Copy
 
 
 
E-mail spravodaj č. 25 (01.07.2014)


Týmto si Vás dovoľujeme informovať o aktualitách na našom informačnom portáli a v softvéri BTS.

 

!!! Aktuálna informácia !!!

Dňa 25.06.2014 bola na schôdzi NR SR schválená novela zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia.

znenie novely zákona č. 355/2007 Z. z.

 


Modul/Sekcia BOZP
Základné predpisy/Zákony
 • Zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch (zmenený zákonom č. 162/2014 Z. z. a č. 182/2014 Z. z.; účinnosť 01.07.2014)
 • Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce (zmenený zákonom č. 183/2014 Z. z.; účinnosť 01.07.2014)
 • Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (ŽIVNOSTENSKÝ ZÁKON) (zmenený zákonom č. 182/2014 Z. z.; účinnosť 01.07.2014)
 • Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení (zmenený zákonom č. 183/2014 Z. z.; účinnosť 01.07.2014 a 01.01.2015) 
Vzory dokumentov/Zásady bezpečnej práce/Stavebníctvo
 • Základné zásady bezpečnej práce - práce s výbušninami, výbušnými predmetmi a muníciou (pridané) 
Modul/Sekcia ŽP
Základné všeobecné predpisy ŽP/Zákony
 • Zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch (zmenený zákonom č. 162/2014 Z. z. a č. 182/2014 Z. z.; účinnosť 01.07.2014) 
Ochrana prírody a krajiny/Postupy a metódy
 • Postup šetrenia škôd na drevinách alebo lesných porastoch spôsobených chránenými druhmi živočíchov (zmenené k novele vyhlášky č. 24/2003 Z. z.) 
Ochrana prírody a krajiny/Vzory dokumentov
 • Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny (zmenené k novele vyhlášky č. 24/2003 Z. z.) 
Ochrana prírody a krajiny/Odborná oblasť/Povinnosti prevádzkovateľov
 • Práva a povinnosti pri ochrane drevín (zmenené k novele vyhlášky č. 24/2003 Z. z.)
 • Všeobecná ochrana prírody a krajiny (zmenené k novele vyhlášky č. 24/2003 Z. z.) 
Ochrana prírody a krajiny/Odborná oblasť/Odborné činnosti a profesie
 • Odborne spôsobilá osoba pre oblasť ochrany prírody a krajiny (zmenené k novele vyhlášky č. 24/2003 Z. z.)
 • Stráž prírody (zmenené k novele vyhlášky č. 24/2003 Z. z.) 
Ochrana prírody a krajiny/Odborná oblasť/Špecifiká vybraných oblastí
 • Ochrana území európskeho významu (zmenené k novele vyhlášky č. 24/2003 Z. z.) 
Modul/Sekcia CO
Úsek civilnej ochrany/Základné predpisy/Zákony
 • Zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch (zmenený zákonom č. 162/2014 Z. z. a č. 182/2014 Z. z.; účinnosť 01.07.2014)
 • Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce (zmenený zákonom č. 183/2014 Z. z.; účinnosť 01.07.2014)
 • Zákon č. 460/1992 Zb. Ústava Slovenskej republiky (zmenený zákonom č. 161/2014 Z. z.; účinnosť 01.09.2014) 
Úsek civilnej ochrany/Formuláre a tlačivá
 • Žiadosť o výpis z analýzy územia z hľadiska možnosti vzniku mimoriadnych udalostí na území obvodu (pridané) 
Modul/Sekcia Chemické látky
 • Cyklohexén (pridaná)

Na informačnom portáli E-BTS nájdete:

Sekcia BOZP
Vyšlo v tlači
 • Súťaž EU-OSHA - Európska cena za dobrú prax - NIP (pridané) 
Iné materiály BOZP
 • Správa o stave ochrany práce a o činnosti orgánov štátnej správy v oblasti inšpekcie práce v roku 2013 - NIP (pridané)
 • Zoznam právnických osôb a fyzických osôb - podnikateľov oprávnených odstraňovať azbestové materiály zo stavieb - ÚVZ SR (zmenené) 
Diskusia
Oblasť BOZP/Pracovné úrazy
 • Pruh (pridané)
 • Seknutie v krížovej oblasti (pridané) 
Oblasť OPP/Požiarnotechnické zariadenia, stavby
 • Bleskozvod (pridané)
 • Požiarne okno (pridané) 
Iné
Pripomienkovanie legislatívy
 • Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 193/2009 Z. z. o technickej spôsobilosti a prevádzkovej spôsobilosti plavidiel v znení neskorších predpisov (pridané)
 
                  


Príjemný deň Vám praje kolektív pracovníkov spoločnosti BE-SOFT, a.s.

Dúfame, že náš informačný portál splní Vaše očakávania a pomôže Vám pri Vašej každodennej práci.

Archív e-mail spravodajov môžete nájsť tu

 
Sledujte nás aj na Facebooku
Informačný portál E-BTS
Copyright © 2014 BE-SOFT, a.s., Všetky práva vyhradené.
Tento e-mail prijímate na základe Vašej registrácie na našom portáli ebts.besoft.sk
 

Email Marketing Powered by Mailchimp