Copy
E-mail spravodaj č. 41 (21.10.2015)


Týmto si Vás dovoľujeme informovať o aktualitách na našom informačnom portáli a v softvéri BTS.
Pozývame Vás na odborný seminár Otázky a odpovede
 
Aké zmeny v legislatíve bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a ochrane pred požiarmi priniesol rok 2015 ?
Termín: 03.12.2015, Miesto konania: Bratislava
pozvánka  prihláška
Modul / Sekcia BOZP
Základné predpisy / Zákony
 • Zákon č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zmenený zákonom č. 241/2015 Z. z.; účinnosť 01.03.2016)
 • Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník (zmenený zákonom č. 239/2015 Z. z.; účinnosť 15.10.2015)
 • Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) (zmenený zákonom č. 247/2015 Z. z.; účinnosť 01.01.2016 a zákonom č. 254/2015 Z. z.; účinnosť 19.10.2015)
Základné predpisy / Nariadenia vlády
 • NV SR č. 234/2015 Z. z. o sprístupňovaní jednoduchých tlakových nádob na trhu (pridané)
 • NV SR č. 79/2006 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na účinnosť teplovodných kotlov spaľujúcich kvapalné palivá alebo plynné palivá a o postupoch posudzovania ich zhody (archív - zrušené Nariadením vlády č. 236/2015 Z. z.)
Pracovná zdravotná služba / Základné predpisy / Zákony
 • Zákon č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zmenený zákonom č. 241/2015 Z. z.; účinnosť 01.03.2016)
Modul / Sekcia ŽP
Základné všeobecné predpisy ŽP / Zákony
 • Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) (zmenený zákonom č. 247/2015 Z. z.; účinnosť 01.01.2016 a zákonom č. 254/2015 Z. z.; účinnosť 19.10.2015)
Modul / Sekcia CO
Utajované skutočnosti / Základné predpisy / Zákony
 • Zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zmenený zákonom č. 247/2015 Z. z.; účinnosť 01.01.2016)
Na informačnom portáli E-BTS nájdete:

Sekcia OPP
Iné materiály
 • Pokyn prezidenta Hasičského a záchranného zboru č. 20/2015 o overovaní odbornej spôsobilosti a o uznávaní odborných kvalifikácií na vykonávanie činnosti špecialistu požiarnej ochrany, technika požiarnej ochrany a preventivára požiarnej ochrany obce (pridané)
Diskusia
Oblasť BOZP / Pracovné úrazy, Lekárske prehliadky, VTZ a TZ, iné
 • Nakladacia rampa / mostík
 • Viazači bremien
 • Vlastný lekár PLP
 • Úraz elektrickým prúdom
 • Nízkotlakové kotolne - teplovodný kotol
Oblasť OPP / Dokumentácia OPP, Zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiaru, TPO, ŠPO, Preventivár PO obce
 • § 31 Schvaľovanie a vedenie dokumentácie ochrany pred požiarmi
 • Skúšky ŠPO po 1.9.2015
 • Zváranie na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru, výbuchu ... - písomné povolenie
Iné
Pripomienkovanie legislatívy
 • Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (pridané)
Kalendár akcií
 • Základný kurz odbornej spôsobilosti v elektrotechnike - 26.10.2015 - 28.10.2015 - BE-SOFT a.s. Košice
 • Aktualizačná odborná príprava technikov požiarnej ochrany - 26.10.2015 - 28.10.2015 - BE-SOFT a.s., Bratislava
Prehľad všetkých našich akcií
 
Školiace stredisko Košice                            Školiace stredisko Bratislava
 
diskusia

Príjemný deň Vám praje kolektív pracovníkov spoločnosti BE-SOFT, a.s.

Dúfame, že náš informačný portál splní Vaše očakávania a pomôže Vám pri Vašej každodennej práci.

Archív e-mail spravodajov môžete nájsť tu
Sledujte nás aj na Facebooku
Informačný portál E-BTS
Copyright © 2015 BE-SOFT, a.s., Všetky práva vyhradené.
Tento e-mail prijímate na základe Vašej registrácie na našom portáli ebts.besoft.sk
 

Email Marketing Powered by Mailchimp