Copy
                                                             
        
Informačný spravodaj č. 09 (08.03.2016)


Týmto si Vás dovoľujeme informovať o aktualitách na našom informačnom portáli a v softvéri BTS.
Národný inšpektorát práce si Vás dovoľuje pozvať na bezplatný seminár
"Pracovnoprávne vzťahy - kontrolované povinnosti zamestnávateľa"
Inšpekcia práce - strašiak alebo poradca?
ktorý sa bude konať 17. marca 2016 v Hoteli LINEAS Prešov
pozvánka     program     prihláška

Pripravili sme pre Vás odborné semináre v Bratislave
Ochrana zdravia pri práci v nových legislatívnych úpravách
(nová legislatíva účinná od 1.3.2016)
Termín: 31.03.2016, Miesto konania: Bratislava
pozvánka     prihláška

Základná odborná príprava technikov požiarnej ochrany
Termín: 04.04.2016 - 29.04.2016, Miesto konania: Košice

Zákon o odpadoch - nová etapa od 1.1.2016
(zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch)
Termín: 12.04.2016, Miesto konania: Bratislava
pozvánka     prihláška
Modul / Sekcia BOZP
Základné predpisy / Zákony
 • Zákon č. 128/2015 Z. z. o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zmenený zákonom č. 91/2016 Z. z.; účinnosť 01.07.2016)
 • Zákon č. 139/1998 Z. z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch (zmenený zákonom č. 91/2016 Z. z.; účinnosť 01.07.2016)
 • Zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zmenený zákonom č. 91/2016 Z. z.; účinnosť 01.07.2016)
 • Zákon č. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zmenený zákonom č. 91/2016 Z. z.; účinnosť 01.07.2016)
 • Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zmenený zákonom č. 91/2016 Z. z.; účinnosť 01.07.2016)
 • Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník (zmenený zákonom č. 91/2016 Z. z.; účinnosť 01.07.2016)
 • Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (ŽIVNOSTENSKÝ ZÁKON) (zmenený zákonom č. 91/2016 Z. z.; účinnosť 01.07.2016)
 • Zákon č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe (zmenený zákonom č. 91/2016 Z. z.; účinnosť 01.07.2016)
 • Zákon č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zmenený zákonom č. 91/2016 Z. z.; účinnosť 01.07.2016)
 • Zákon č. 514/2009 Z. z. o doprave na dráhach (zmenený zákonom č. 91/2016 Z. z.; účinnosť 01.07.2016)
 • Zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave (zmenený zákonom č. 91/2016 Z. z.; účinnosť 01.07.2016)
 • Zákon č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zmenený zákonom č. 91/2016 Z. z.; účinnosť 01.07.2016)
Vzory dokumentov / Základná dokumentácia
 • Vnútorný predpis na určenie podmienok zabezpečenia pitného režimu (pridané)
Pracovná zdravotná služba / Základné predpisy / Zákony
 • Zákon č. 139/1998 Z. z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch (zmenený zákonom č. 91/2016 Z. z.; účinnosť 01.07.2016)
 • Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zmenený zákonom č. 91/2016 Z. z.; účinnosť 01.07.2016)
Pracovná zdravotná služba / Vzory dokumentov / Prevádzkové poriadky, smernice
 • Vnútorný predpis na určenie podmienok zabezpečenia pitného režimu (pridané)
Modul / Sekcia OPP
Základné predpisy / Zákony
 • Zákon č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zmenený zákonom č. 91/2016 Z. z.; účinnosť 01.07.2016)
Postupy a metódy / Požiarne zariadenia / Požiarne výťahy, evakuačné výťahy
 • Požiarne a evakuačné výťahy (pridané)
Modul / Sekcia ŽP
Základné všeobecné predpisy ŽP / Zákony
 • Zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zmenený zákonom č. 91/2016 Z. z.; účinnosť 01.07.2016)
 • Zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon (zmenený zákonom č. 91/2016 Z. z.; účinnosť 01.07.2016)
Ochrana vôd / Základné predpisy / Zákony
 • Zákon č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach (zmenený zákonom č. 91/2016 Z. z.; účinnosť 01.07.2016)
Odpadové hospodárstvo / Základné predpisy / Zákony
 • Zákon č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) (zmenený zákonom č. 91/2016 Z. z.; účinnosť 01.07.2016)
 • Zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zmenený zákonom č. 91/2016 Z. z.; účinnosť 01.07.2016)
Prevencia závažných priemyselných havárií (PZPH) / Základné predpisy / Zákony
 • Zákon č. 128/2015 Z. z. o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zmenený zákonom č. 91/2016 Z. z.; účinnosť 01.07.2016)
Ochrana prírody a krajiny / Základné predpisy / Zákony
 • Zákon č. 15/2005 Z. z. o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zmenený zákonom č. 91/2016 Z. z.; účinnosť 01.07.2016)
 • Zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny (zmenený zákonom č. 91/2016 Z. z.; účinnosť 01.07.2016)
Modul / Sekcia CO
Civilná ochrana / Základné predpisy / Zákony
 • Zákon č. 128/2015 Z. z. o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zmenený zákonom č. 91/2016 Z. z.; účinnosť 01.07.2016)
 • Zákon č. 218/2007 Z. z. o zákaze biologických zbraní (zmenený zákonom č. 91/2016 Z. z.; účinnosť 01.07.2016)
 • Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zmenený zákonom č. 91/2016 Z. z.; účinnosť 01.07.2016)
Jadrová bezpečnosť / Základné predpisy / Zákony
 • Zákon č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zmenený zákonom č. 91/2016 Z. z.; účinnosť 01.07.2016)
Utajované skutočnosti / Základné predpisy / Zákony
 • Zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zmenený zákonom č. 91/2016 Z. z.; účinnosť 01.07.2016)
Na informačnom portáli E-BTS nájdete:

Diskusia
Oblasť BOZP / Hygiena a pracovné podmienky, pracovné úrazy, dokumentácie, iné
 • Meranie RTG - oprávnené osoby SR/ČR
 • Služobný automobil počas weekendu
 • Platné ale neúčinné predpisy
 • Prídavné zariadenia na stroje
 • zatarasená chodba
Kalendár akcií
Prehľad všetkých našich akcií
 
          
 
Naviac v softvéri BTS nájdete:

Modul Testy
BOZP / Základné predpisy
 • Vyhláška č. 99/2016 Z. z. o podrobnostiach o ochrane zdravia pred záťažou teplom a chladom pri práci (pridané)
Máte odbornú otázku? Potrebujete poradiť, alebo chcete odovzdať svoje skúsenosti iným?
Využite naše diskusné fórum.


diskusia

Príjemný deň Vám praje kolektív pracovníkov spoločnosti BE-SOFT, a.s.

Dúfame, že náš informačný portál splní Vaše očakávania a pomôže Vám pri Vašej každodennej práci.

Archív informačných spravodajov môžete nájsť tu
Sledujte nás aj na Facebooku
Informačný portál E-BTS
LinkedIn
Copyright © 2016 BE-SOFT, a.s., Všetky práva vyhradené.
Tento e-mail prijímate na základe Vašej registrácie na našom portáli ebts.besoft.sk
 

Email Marketing Powered by Mailchimp