikateľa (archív - zrušené novelou vyhlášky č. 121/2002 Z. z.)
 • Požiarny štatút fyzickej osoby - podnikateľa (lesy, lesné pozemky) (archív - zrušené novelou vyhlášky č. 121/2002 Z. z.)
Vzory dokumentov / Fyzické osoby - podnikatelia, Právnické osoby / Protipožiarne hliadky
 • Písomné poverenie protipožiarnej hliadky pracoviska plnením úloh protipožiarnej hliadky fyzickej osoby - podnikateľa (archív - zrušené novelou vyhlášky č. 121/2002 Z. z.)
 • Protipožiarna hliadka fyzickej osoby - podnikateľa VZOR 1 (archív - zrušené novelou vyhlášky č. 121/2002 Z. z.)
 • Protipožiarna hliadka fyzickej osoby - podnikateľa VZOR 2 (archív - zrušené novelou vyhlášky č. 121/2002 Z. z.)
 • Protipožiarna hliadka fyzickej osoby - podnikateľa VZOR 3 (archív - zrušené novelou vyhlášky č. 121/2002 Z. z.)
Vzory dokumentov / Fyzické osoby - podnikatelia, Právnické osoby / Školenia
 • Osnova odbornej prípravy zamestnancov zaradených do protipožiarnej asistenčnej hliadky (zmenené k novele vyhlášky č. 121/2002 Z. z.)
 • Osnova odbornej prípravy zamestnancov zaradených do protipožiarnej hliadky fyzickej osoby - podnikateľa (archív - zrušené novelou vyhlášky č. 121/2002 Z. z.)
 • Osnova odbornej prípravy zamestnancov zaradených do protipožiarnej hliadky pracoviska (zmenené k novele vyhlášky č. 121/2002 Z. z.)
 • Osnova školenia pre osoby zabezpečujúce ochranu pred požiarmi v mimopracovnom čase (zmenené k novele vyhlášky č. 121/2002 Z. z.)
 • Osnova školenia vedúcich zamestnancov z oblasti ochrany pred požiarmi (zmenené k novele vyhlášky č. 121/2002 Z. z.)
 • Osnova školenia z oblasti ochrany pred požiarmi pre osoby, ktoré sa s vedomím fyzickej osoby - podnikateľa zdržujú v jej objektoch (zmenené k novele vyhlášky č. 121/2002 Z. z.)
 • Osnova školenia zamestnancov z oblasti ochrany pred požiarmi (zmenené k novele vyhlášky č. 121/2002 Z. z.)
 • Tematický plán a časový rozvrh odbornej prípravy protipožiarnej hliadky fyzickej osoby - podnikateľa (archív - zrušené novelou vyhlášky č. 121/2002 Z. z.)
 • Záznam o vykonanej odbornej príprave zamestnancov zaradených do protipožiarnej hliadky fyzickej osoby - podnikateľa (archív - zrušené novelou vyhlášky č. 121/2002 Z. z.)
Vzory dokumentov / Fyzické osoby - podnikatelia, Právnické osoby / Zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiaru
 • Dokumentácia ochrany pred požiarmi pre čas zvýšeného nebezpečenstva požiaru - ochrana lesov pred požiarmi (zmenené k novele vyhlášky č. 121/2002 Z. z.)
 • Písomný pokyn pre činnosti spojené so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru (spaľovanie horľavých látok na voľnom priestranstve) (zmenené k novele vyhlášky č. 121/2002 Z. z.)
 • Písomný pokyn pre zabezpečenie ochrany pred požiarmi v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru (archív - zrušené novelou vyhlášky č. 121/2002 Z. z.)
Vzory dokumentov / Fyzické osoby - podnikatelia, Právnické osoby / Iné
 • Povolenie na vykonanie činnosti (archív - zrušené novelou vyhlášky č. 121/2002 Z. z.)
 • Zoznam dokumentácie ochrany pred požiarmi (zmenené k novele vyhlášky č. 121/2002 Z. z.)
 • Žiadosť o vydanie súhlasu a ustanovenie podmienok na spaľovanie horľavých látok na voľnom priestranstve (archív - zrušené novelou vyhlášky č. 121/2002 Z. z.)
Vzory dokumentov / Fyzické osoby - podnikatelia, Právnické osoby / Stavby
 • Dokumentácia o požiarnobezpečnostnej charakteristike užívanej jednoduchej stavby - zrušené novelou vyhlášky č. 121/2002 Z. z.)
 • Dokumentácia o požiarnobezpečnostnej charakteristike užívanej stavby (archív - zrušené novelou vyhlášky č. 121/2002 Z. z.)
Odborná oblasť / Profesie
 • Technik požiarnej ochrany, špecialista požiarnej ochrany, osobitné oprávnenia a štátny požiarny dozor (zmenené k novele vyhlášky č. 121/2002 Z. z.)
Na informačnom portáli E-BTS nájdete:

Sekcia OPP
Iné materiály
 • Najdôležitejšie zmeny vyplývajúce z novely vyhlášky č. 121/2002 Z. z. (vyhláška č. 202/2015 Z. z.; účinnosť 01.09.2015) (pridané)
Diskusia
Oblasť BOZP / Pracovné úrazy, STN a EN STN iné
 • Zváracie a rezacie prístroje a príslušenstvo
 • Pohyb cudzích osôb
 • Je to pracovný úraz ?
 • Seknutie v krížoch. PÚ alebo nie?
Oblasť OPP / Dokumentácia OPP
 • Požiarna identifikačná karta
Kalendár akcií
Prehľad všetkých našich akcií
 
Školiace stredisko Košice                            Školiace stredisko Bratislava
 
Naviac v softvéri BTS nájdete:

Modul Riziká
Prevádzkové objekty
 • Diesel generátor
diskusia

Príjemný deň Vám praje kolektív pracovníkov spoločnosti BE-SOFT, a.s.

Dúfame, že náš informačný portál splní Vaše očakávania a pomôže Vám pri Vašej každodennej práci.

Archív e-mail spravodajov môžete nájsť tu
Sledujte nás aj na Facebooku
Informačný portál E-BTS
Copyright © 2015 BE-SOFT, a.s., Všetky práva vyhradené.
Tento e-mail prijímate na základe Vašej registrácie na našom portáli ebts.besoft.sk
 

Email Marketing Powered by Mailchimp