Copy
E-mail spravodaj č. 31 (12.08.2014)


Týmto si Vás dovoľujeme informovať o aktualitách na našom informačnom portáli a v softvéri BTS.
Seminár "Novela zákona č. 355/2007 Z. z."

o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Termín: 12.9.2014           Miesto konania: Košice

pozvánka                                   prihláška
Modul / Sekcia BOZP
Postupy a metódy / Prvá pomoc a zdravotná spôsobilosť
 • Posudzovanie zdravotnej spôsobilosti na prácu (zmenené k novele zákona č. 355/2007 Z. z.) 
Postupy a metódy / Všeobecné
 • Kontrola v oblasti BOZP (zmenené k novele zákona č. 355/2007 Z. z.) 
Vzory dokumentov / Základná dokumentácia
 • Smernica BOZP (zmenené k novele zákona č. 355/2007 Z. z.) 
Dokumentácia PZS / Všeobecná dokumentácia
 • Zoznam zamestnancov zaradených do rizika (zmenené k novele zákona č. 355/2007 Z. z.) 
Odborná oblasť / profesie
 • Zmenené odborné dokumenty pre „profesie“ k novele zákona č. 355/2007 Z. z. 
Odvetvové predpisy / Elektro
 • STN 33 2000-5-51 (33 2000) - 2010-05 Elektrické inštalácie budov. Časť 5-51: Výber a stavba elektrických zariadení. Spoločné pravidlá (Oprava O1; účinnosť 01.08.2014)
 • STN 33 2000-5-52 (33 2000) - 2012-04 Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 5-52: Výber a stavba elektrických zariadení. Elektrické rozvody (Oprava O1; účinnosť 01.08.2014)
 • STN 33 2000-5-54 (33 2000) - 2012-08 Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 5-54: Výber a stavba elektrických zariadení. Uzemňovacie sústavy a ochranné vodiče (Oprava O1; účinnosť 01.08.2014)
 • STN EN 60079-0 (33 2320) - 2013-08 Výbušné atmosféry. Časť 0: Zariadenia. Všeobecné požiadavky (Zmena A11; účinnosť 01.08.2014)
 • STN EN 60079-11 (33 2320) - 2007-12 Výbušné atmosféry. Časť 11: Ochrana zariadení iskrovou bezpečnosťou "i" (archív - od 04.08.2014 zrušená STN EN 60079-11 (33 2320) - 2012-11)
 • STN EN 61241-11 (33 2330) - 2007-11 Elektrické zariadenia do priestorov s horľavým prachom. Časť 11: Ochrana iskrovou bezpečnosťou "iD" (archív - zrušená STN EN 60079-11 (33 2320) - 2012-11) 

Modul / Sekcia OPP
Vzory dokumentov / Fyzické osoby - podnikatelia, Právnické osoby / Iné
 • Miestny prevádzkový poriadok čerpacej stanice (LPG) pre motorové vozidlá (pridané) 
Odvetvové predpisy / Elektro
 • STN EN 60079-0 (33 2320) - 2013-08 Výbušné atmosféry. Časť 0: Zariadenia. Všeobecné požiadavky (Zmena A11; účinnosť 01.08.2014)
 • STN EN 60079-11 (33 2320) - 2007-12 Výbušné atmosféry. Časť 11: Ochrana zariadení iskrovou bezpečnosťou "i" (archív - od 04.08.2014 zrušená STN EN 60079-11 (33 2320) - 2012-11)
 • STN EN 61241-11 (33 2330) - 2007-11 Elektrické zariadenia do priestorov s horľavým prachom. Časť 11: Ochrana iskrovou bezpečnosťou "iD" (archív - zrušená STN EN 60079-11 (33 2320) - 2012-11) 

Modul / Sekcia ŽP
Odpadové hospodárstvo / Postupy a metódy
 • Nakladanie so stavebným odpadom (zmenené k novele zákona č. 355/2007 Z. z.)
Odborná oblasť / Špecifiká vybraných prevádzkarní
 • Stavebná činnosť (zmenené k novele zákona č. 355/2007 Z. z.)

Na informačnom portáli E-BTS nájdete:

Sekcia BOZP
Iné materiály BOZP
 • Zoznam fyzických osôb - podnikateľov a právnických osôb, ktoré vykonávajú samostatne dodávateľským spôsobom niektoré činnosti PZS (dohľad nad pracovnými podmienkami zamestnancov vykonávajúcich práce zaradené do kategórie 1 a 2) - ÚVZ SR (pridané)
 • Náležitosti ohlásenia úradu verejného zdravotníctva SR na vykonávanie niektorých činností pracovnej zdravotnej služby dodávateľským spôsobom pre zamestnancov, ktorí vykonávajú práce zaradené do kategórií 1 alebo 2 - ÚVZ SR (zmenené) 
Lehotník
 • Zdravotná spôsobilosť (zmenené)
 • Pravidelné školenia zamestnancov v oblasti BOZP (zmenené) 

Sekcia Testy
Oblasť BOZP
 • Test z opakovaného oboznámenia z predpisov BOZP pre administratívnych zamestnancov - VZOR 1 (zmenené k novele zákona č. 124/2006 Z. z. a zákona č. 355/2007 Z. z.)
 • Test z opakovaného oboznámenia z predpisov BOZP pre administratívnych zamestnancov - VZOR 2 (zmenené k novele zákona č. 124/2006 Z. z. a zákona č. 355/2007 Z. z.)
 • Test z opakovaného oboznámenia z predpisov BOZP pre vedúcich a riadiacich zamestnancov - VZOR 1 (zmenené k novele zákona č. 124/2006 Z. z. a zákona č. 355/2007 Z. z.)
 • Test z opakovaného oboznámenia z predpisov BOZP pre vedúcich a riadiacich zamestnancov - VZOR 2 (zmenené k novele zákona č. 124/2006 Z. z. a zákona č. 355/2007 Z. z.)
 • Test z opakovaného oboznámenia z predpisov BOZP pre zamestnancov vykonávajúcich robotnícke profesie - VZOR 1 (zmenené k novele zákona č. 124/2006 Z. z. a zákona č. 355/2007 Z. z.)
 • Test z opakovaného oboznámenia z predpisov BOZP pre zamestnancov vykonávajúcich robotnícke profesie - VZOR 2 (zmenené k novele zákona č. 124/2006 Z. z. a zákona č. 355/2007 Z. z.)
 • Test zo vstupného oboznámenia z predpisov BOZP pre administratívnych zamestnancov (zmenené k novele zákona č. 124/2006 Z. z. a zákona č. 355/2007 Z. z.)
 • Test zo vstupného oboznámenia z predpisov BOZP pre zamestnancov vykonávajúcich robotnícke profesie (zmenené k novele zákona č. 124/2006 Z. z. a zákona č. 355/2007 Z. z.) 

Diskusia
Oblasť BOZP / dokumentácie
 • Smernica pre pitný režim podľa vyhl. č. 544/2007 Z. z. (pridané) 

Kalendár akcií
 • Kurz prvej pomoci - 11.09.2014 - BE-SOFT a.s. Košice (pridané)
 • Aktualizačná odborná príprava bezpečnostných technikov a autorizovaných bezpečnostných technikov - 16.09.2014 - 17.09.2014 - BE-SOFT a.s. Košice (pridané)
 • Základné školenie o odbornej spôsobilosti obsluhy kotlov do 100 kW a nad 100 kW - 19.09.2014 - 19.09.2014 - BE-SOFT a.s. Košice (pridané)
 • Základná odborná príprava technikov požiarnej ochrany - 22.09.2014 - 10.10.2014 - BE-SOFT a.s. Košice (pridané)
 • Základný kurz o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike - 20.10.2014 - 22.10.2014 - BE-SOFT a.s. Košice (pridané)
 • Ďalšia odborná príprava technikov požiarnej ochrany - 27.10.2014 - 29.10.2014 - BE-SOFT a.s. Košice (pridané)
 • Aktualizačná odborná príprava obsluhy kotlov nad 100 kW - 31.10.2014 - BE-SOFT a.s. Košice (pridané)
 • Základný kurz bezpečnostných technikov - 03.11.2014 - 09.12.2014 - BE-SOFT a.s. Košice (pridané)
 • Aktualizačná odborná príprava bezpečnostných technikov a autorizovaných bezpečnostných technikov - 19.11.2014 - 20.11.2014 - BE-SOFT a.s. Košice (pridané)
 • Aktualizačná odborná príprava pre elektrotechnikov - 12.12.2014 - BE-SOFT a.s. Košice (pridané)

Naviac v softvéri BTS nájdete :

Modul Organizačné jednotky
Činnosti / Stavebníctvo
 • Odstraňovanie azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb (pridané) 
Činnosti / Všeobecne
 • Práca s dezinfekčnými prípravkami na profesionálne použitie a práca s prípravkami na reguláciu živočíšnych škodcov na profesionálne použitie (pridané)
 • Práca s veľmi toxickými látkami a zmesami a s toxickými látkami a zmesami (pridané) 
Formuláre BOZP
 • Komplexná previerka pracovísk na zaistenie BOZP - vzor 1 (zmenené k novele zákona č. 124/2006 Z. z. a zákona č. 355/2007 Z. z.)
 • Komplexná previerka pracovísk na zaistenie BOZP - vzor 2 (zmenené k novele zákona č. 124/2006 Z. z. a zákona č. 355/2007 Z. z.)
                  


Príjemný deň Vám praje kolektív pracovníkov spoločnosti BE-SOFT, a.s.

Dúfame, že náš informačný portál splní Vaše očakávania a pomôže Vám pri Vašej každodennej práci.

Archív e-mail spravodajov môžete nájsť tu
Sledujte nás aj na Facebooku
Informačný portál E-BTS
Copyright © 2014 BE-SOFT, a.s., Všetky práva vyhradené.
Tento e-mail prijímate na základe Vašej registrácie na našom portáli ebts.besoft.sk
 

Email Marketing Powered by Mailchimp