Copy
E-mail spravodaj č. 45 (19.11.2014)


Týmto si Vás dovoľujeme informovať o aktualitách na našom informačnom portáli a v softvéri BTS.

 
paragraf
Seminár „Softvér BTS“
 

Termín konania:          28.11.2014
Miesto konania:           Bratislava
Účastnícky poplatok:  ZDARMA
 
Pozvánka             Prihláška
paragraf
Vážení klienti,
 
dňa 11.12.2014 pre Vás pripravujeme v Košiciach odborný seminár pod názvom "Výkon činnosti PZS pre zamestnancov v 1. a 2. kategórii bezpečnostným technikom, ABT"
 
Pozvánka             Prihláška
V Module / Sekcii BOZP vytvorená podoblasť „Pracovná zdravotná služba“, ktorá obsahuje základné predpisy, postupy a metódy, vzory dokumentov a formuláre a tlačivá.

Modul / Sekcia BOZP
Základné predpisy / Zákony
 • Zákon č. 311/2001 Z. z. - Zákonník práce (zmenený zákonom č. 307/2014 Z. z.; účinnosť 01.01.2015)
 • Zákon č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zmenený zákonom č. 307/2014 Z. z.; účinnosť 01.01.2015)
 • Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zmenený zákonom č. 307/2014 Z. z.; účinnosť 01.01.2015)
 • Zákon č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície (zmenený zákonom č. 307/2014 Z. z.; účinnosť 01.01.2015)
Pracovná zdravotná služba / Postupy a metódy
 • Samostatný výkon niektorých činností pracovnej zdravotnej služby pre zamestnancov, ktorí vykonávajú práce zaradené do prvej kategórie alebo druhej kategórie (pridané) 
Pracovná zdravotná služba / Vzory dokumentov / Všeobecná dokumentácia
 • Úvodná analýza stavu ochrany zdravia u zamestnávateľa (pridané)
Modul / Sekcia OPP
Základné predpisy / Zákony
 • Zákon č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore (zmenený zákonom č. 307/2014 Z. z.; účinnosť 01.01.2015)
Modul / Sekcia CO
Základné predpisy / Zákony
 • Zákon č. 311/2001 Z. z. - Zákonník práce (zmenený zákonom č. 307/2014 Z. z.; účinnosť 01.01.2015)
 • Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. (zmenený zákonom č. 306/2014 Z. z.; účinnosť 01.12.2014)
Na informačnom portáli E-BTS nájdete:

Sekcia BOZP
Iné materiály BOZP
 • Zoznam právnických osôb a fyzických osôb - podnikateľov, ktoré majú oprávnenie na vykonávanie činnosti PZS - ÚVZ SR (zmenené)
 • Zoznam fyzických osôb - podnikateľov a právnických osôb, ktoré vykonávajú samostatne dodávateľským spôsobom niektoré činnosti PZS (dohľad nad pracovnými podmienkami zamestnancov vykonávajúcich práce zaradené do kategórie 1 a 2) - ÚVZ SR (zmenené) 
Diskusia
Oblasť BOZP / Rizikové práce
 • Kategória 1
Oblasť ŽP / Ochrana vôd
 • Podmienky prevádzkovania ORL, Žumpa, Lapač tukov a havarijná jímka
Kalendár akcií
Školiace stredisko Košice
 • Aktualizačná odborná príprava pre elektrotechnikov - 12.12.2014 - BE-SOFT, a.s. Košice
 • Základný kurz o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike - 16.12.2014 - 18.12.2014 - BE-SOFT, a.s. Košice
Školiace stredisko Bratislava
 • Výkon činnosti PZS pre zamestnancov v 1. a 2. kategórii bezpečnostným technikom, ABT - 20.11.2014 - BE-SOFT, a.s. Bratislava
 • Aktualizačná odborná príprava obsluhy kotlov nad 100 kW - 24.11.2014 - BE-SOFT, a.s. Bratislava
 • Stavenisko a koordinácia na stavenisku - 27.11.2014 - BE-SOFT, a.s. Bratislava
 • Kurz „Lektor“ - 01.12.2014 - 05.12.2014 - BE-SOFT, a.s. Bratislava
 
akcie
Naviac v softvéri BTS nájdete:

Modul Organizačné jednotky
Evidencia OOPP
 • Pridaná funkcia na evidenciu stavu zásob OOPP na sklade
             


Príjemný deň Vám praje kolektív pracovníkov spoločnosti BE-SOFT, a.s.

Dúfame, že náš informačný portál splní Vaše očakávania a pomôže Vám pri Vašej každodennej práci.

Archív e-mail spravodajov môžete nájsť tu
Sledujte nás aj na Facebooku
Informačný portál E-BTS
Copyright © 2014 BE-SOFT, a.s., Všetky práva vyhradené.
Tento e-mail prijímate na základe Vašej registrácie na našom portáli ebts.besoft.sk
 

Email Marketing Powered by Mailchimp