Copy
E-mail spravodaj č. 48 (09.12.2014)


Týmto si Vás dovoľujeme informovať o aktualitách na našom informačnom portáli a v softvéri BTS.

 
Vážení klienti,
dávame Vám do pozornosti možnosť využiť vianočný cenník na zakúpenie našich softvérových produktov.
Cenník softvéru BTS                        Cenník informačného portálu
Modul / Sekcia BOZP
Základné predpisy / Zákony
 • Zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch (zmenený zákonom č. 335/2014 Z. z.; účinnosť 01.01.2015)
 • Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník (zmenený zákonom č. 335/2014 Z. z.; účinnosť 01.01.2015)
Odvetvové predpisy / Elektro
 • STN 33 2000-4-442 (33 2000) - 2000-09 Elektrické inštalácie budov. Časť 4: Zaistenie bezpečnosti Kapitola 44: Ochrana pred prepätiami. Oddiel 442: Ochrana inštalácií nn pri zemných poruchových spojeniach v sieťach s vysokým napätím (archív - 08.12.2014 zrušená STN 33 2000-4-442 (33 2000) - 2013-01)
Pracovná zdravotná služba / Postupy a metódy
 • Obsah lekárničky prvej pomoci držanej na strelnici (pridané)
Modul / Sekcia OPP
Postupy a metódy / Požiarnotechnické zariadenia / Hasiace prístroje
 • Povinná výbava motorových vozidiel hasiacimi prístrojmi (pridané)
Modul / Sekcia ŽP
Základné všeobecné predpisy ŽP / Zákony
 • Zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch (zmenený zákonom č. 335/2014 Z. z.; účinnosť 01.01.2015)
Modul / Sekcia CO
Úsek civilnej ochrany / Základné predpisy / Zákony
 • Zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch (zmenený zákonom č. 335/2014 Z. z.; účinnosť 01.01.2015)
Na informačnom portáli E-BTS nájdete:

Sekcia BOZP
Vyšlo v tlači
 • Upozornenie pre žiadateľov o vydanie osvedčení a oprávnení - NIP (pridané)
Iné materiály BOZP
 • Zoznam právnických osôb a fyzických osôb - podnikateľov, ktoré majú oprávnenie na vykonávanie činnosti PZS - ÚVZ SR (zmenené)
 • Zoznam fyzických osôb - podnikateľov a právnických osôb, ktoré vykonávajú samostatne dodávateľským spôsobom niektoré činnosti PZS (dohľad nad pracovnými podmienkami zamestnancov vykonávajúcich práce zaradené do kategórie 1 a 2) - ÚVZ SR (zmenené) 
Diskusia
Oblasť BOZP / Školenia, práce vo výškach, pracovné úrazy, STN a EN STN
 • Odborné školenia školiteľom na základe dohody o vykonaní práce (pridané)
 • Revízna klietka (pridané)
 • Žart - kód príčiny 11 - uznať pracovný úraz? (pridané)
 • Dielektrické rukavice (pridané)
Oblasť OPP / Odborná spôsobilosť, školenia
 • Protipožiarna hliadka a mimopracovný čas (pridané)
Oblasť CO / Hospodárska mobilizácia
 • EPSIS (pridané)
Kalendár akcií
Školiace stredisko Košice
 • Odborný seminár "Výkon činnosti PZS pre zamestnancov v 1. a 2. kategórii bezpečnostným technikom, ABT" - 11.12.2014 - BE-SOFT, a.s. Košice
 • Aktualizačná odborná príprava pre elektrotechnikov - 12.12.2014 - BE-SOFT, a.s. Košice
Školiace stredisko Bratislava
 • Základný kurz o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike - 08.12.2014 - 10.12.2014 - BE-SOFT, a.s. Bratislava
 • Aktualizačná odborná príprava elektrotechnikov - 10.12.2014 - BE-SOFT, a.s. Bratislava
 • Kurz prvej pomoci - 12.12.2014 - BE-SOFT, a.s. Bratislava
 • Stavenisko a koordinácia na stavenisku - 15.12.2014 - BE-SOFT, a.s. Bratislava
 • Odborný seminár "Výkon činnosti PZS pre zamestnancov v 1. a 2. kategórii bezpečnostným technikom, ABT" - 16.12.2014 - BE-SOFT, a.s. Bratislava
 
akcie
Naviac v softvéri BTS nájdete:

Modul Riziká
Prevádzkové objekty
 • Ručné odpratávanie snehu (pridané)
             


Príjemný deň Vám praje kolektív pracovníkov spoločnosti BE-SOFT, a.s.

Dúfame, že náš informačný portál splní Vaše očakávania a pomôže Vám pri Vašej každodennej práci.

Archív e-mail spravodajov môžete nájsť tu
Sledujte nás aj na Facebooku
Informačný portál E-BTS
Copyright © 2014 BE-SOFT, a.s., Všetky práva vyhradené.
Tento e-mail prijímate na základe Vašej registrácie na našom portáli ebts.besoft.sk
 

Email Marketing Powered by Mailchimp