Copy

E-mail spravodaj č. 11 (25.03.2014)


Týmto si Vás dovoľujeme informovať o aktualitách na našom informačnom portáli a v softvéri BTS.

Modul/Sekcia BOZP
Postupy a metódy
 • Náplne lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci fyzických osôb - podnikateľov, ktoré nezamestnávajú iné fyzické osoby a zamestnancov (pridané)

Na www.ebts.besoft.sk nájdete:

Sekcia BOZP
Štatistika úrazov
 • Analýza pracovnej úrazovosti za rok 2013 - NIP (pridané) 
Diskusia
Oblasť BOZP/ Hygiena a pracovné podmienky, pracovné úrazy, pracovno-právna oblasť
 • Zbavenie sa zodpovednosti (pridané)
 • Doprava zamestnanca k lekárovi (pridané)
 • Kalciová masť - stiahnutie všetkých šarží (pridané) 
Kalendár akcií
 • Bezpečnosť technických zariadení 2014 - 09.04.2014 - 10.04.2014 - Technická inšpekcia, a.s. (pridané)
 • Aktualizačná odborná príprava pre elektrotechnikov - 24.04.2014 - BE-SOFT a.s. Košice (pridané)
 • XXVI. celoslovenský seminár “Bezpečnosť, ochrana zdravia pri práci a ochrana pred požiarmi v praxi“ - 05.05.2014 - 07.05.2014 - IVBP, s.r.o. (pridané)
 • Ďalšia odborná príprava technikov požiarnej ochrany - 12.05.2014 - 16.05.2014 - BE-SOFT a.s. Košice (pridané)
 • Základný kurz bezpečnostných technikov - 19.05.2014-24.06.2014 - BE-SOFT a.s. Košice (pridané)
 • Aktualizačná odborná príprava bezpečnostných technikov a autorizovaných bezpečnostných technikov - 02.06.2014 - 03.06.2014 - BE-SOFT a.s. Košice (pridané)
 • Základný kurz o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike - 25.06.2014 - 27.06.2014 - BE-SOFT a.s. Košice (pridané) 
Iné
Stanoviská inštitúcií
 • Lekárske preventívne prehliadky vo vzťahu k práci - NIP (pridané) 
Pripomienkovanie legislatívy
 • Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky , ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 251/2010 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o vyhodnocovaní výdavkov na povodňové zabezpečovacie práce, povodňové záchranné práce a povodňových škôd (pridané) 
 
Naviac v softvéri BTS nájdete:
 
Modul Testy
BOZP/Základné predpisy
 • Vyhláška č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností - Príloha č. 9 (pridané) 
Modul Evidencia odpadov
 • Pridaná možnosť výberu konečného spracovateľa odpadu zo zoznamu firiem a kód nakladania do poznámky evidenčného listu
 • V menu ŽP Odpady boli pridané návody na vypĺňanie tlačiva Evidenčný list odpadu, resp. Hlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním
 • V menu ŽP Odpady pridaný nástroj na vyčistenie nepoužívaných položiek v zoznamoch „Miesto vzniku“, „Sklad“ a „Nádoba“ v evidenčnom liste odpadu
 • Spôsob vypĺňania Evidenčného listu odpadu bol upravený tak, aby do jedného riadku (záznamu) v evidenčnom liste bolo možné zaevidovať len vznik, alebo len nakladanie s odpadom
 • Jeden evidenčný list odpadu môže mať pridelený iba jeden kód činnosti
 • Automatické generovanie textu poznámok „Príjemca odpadu (PRO)“, „Predchádzajúci držiteľ (PD)“ a „Číslo súhlasu štátnej správy“ pri odovzdaní odpadu do domácnosti v Hlásení o vzniku odpadu a nakladaní s ním
 • Upravené okno pre pridávanie a editáciu záznamov v Evidenčnom liste odpadu   
 
                            

Príjemný deň Vám praje kolektív pracovníkov spoločnosti BE-SOFT, a.s.

Dúfame, že náš informačný portál splní Vaše očakávania a pomôže Vám pri Vašej každodennej práci.


Archív e-mail spravodajov môžete nájsť tu
Sledujte nás aj na Facebooku
Informačný portál E-BTS
Napíšte nám
Copyright © 2014 BE-SOFT, a.s., Všetky práva vyhradené.
Tento e-mail prijímate na základe Vašej registrácie na našom portáli ebts.besoft.sk


Email Marketing Powered by Mailchimp