Copy
E-mail spravodaj č. 10 (17.03.2015)


Týmto si Vás dovoľujeme informovať o aktualitách na našom informačnom portáli a v softvéri BTS.
Vládne návrhy zákona č. 124/2006 Z. z. o BOZP a zákona č. 314/2001 Z. z. o OPP boli posunuté do výborov na prerokovanie v druhom čítaní s termínom do 04.05.2015.

O priebehu legislatívneho procesu Vás budeme priebežne informovať.
oppModul / Sekcia OPP
Vzory dokumentov / Fyzické osoby, podnikatelia, Právnické osoby / Analýza nebezpečenstva vzniku požiarov, operatívne plány, operatívne karty
 • Analýza nebezpečenstva vzniku požiaru (pridané)
Na informačnom portáli E-BTS nájdete:

bozpSekcia BOZP
Iné materiály BOZP
 • Zoznam fyzických osôb - podnikateľov a právnických osôb, ktoré vykonávajú samostatne dodávateľským spôsobom niektoré činnosti PZS (dohľad nad pracovnými podmienkami zamestnancov vykonávajúcich práce zaradené do kategórie 1 a 2) - ÚVZ SR (zmenené)
zpSekcia ŽP
Vyšlo v tlači
 • Hydrometeorológovia pozývajú na Deň otvorených dverí - SAŽP (pridané)
diskDiskusia
Oblasť BOZP / Pracovné úrazy, lekárske prehliadky
 • Registrovaný pracovný úraz a následná PN (pridané)
 • Štatistika PÚ (pridané)
 • LPP pre práce vo výške (bez použitia špeciálnej horolezeckej a speleologickej techniky) (pridané)
Oblasť OPP / Dokumentácia OPP
 • Požiarny poriadok pracoviska (pridané)
ineIné
Pripomienkovanie legislatívy
 • Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (pridané)
 • Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov (pridané)
calKalendár akcií
 • Aktualizačná odborná príprava bezpečnostných technikov a ABT - 23.03.2015 - 24.03.2015 - BE-SOFT a.s., Bratislava
 • Výkon technika požiarnej ochrany - nedostatky zistené kontrolami štátneho požiarneho dozoru - 26.03.2015 - BE-SOFT a.s., Bratislava
 • Kurz „Lektor“ - 23.03.2015 - 27.03.2015 - BE-SOFT a.s., Bratislava
Prehľad všetkých našich akcií:
 
Školiace stredisko Košice                            Školiace stredisko Bratislava
Naviac v softvéri BTS nájdete:

testyModul Testy
BOZP / Odvetvové predpisy / Laboratóriá
 • STN 01 8003: 2015 - Zásady bezpečnosti práce v chemických laboratóriách (pridané)
             


Príjemný deň Vám praje kolektív pracovníkov spoločnosti BE-SOFT, a.s.

Dúfame, že náš informačný portál splní Vaše očakávania a pomôže Vám pri Vašej každodennej práci.

Archív e-mail spravodajov môžete nájsť tu
Sledujte nás aj na Facebooku
Informačný portál E-BTS
Copyright © 2015 BE-SOFT, a.s., Všetky práva vyhradené.
Tento e-mail prijímate na základe Vašej registrácie na našom portáli ebts.besoft.sk
 

Email Marketing Powered by Mailchimp