Copy
E-mail spravodaj č. 43 (04.11.2014)


Týmto si Vás dovoľujeme informovať o aktualitách na našom informačnom portáli a v softvéri BTS.

 
paragraf
Seminár „Softvér BTS“
 

Termín konania:           28.11.2014
Miesto konania:           Bratislava
Účastnícky poplatok:   ZDARMA
 
Pozvánka             Prihláška

Vážení klienti,

v novembri 2014 otvárame nové vzdelávacie stredisko v Bratislave, v ktorom Vás radi privítame.


Aktuálnu ponuku vzdelávacích aktivít pre stredisko Bratislava nájdete tu.
 
paragraf
Vážení klienti,
 
dňa 13.11.2014 a 11.12.2014 pre Vás pripravujeme v Košiciach odborný seminár pod názvom "Výkon činnosti PZS pre zamestnancov v 1. a 2. kategórii bezpečnostným technikom, ABT"
 
Pozvánka             Prihláška
Modul / Sekcia BOZP
Základné predpisy / Smernice, Opatrenia, Iné
 • Opatrenie č. 248/2012 Z. z. o sumách stravného (archív - zrušené 01.11.2014 opatrením č. 296/2014 Z. z.)
 • Opatrenie č. 296/2014 Z. z. o sumách stravného (pridané)
Odvetvové predpisy / Elektro
 • STN EN 60439-1 (35 7107) - 2002-03 Nízkonapäťové rozvádzače. Časť 1: Typovo skúšané a čiastočne typovo skúšané rozvádzače (archív - od 01.11.2014 zrušená STN EN 61439-1:2010-09)
Na informačnom portáli E-BTS nájdete:

Sekcia BOZP
Iné materiály BOZP
 • Zoznam fyzických osôb - podnikateľov a právnických osôb, ktoré vykonávajú samostatne dodávateľským spôsobom niektoré činnosti PZS (dohľad nad pracovnými podmienkami zamestnancov vykonávajúcich práce zaradené do kategórie 1 a 2) - ÚVZ SR (zmenené) 
Diskusia
Oblasť BOZP /
STN a EN STN
 • Prostredie s nebezpečenstvom výbuchu
Iné
Pripomienkovanie legislatívy
 • Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami v znení zákona č. 180/2013 Z. z. a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov (pridané)
Kalendár akcií
Školiace stredisko Košice
 • Aktualizačná odborná príprava bezpečnostných technikov a autorizovaných bezpečnostných technikov - 19.11.2014 - 20.11.2014 - BE-SOFT, a.s. Košice
 • Aktualizačná odborná príprava pre elektrotechnikov - 12.12.2014 - BE-SOFT, a.s. Košice
 • Základný kurz o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike - 16.12.2014 - 18.12.2014 - BE-SOFT, a.s. Košice
Školiace stredisko Bratislava
 • Aktualizačná odborná príprava bezpečnostných technikov a ABT - 10.11.2014 - 11.11.2014 - BE-SOFT, a.s. Bratislava
 • Základné školenie o odbornej spôsobilosti obsluhy kotlov do 100 kW a nad 100 kW, školenie obsluhy tlakových nádob stabilných - 13.11. 2014 - 14.11.2014 - BE-SOFT, a.s. Bratislava
 • Príprava ku skúškam na ABT - 18.11.2014 - 19.11.2014 - BE-SOFT, a.s. Bratislava
 • Výkon činnosti PZS pre zamestnancov v 1. a 2. kategórii bezpečnostným technikom, ABT - 20.11.2014 - BE-SOFT, a.s. Bratislava
 • Ďalšia odborná príprava technikov požiarnej ochrany - 24.11. 2014 - 26.11.2014 - BE-SOFT, a.s. Bratislava
 • Aktualizačná odborná príprava obsluhy kotlov nad 100 kW - 24.11.2014 - BE-SOFT, a.s. Bratislava
 • Stavenisko a koordinácia na stavenisku - 27.11.2014 - BE-SOFT, a.s. Bratislava
Iné
 • Aktuálne otázky bezpečnosti práce - 19.11.2014 - 21.11.2014 - Technická univerzita Košice
 
akcie
             


Príjemný deň Vám praje kolektív pracovníkov spoločnosti BE-SOFT, a.s.

Dúfame, že náš informačný portál splní Vaše očakávania a pomôže Vám pri Vašej každodennej práci.

Archív e-mail spravodajov môžete nájsť tu
Sledujte nás aj na Facebooku
Informačný portál E-BTS
Copyright © 2014 BE-SOFT, a.s., Všetky práva vyhradené.
Tento e-mail prijímate na základe Vašej registrácie na našom portáli ebts.besoft.sk
 

Email Marketing Powered by Mailchimp