Copy

E-mail spravodaj č. 49 (10.12.2013)


Týmto si Vás dovoľujeme informovať o aktualitách na našom informačnom portáli a v softvéri BTS.
 
!!! AKTUÁLNA INFORMÁCIA !!!

Dňa 02.12.2013 vyšla v zbierke zákonov novela vyhlášky č. 508/2009 Z. z. Účinnosť novely je od 01.01.2014
Prehľad najdôležitejších zmien nájdete TU

Spoločnosť BE-SOFT a.s. v tejto súvislosti pre Vás pripravila odborný seminár „Novela vyhlášky č. 508/2009 Z. z.“, ktorý sa bude konať 13.12.2013.

POZVÁNKA           PRIHLÁŠKA

Vážení klienti,
dávame Vám do pozornosti možnosť využiť vianočný cenník na zakúpenie našich softvérových produktov platný do 31.12.2013.

 
Cenník softvéru BTS                        Cenník informačného portálu

Modul/Sekcia BOZP
Základné predpisy/Zákony

Zákon č. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zmenený zákonom č. 402/2013 Z. z.; účinnosť od 01.01.2014)
Zákon č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zmenený zákonom č. 402/2013 Z. z.; účinnosť od 01.01.2014)
Zákon č. 514/2009 Z. z. o doprave na dráhach (zmenený zákonom č. 402/2013 Z. z.; účinnosť od 01.01.2014) 

Základné predpisy/Vyhlášky

Vyhláška č. 309/2012 Z. z. o požiadavkách na vodu určenú na kúpanie (zmenená vyhláškou č. 397/2013 Z. z.; účinnosť od 01.01.2014) 

Základné predpisy/Nariadenia vlády

NV č. 193/2009 Z. z. o technickej spôsobilosti a prevádzkovej spôsobilosti plavidiel (zmenené NV č. 395/2013 Z. z.; účinnosť od 01.12.2013) 

Postupy a metódy

Zásady pre technickú normalizáciu (pridané) 

Odborná oblasť/Vodná doprava/Technické zariadenia

Plavidlá (zmenené k novele NV SR č. 193/2009 Z. z.) 

Odvetvové predpisy/Elektro

STN 33 2000-5-51 (33 2000) - 2010-05 Elektrické inštalácie budov. Časť 5-51: Výber a stavba elektrických zariadení. Spoločné pravidlá (zmena A11; dátum vydania 01.12.2013)
STN EN 60519-10 (33 5002) - 2013-12 Bezpečnosť elektrotepelných zariadení. Časť 10: Osobitné požiadavky na elektrické odporové povrchové ohrievacie systémy na priemyselné a komerčné účely (pridaná)
STN EN 61439-1 (35 7107) - 2010-09 Nízkonapäťové rozvádzače. Časť 1: Všeobecné pravidlá (oprava AC; dátum vydania 01.12.2013)

Modul/Sekcia OPP
Odvetvové predpisy/Elektro
• STN EN 60519-10 (33 5002) - 2013-12 Bezpečnosť elektrotepelných zariadení. Časť 10: Osobitné požiadavky na elektrické odporové povrchové ohrievacie systémy na priemyselné a komerčné účely (pridaná)

Modul/Sekcia ŽP
Odpadové hospodárstvo/Vzory dokumentov/Programy, príručky a pokyny - odpady

Program odpadového hospodárstva obce do roku 2015 (pridané)


Na www.ebts.besoft.sk nájdete:

Sekcia BOZP
Ostatné/Ostatné predpisy BOZP

Vestník MZ SR č. (Čiastka 27-49 z 29. novembra 2013), ktorý obsahuje Odborné usmernenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorým sa upravuje postup pri meraní a hodnotení osvetlenia, Odborné usmernenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorým sa upravuje postup pri meraní a hodnotení tepelno-vlhkostnej mikroklímy (pridané)
Výnos MS SR č. 4/2013 z 28. októbra 2013, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 3/2010 z 15. apríla 2010, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných požiadavkách na klasifikáciu, označovanie a balenie nebezpečných látok a zmesí (pridané) 

Ostatné/Iné materiály BOZP
Najdôležitejšie zmeny vyplývajúce z novely vyhlášky č. 508/2009 Z. z. (pridané) 

Diskusia
Oblasť BOZP/Školenia, VTZ a TZ, iné

Školenie novoprijatých zamestnancov (pridané)
Novela 508/2009 (pridané)
Bicykel ako pracovný prostriedok vo firme a v bežnej prevádzke (pridané)
Karta CSCS (pridané) 

Oblasť OPP/TPO, ŠPO, Preventivár PO obce, Horľavé a horenie podporujúce látky, iné

Hliadkovacia činnosť (pridané)
Prehodnocovanie ochrany pred výbuchom (pridané)Tankovanie PHM pri chode motora (pridané)

Kalendár akcií
• ADR školenie vodičov - 16.12.2013 - 19.12.2013 - CMS TREND spol. s r.o. (pridané)

 
                            

Príjemný deň Vám praje kolektív pracovníkov spoločnosti BE-SOFT, a.s.

Dúfame, že náš informačný portál splní Vaše očakávania a pomôže Vám pri Vašej každodennej práci.


Archív e-mail spravodajov môžete nájsť tu
Sledujte nás aj na Facebooku
Informačný portál E-BTS
Napíšte nám
Copyright © 2013 BE-SOFT, a.s., Všetky práva vyhradené.
Tento e-mail prijímate na základe Vašej registrácie na našom portáli ebts.besoft.sk


Email Marketing Powered by Mailchimp