Copy
E-mail spravodaj č. 30 (04.08.2015)


Týmto si Vás dovoľujeme informovať o aktualitách na našom informačnom portáli a v softvéri BTS.
Pozývame Vás na:
"Ďalšia odborná príprava špecialistov požiarnej ochrany"
Termín: 10.08. – 14.08.2015, Miesto konania: Bratislava

pozvánka  prihláška

Zákon o odpadoch - nová etapa od 1.1.2016
Termín: 23.09.2015, Miesto konania: Bratislava

pozvánka  prihláška


Novela zákona o ochrane pred požiarmi a novela vyhlášky o požiarnej prevencii
Termín: 24.09.2015, Miesto konania: Bratislava

pozvánka  prihláška

Novela Zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi a Vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii
Termín: 25.09.2015, Miesto konania: Košice

pozvánka  prihláška

 
Modul / Sekcia BOZP
Základné predpisy / Zákony
 • Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení (zmenený zákonom č. 176/2015 Z. z.; účinnosť 01.09.2015)
Odborná oblasť / Chémia / Profesie
 • Chemik, obsluha chemických reaktorov (zmenené k zrušenému zákonu č. 261/2002 Z. z.)
 • Chemik, obsluha tlakových nádob (zmenené k zrušenému zákonu č. 261/2002 Z. z.)
 • Chemik, obsluha vyvíjačov riadených atmosfér (zmenené k zrušenému zákonu č. 261/2002 Z. z.)
Odvetvové predpisy / Bezpečnostné značky
 • STN EN ISO 7010 (01 8012) - 2013-07 Grafické symboly. Bezpečnostné farby a bezpečnostné značky. Registrované bezpečnostné značky (zmena STN EN ISO 7010 / A5)
Odvetvové predpisy / Elektro
 • STN 33 2000-4-42 (33 2000) - 2012-04 Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 4-42: Zaistenie bezpečnosti. Ochrana pred účinkami tepla (zmena STN 33 2000-4-42 / A1)
Osobné ochranné pracovné prostriedky / Ochrana dýchacích ciest
 • STN EN 133 (83 2200) - 2003-04 Ochranné prostriedky dýchacích orgánov. Klasifikácia (archív - zrušená)
Modul / Sekcia ŽP
Základné všeobecné predpisy ŽP / Zákony
 • Zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon (zmenený zákonom č. 174/2015 Z. z.; účinnosť 01.09.2015)
Prevencia závažných priemyselných havárií (PZPH) / Postupy a metódy
 • Postup zaraďovania podnikov do kategórií podľa zákona o prevencii závažných priemyselných havárií (archív k zrušenému zákonu č. 261/2002 Z. z.)
 • Prehľad hlavných povinností v oblasti ŽP, ktorých plnenie vyžadujú kontrolné a dozorné orgány (archív k zrušenému zákonu č. 261/2002 Z. z.)
 • Prehľad hlavných povinností v oblasti ŽP, ktorých plnenie vyžadujú kontrolné a dozorné orgány (pridané)
 • Schéma krokov kategorizácie nových podnikov a potreby vypracovania súvisiacej dokumentácie (archív k zrušenému zákonu č. 261/2002 Z. z.)
 • Termíny povinností - neperiodické (archív k zrušenému zákonu č. 261/2002 Z. z.)
 • Termíny povinností - periodické (archív k zrušenému zákonu č. 261/2002 Z. z.)
Prevencia závažných priemyselných havárií (PZPH) / Formuláre a tlačivá
 • Oznámenie o zaradení podniku (archív k zrušenému zákonu č. 261/2002 Z. z.)
Odborná oblasť / Povinnosti prevádzkovateľov
 • Hodnotenie rizika závažných priemyselných havárií (archív k zrušenému zákonu č. 261/2002 Z. z.)
 • Informačný systém prevencie závažných priemyselných havárií (archív k zrušenému zákonu č. 261/2002 Z. z.)
 • Kategorizácia a zaraďovanie podnikov (archív k zrušenému zákonu č. 261/2002 Z. z.)
 • Povinnosti podnikov (pridané)
 • Povinnosti podnikov (archív k zrušenému zákonu č. 261/2002 Z. z.)
 • Pripravenosť na zdolávanie závažných priemyselných havárií (pridané)
 • Pripravenosť na zdolávanie závažných priemyselných havárií (archív k zrušenému zákonu č. 261/2002 Z. z.)
 • Štátny dozor v PZPH (archív k zrušenému zákonu č. 261/2002 Z. z.)
 • Štátny dozor v PZPH (pridané)
Odborná oblasť / Špecifiká vybraných oblastí
 • Informovanie a účasť verejnosti (archív k zrušenému zákonu č. 261/2002 Z. z.)
 • Zhromažďovanie údajov o závažných priemyselných haváriách (archív k zrušenému zákonu č. 261/2002 Z. z.)
Modul / Sekcia CO
Krízové plánovanie / Základné predpisy / Zákony
 • Zákon č. 570/2005 Z. z. o brannej povinnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zmenený zákonom č. 176/2015 Z. z.; účinnosť 01.09.2015)
Hospodárska mobilizácia / Základné predpisy / Zákony
 • Zákon č. 179/2011 Z. z. o hospodárskej mobilizácii a o zmene a doplnení zákona č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu v znení neskorších predpisov (zmenený zákonom č. 173/2015 Z. z.; účinnosť 01.08.2015)
Na informačnom portáli E-BTS nájdete:

Sekcia BOZP
Vyšlo v tlači
 • Dobrovoľnícka činnosť a BOZP - NIP (pridané)
Kalendár akcií
Prehľad všetkých našich akcií
 
Školiace stredisko Košice                            Školiace stredisko Bratislava
 
diskusia

Príjemný deň Vám praje kolektív pracovníkov spoločnosti BE-SOFT, a.s.

Dúfame, že náš informačný portál splní Vaše očakávania a pomôže Vám pri Vašej každodennej práci.

Archív e-mail spravodajov môžete nájsť tu
Sledujte nás aj na Facebooku
Informačný portál E-BTS
Copyright © 2015 BE-SOFT, a.s., Všetky práva vyhradené.
Tento e-mail prijímate na základe Vašej registrácie na našom portáli ebts.besoft.sk
 

Email Marketing Powered by Mailchimp