Copy

E-mail spravodaj č. 50 (17.12.2013)


Týmto si Vás dovoľujeme informovať o aktualitách na našom informačnom portáli a v softvéri BTS.
 

Príjemné prežitie vianočných sviatkov, do nového roka 2014 veľa šťastia, zdravia, pracovných a osobných úspechov Vám želá kolektív pracovníkov spoločnosti  BE-SOFT a. s.
 

Vážení klienti,
dávame Vám do pozornosti možnosť využiť vianočný cenník na zakúpenie našich softvérových produktov platný do 31.12.2013.

 
Cenník softvéru BTS                        Cenník informačného portálu
 

Modul/Sekcia BOZP
Vzory dokumentov/Poverenia zamestnancov
• Poverenie pre zamestnanca na obsluhu pracovných prostriedkov a vykonávanie činností s vyšším rizikom (pridané) 

Odborná oblasť/Elektro/Technické zariadenia

• Elektrické zariadenie (zmenené k novele vyhlášky č. 508/2009 Z. z.)
• Technické zariadenia slúžiace na ochranu pred účinkami atmosférickej elektriny (zmenené k novele vyhlášky č. 508/2009 Z. z.) 

Odborná oblasť/Plyn/Technické zariadenia

• Kotol (zmenené k novele vyhlášky č. 508/2009 Z. z.)
• Plynové zariadenia - prehľad termínov (v zmysle vyhlášky č. 508/2009 Z. z.) (zmenené k novele vyhlášky č. 508/2009 Z. z.) 

Odborná oblasť/Zdvíhacie zariadenia/Profesie

• Viazač (zmenené k novele vyhlášky č. 508/2009 Z. z.) 

Odborná oblasť/Zdvíhacie zariadenia/Technické zariadenia
• Výťahy (zmenené k novele vyhlášky č. 508/2009 Z. z.)
• Zdvíhacie zariadenia - prehľad termínov (v zmysle vyhlášky č. 508/2009 Z. z.) (zmenené k novele vyhlášky č. 508/2009 Z. z.)

Modul/Sekcia OPP
Postupy a metódy/Fyzické osoby - podnikatelia, Právnické osoby
• Hasičské jednotky a ich odborné služby (pridané)

Modul/Sekcia ŽP
Základné všeobecné predpisy ŽP/Zákony
• Zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch (zmenený zákonom č. 417/2013 Z. z.; účinnosť od 01.01.2014)

Modul/Sekcia Chemické látky
• Xylén (pridaná)Na www.ebts.besoft.sk nájdete:

Sekcia BOZP
Ostatné/Lehotník
• Zdravotná spôsobilosť (zmenené k novele zákona č. 124/2006 Z. z. s účinnosťou od 01.01.2014) 

Ostatné/Lehotník
• Elektrické zariadenia (zmenené k novele vyhlášky č. 508/2009 Z. z. s účinnosťou od 01.01.2014) 

Sekcia Testy
Testy BOZP
• Test z bezpečnosti prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách (zmenené k novele zákona č. 8/2009 Z. z.)
• Test zo školenia vodičov motorových vozidiel (zmenené k novele zákona č. 8/2009 Z. z.)
• Test z opakovaného školenia z predpisov BOZP pre vedúcich a riadiacich zamestnancov - VZOR 1 (zmenené k novele zákona č. 124/2006 Z. z.)

Diskusia
Oblasť BOZP/Dokumentácie, Pracovno-právna oblasť
• Kumulácia funkcie (pridané)
• Rýchlovarné kanvice a mikrovlnky (pridané)
• Návody (pridané) 

Oblasť OPP/TPO, ŠPO, Preventivár PO obce, Horľavé a horenie podporujúce látky, iné
• Umiestnenie kompresora (pridané) 

Oblasť CO/Krízové plánovanie
• Plán ochrany zamestnancov (pridané)

Kalendár akcií
• Školenie pre prácu s nebezpečnými chemickými faktormi (jedmi) - 17.02.2014 - IBP, s.r.o. (pridané)
• Celoslovenský aktualizačný seminár pre odborníkov z oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ergonómie, ochrany zdravia a ochrany pred požiarmi - 26.03.2014 - 28.03.2014 - IBP, s.r.o. (pridané)
• Školenie pre prácu s nebezpečnými chemickými faktormi (jedmi) - 29.04.2014 - IBP, s.r.o. (pridané)
• Kurz pre koordinátorov bezpečnosti v zmysle § 6 NV č. 396/2006 Z. z. - 20.05.2014 - 21.05.2014 - IBP, s.r.o. (pridané) 


Naviac v softvéri BTS nájdete:
 
Modul Riziká
Doprava/Automobilová doprava
Preprava nebezpečných vecí (ADR) (pridané) 

Modul Testy
BOZP/Základné predpisy
Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zmenené)
Vyhláška č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností - Príloha č. 7 (pridané) 

BOZP/Odvetvové predpisy/Doprava

Zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zmenené) 
                            

Príjemný deň Vám praje kolektív pracovníkov spoločnosti BE-SOFT, a.s.

Dúfame, že náš informačný portál splní Vaše očakávania a pomôže Vám pri Vašej každodennej práci.


Archív e-mail spravodajov môžete nájsť tu
Sledujte nás aj na Facebooku
Informačný portál E-BTS
Napíšte nám
Copyright © 2013 BE-SOFT, a.s., Všetky práva vyhradené.
Tento e-mail prijímate na základe Vašej registrácie na našom portáli ebts.besoft.sk


Email Marketing Powered by Mailchimp