Copy
E-mail spravodaj č. 01 (12.01.2016)


Týmto si Vás dovoľujeme informovať o aktualitách na našom informačnom portáli a v softvéri BTS.
Vážení klienti,

pre zvýšený záujem sme predĺžili akciu na zvýhodnené ceny našich softvérových produktov až do 31. januára 2016.
 
          
Modul / Sekcia BOZP
Základné predpisy / Zákony
 • Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zmenený zákonom č. 378/2015 Z. z.; účinnosť 02.01.2016)
 • Zákon č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zmenený zákonom č. 440/2015 Z. z.; účinnosť 01.01.2016)
 • Zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch (zmenený zákonom č. 403/2015 Z. z.; účinnosť 01.01.2016)
 • Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zmenený zákonom č. 440/2015 Z. z.; účinnosť 01.01.2019)
 • Zákon č. 280/2006 Z. z. o povinnej základnej kvalifikácii a pravidelnom výcviku niektorých vodičov (zmenený zákonom č. 387/2015 Z. z.; účinnosť 01.01.2016)
 • Zákon č. 293/2007 Z. z. o uznávaní odborných kvalifikácií (archív - zrušený zákonom č. 422/2015 Z. z.)
 • Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce (zmenený zákonom č. 378/2015 Z. z.; účinnosť 02.01.2016)
 • Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zmenený zákonom č. 403/2015 Z. z.; účinnosť 01.01.2016)
 • Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník (zmenený zákonom č. 438/2015 Z. z.; účinnosť 23.12.2015)
 • Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (ŽIVNOSTENSKÝ ZÁKON) (zmenený zákonom č. 440/2015 Z. z.; účinnosť 01.01.2016)
 • Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení (zmenený zákonom č. 378/2015 Z. z.; účinnosť 02.01.2016)
 • Zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave (zmenený zákonom č. 387/2015 Z. z.; účinnosť 01.01.2016)
 • Zákon č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zmenený zákonom č. 387/2015 Z. z.; účinnosť 01.01.2016)
 • Zákon č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície (zmenený zákonom č. 406/2015 Z. z.; účinnosť 01.01.2016)
 • Zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zmenený zákonom č. 387/2015 Z. z. a č. 430/2015 Z. z.; účinnosť 01.01.2016)
Základné predpisy / Vyhlášky
 • Vyhláška č. 495/2005 Z. z., ktorou sa ustanovujú podmienky zdravotnej spôsobilosti, previerky psychickej spôsobilosti a fyzickej zdatnosti na posúdenie spôsobilosti občana na prijatie do štátnej služby (archív - zrušená zákonom č. 281/2015 Z. z.)
 • Vyhláška č. 516/2011 Z. z., ktorou sa vydáva Štatistická klasifikácia zamestnaní (archív - zrušená vyhláškou č. 384/2015 Z. z.)
 • Vyhláška č. 578/2006 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o niektorých ustanoveniach zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zmenená vyhláškou č. 450/2015 Z. z.; účinnosť 01.01.2016)
Odborná oblasť / Doprava / Prevádzkové budovy a objekty
 • Sklad nebezpečných látok (zmenený k novému zákonu č. 79/2015 Z. z.)
Pracovná zdravotná služba / Základné predpisy / Zákony
 • Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zmenený zákonom č. 378/2015 Z. z.; účinnosť 02.01.2016)
 • Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce (zmenený zákonom č. 378/2015 Z. z.; účinnosť 02.01.2016)
 • Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zmenený zákonom č. 403/2015 Z. z.; účinnosť 01.01.2016)
Modul / Sekcia OPP
Základné predpisy / Zákony
 • Zákon č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore (zmenený zákonom č. 375/2015 Z. z.; účinnosť 01.01.2016)
Modul / Sekcia ŽP
Základné všeobecné predpisy ŽP / Zákony
 • Zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch (zmenený zákonom č. 403/2015 Z. z.; účinnosť 01.01.2016)
 • Zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon (zmenený zákonom č. 397/2015 Z. z., 398/2015 Z. z., 400/2015 Z. z., 444/2015 Z. z.; účinnosť 01.01.2016)
 • Zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch (zmenený zákonom č. 430/2015 Z. z.; účinnosť 01.01.2016)
 • Zákon č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zmenený zákonom č. 375/2015 Z. z.; účinnosť 01.01.2016)
Ochrana ovzdušia / Základné predpisy / Vyhlášky
 • Vyhláška č. 228/2014 Z. z., ktorou sa ustanovujú požiadavky na kvalitu palív a vedenie prevádzkovej evidencie o palivách (zmenená vyhláškou č. 367/2015 Z. z.; účinnosť 01.01.2016, 01.01.2017)
Odpadové hospodárstvo / Základné predpisy / Vyhlášky
 • Vyhláška č. 125/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spracúvaní starých vozidiel a o niektorých požiadavkách na výrobu vozidiel (archív - zrušená vyhláškou č. 373/2015 Z. z.)
 • Vyhláška č. 126/2004 Z. z. o autorizácii, o vydávaní odborných posudkov vo veciach odpadov, o ustanovovaní osôb oprávnených na vydávanie posudkov a o overovaní odbornej spôsobilosti týchto osôb (archív - zrušená vyhláškou č. 371/2015 Z. z.)
 • Vyhláška č. 127/2004 Z. z. o sadzbách pre výpočet príspevkov do Recyklačného fondu, o zozname výr., mater. a zariadení, za ktoré sa platí príspevok do Recyklačného fondu, a o podrobnostiach o obsahu žiadosti o poskytnutie prostriedkov z Recyklačného fondu (archív - zrušená vyhláškou č. 370/2015 Z. z.)
 • Vyhláška č. 135/2004 Z. z. o dekontaminácii zariadení s obsahom polychlórovaných bifenylov (archív - zrušená vyhláškou č. 371/2015 Z. z.)
 • Vyhláška č. 284/2001 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení vyhlášky č. 409/2002 Z. z. (archív - zrušená vyhláškou č. 365/2015 Z. z.)
 • Vyhláška č. 310/2013 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch (archív - zrušená vyhláškou č. 371/2015 Z. z.)
 • Vyhláška č. 315/2010 Z. z. o nakladaní s elektrozariadeniami a s elektroodpadom (archív - zrušená vyhláškou č. 373/2015 Z. z.)
 • Vyhláška č. 81/2011 Z. z. o zálohovaní obalov na nápoje (archív - zrušená vyhláškou č. 373/2015 Z. z.)
 • Vyhláška č. 91/2011 Z. z. o vykonaní niektorých ustanovení zákona o obaloch (archív - zrušená vyhláškou č. 373/2015 Z. z.)
Odpadové hospodárstvo / Postupy a metódy
 • Ciele a záväzné limity odpadového hospodárstva (zmenené k novému zákonu č. 79/2015 Z. z.)
 • Hierarchia odpadového hospodárstva a príklady opatrení na predchádzanie vzniku odpadu (zmenené k novému zákonu č. 79/2015 Z. z.)
 • Kalendár ohlásení a povinností (pridané)
 • Zmeny v katalógu odpadov ustanoveného vyhláškou č. 365/2015 Z. z. (pridané)
Odpadové hospodárstvo / Formuláre a tlačivá / Evidenčný list odpadu
 • Evidenčný list odpadu (od 01.01.2016) (pridané)
 • Spôsob vypĺňania (od 01.01.2016) (pridané)
Odpadové hospodárstvo / Formuláre a tlačivá / Evidenčný list skládky odpadov
 • Evidenčný list skládky odpadov (od 01.01.2016) (pridané)
 • Spôsob vypĺňania (od 01.01.2016) (pridané)
Odpadové hospodárstvo / Formuláre a tlačivá / Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním
 • Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním (od 01.01.2016) (pridané)
 • Spôsob vypĺňania (od 01.01.2016) (pridané)
Modul / Sekcia CO
Krízové plánovanie / Základné predpisy / Zákony
 • Zákon č. 321/2002 Z. z. o ozbrojených silách Slovenskej republiky (zmenený zákonom č. 378/2015 Z. z.; účinnosť 02.01.2016)
 • Zákon č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu (zmenený zákonom č. 444/2015 Z. z.; účinnosť 01.01.2016)
 • Zákon č. 569/2005 Z. z. o alternatívnej službe v čase vojny a vojnového stavu (zmenený zákonom č. 378/2015 Z. z.; účinnosť 02.01.2016)
 • Zákon č. 570/2005 Z. z. o brannej povinnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zmenený zákonom č. 378/2015 Z. z.; účinnosť 02.01.2016)
Civilná ochrana / Základné predpisy / Zákony
 • Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zmenený zákonom č. 378/2015 Z. z.; účinnosť 02.01.2016)
 • Zákon č. 129/2002 Z. z. o integrovanom záchrannom systéme (zmenený zákonom č. 428/2015 Z. z.; účinnosť 01.01.2016)
 • Zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch (zmenený zákonom č. 403/2015 Z. z.; účinnosť 01.01.2016)
 • Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce (zmenený zákonom č. 378/2015 Z. z.; účinnosť 02.01.2016)
 • Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zmenený zákonom č. 403/2015 Z. z.; účinnosť 01.01.2016)
 • Zákon č. 460/1992 Zb. Ústava Slovenskej republiky (zmenený zákonom č. 427/2015 Z. z.; účinnosť 01.01.2016)
Na informačnom portáli E-BTS nájdete:

Sekcia BOZP
Iné materiály BOZP
 • Zoznam právnických osôb a fyzických osôb - podnikateľov, ktoré majú oprávnenie na vykonávanie činnosti PZS - ÚVZ SR (zmenené)
 • Zoznam právnických osôb a fyzických osôb - podnikateľov, ktorým Úrad verejného zdravotníctva SR odobral oprávnenie na vykonávanie činnosti pracovnej zdravotnej služby - ÚVZ SR (zmenené)
 • Zoznam fyzických osôb - podnikateľov a právnických osôb, ktoré vykonávajú samostatne dodávateľským spôsobom niektoré činnosti PZS (dohľad nad pracovnými podmienkami zamestnancov vykonávajúcich práce zaradené do kategórie 1 a 2) - ÚVZ SR (zmenené)
Diskusia
Oblasť BOZP / VTZ a TZ, pracovnoprávna oblasť, iné
 • Interval kontrol ZZ
 • Vyhlásenie o materiálno-technickom zabezpečení
 • Revízny technik ZZ v ČR
 • LISY - rozdelenie kedy revízia
 • Revízny - prevádzkový technik
 Oblasť OPP / Horľavé a horenie podporujúce látky
 • Horľavé spreje
Kalendár akcií
Prehľad všetkých našich akcií
 
          
 
Máte odbornú otázku? Potrebujete poradiť, alebo chcete odovzdať svoje skúsenosti iným?
Využite naše diskusné fórum.


diskusia

Príjemný deň Vám praje kolektív pracovníkov spoločnosti BE-SOFT, a.s.

Dúfame, že náš informačný portál splní Vaše očakávania a pomôže Vám pri Vašej každodennej práci.

Archív e-mail spravodajov môžete nájsť tu
Sledujte nás aj na Facebooku
Informačný portál E-BTS
LinkedIn
Copyright © 2016 BE-SOFT, a.s., Všetky práva vyhradené.
Tento e-mail prijímate na základe Vašej registrácie na našom portáli ebts.besoft.sk
 

Email Marketing Powered by Mailchimp