Copy 
        
Informačný spravodaj č. 26 (06.07.2016)


Týmto si Vás dovoľujeme informovať o aktualitách na našom informačnom portáli a v softvéri BTS.

Plán vzdelávacích aktivít na 2. polrok 2016
 
Pripravili sme pre Vás nové kurzy, školenia a odborné vzdelávacie aktivity v našich strediskách v Bratislave a v Košiciach. Stiahnite si ich katalóg vo formáte PDF:
 
Modul / Sekcia BOZP

Legislatíva SR / Nariadenia vlády
 • Nariadenie vlády č. 209/2016 Z. z. o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou elektromagnetickému poľu (pridané)
 • Nariadenie vlády č. 329/2006 Z. z. o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou elektromagnetickému poľu (archív - zrušené nariadením vlády č. 209/2016 Z. z.)
 • Nariadenie vlády č. 576/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na tlakové zariadenie a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 400/1999 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na ostatné určené výrobky (archív - zrušené nariadením vlády č. 1/2016 Z. z.)
Postupy a metódy / Prvá pomoc a zdravotná spôsobilosť
 • Zoznam vybraných faktorov práce a pracovného prostredia a vybrané práce, pri ktorých zdravotnú spôsobilosť vyžadujú osobitné predpisy pre účely náplne lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci (zmenené k NV č. 209/2016 Z. z.)
Odborná oblasť / Chémia / Technické zariadenia
 • Chemické tlakové reaktory (zmenené k NV č. 1/2016 Z. z., ktoré nahrádza NV č. 576/2002 Z. z.; účinnosť 19.07.2016)
 • Tlakové nádoby na skladovanie chemických látok (zmenené k NV č. 1/2016 Z. z., ktoré nahrádza NV č. 576/2002 Z. z.; účinnosť 19.07.2016)
Odvetvové predpisy / Elektro
 • STN EN 60079-10-1 (33 2320) - 2016-07 Výbušné atmosféry. Časť 10-1: Určovanie priestorov. Výbušné plynné atmosféry (pridané)
 • STN EN 60079-6 (33 2320) - 2016-07 Výbušné atmosféry. Časť 6: Ochrana zariadení kvapalinovým uzáverom „o“ (pridané)
 • STN EN 60079-7 (33 2320) - 2016-07 Výbušné atmosféry. Časť 7: Ochrana zariadení zvýšenou bezpečnosťou „e (pridané)
Odvetvové predpisy / Osobné ochranné pracovné prostriedky / Ochrana sluchu
 • STN EN 458 (83 2134) - 2016-07 Chrániče sluchu. Odporúčania na výber, používanie, starostlivosť a údržbu. Návod (pridané)
Odvetvové predpisy / Školstvo
 • STN EN 1729-2 (91 0846) - 2012-09 Nábytok. Stoličky a stoly pre školské zariadenia. Časť 2: Bezpečnostné požiadavky a skúšobné metódy (archív - zrušená normou STN EN 1729-2+A1 (91 0846) - 2016-07)
 • STN EN 1729-2+A1 (91 0846) - 2016-07 Nábytok. Stoličky a stoly pre školské zariadenia. Časť 2: Bezpečnostné požiadavky a skúšobné metódy (pridané)
Odvetvové predpisy / Zdvíhacie zariadenia
 • STN EN 81-73 (27 4003) - 2016-07 Bezpečnostné pravidlá na konštrukciu a montáž výťahov. Osobitné používanie osobných výťahov a nákladných výťahov s povolenou dopravou osôb. Časť 73: Fungovanie výťahov v prípade požiaru (pridané)
Pracovná zdravotná služba / Základné predpisy / Nariadenia vlády
 • Nariadenie vlády č. 209/2016 Z. z. o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou elektromagnetickému poľu (pridané)
 • Nariadenie vlády č. 329/2006 Z. z. o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou elektromagnetickému poľu (archív - zrušené nariadením vlády č. 209/2016 Z. z.)
Pracovná zdravotná služba / Postupy a metódy
 • Samostatný výkon niektorých činností pracovnej zdravotnej služby pre zamestnancov, ktorí vykonávajú práce zaradené do prvej kategórie alebo druhej kategórie (zmenené k NV č. 209/2016 Z. z.)
 • Zoznam vybraných faktorov práce a pracovného prostredia a vybrané práce, pri ktorých zdravotnú spôsobilosť vyžadujú osobitné predpisy pre účely náplne lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci (zmenené k NV č. 209/2016 Z. z.)
Pracovná zdravotná služba / Vzory dokumentov / Prevádzkové poriadky, smernice
 • Posudok o riziku pre pracovné činnosti s expozíciou elektromagnetickému poľu (archív - k zrušenému NV č. 329/2006 Z. z.)
 • Prevádzkový poriadok pre PRÁCU SO ZDROJMI ELEKTROMAGNETICKÉHO POĽA (archív - k zrušenému NV č. 329/2006 Z. z.)
Modul / Sekcia OPP

Odvetvové predpisy / Elektro
 • STN EN 60079-10-1 (33 2320) - 2016-07 Výbušné atmosféry. Časť 10-1: Určovanie priestorov. Výbušné plynné atmosféry (pridané)
 • STN EN 60079-6 (33 2320) - 2016-07 Výbušné atmosféry. Časť 6: Ochrana zariadení kvapalinovým uzáverom „o“ (pridané)
 • STN EN 60079-7 (33 2320) - 2016-07 Výbušné atmosféry. Časť 7: Ochrana zariadení zvýšenou bezpečnosťou „e" (pridané)
Máte odbornú otázku? Potrebujete poradiť, alebo chcete odovzdať svoje skúsenosti iným?
Využite naše diskusné fórum.


diskusia

Príjemný deň Vám praje kolektív pracovníkov spoločnosti BE-SOFT, a.s.

Dúfame, že náš informačný portál splní Vaše očakávania a pomôže Vám pri Vašej každodennej práci.

Archív informačných spravodajov môžete nájsť tu


Like Informačný spravodaj č. 26 on Facebook
Sledujte nás aj na Facebooku
Informačný portál E-BTS
LinkedIn
Copyright © 2016 BE-SOFT, a.s., Všetky práva vyhradené.
Tento e-mail prijímate na základe Vašej registrácie na našom portáli ebts.besoft.sk
 
Odhlásiť adresu <<E-mail>> zo zoznamu.

Email Marketing Powered by Mailchimp