Copy
E-mail spravodaj č. 49 (15.12.2015)


Týmto si Vás dovoľujeme informovať o aktualitách na našom informačnom portáli a v softvéri BTS.
Vážení klienti,

dávame Vám do pozornosti možnosť využiť akciové ceny pri zakúpení našich softvérových produktov.
 
          
Modul / Sekcia BOZP
Základné predpisy / Zákony
 • Zákon č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zmenený zákonom č. 351/2015 Z. z.; účinnosť 18.06.2016)
 • Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce (zmenený zákonom č. 351/2015 Z. z.; účinnosť 18.06.2016)
 • Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (ŽIVNOSTENSKÝ ZÁKON) (zmenený zákonom č. 348/2015 Z. z.; účinnosť 01.01.2016)
 • Zákon č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zmenený zákonom č. 351/2015 Z. z.; účinnosť 18.06.2016)
Pracovná zdravotná služba / Základné predpisy / Zákony
 • Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce (zmenený zákonom č. 351/2015 Z. z.; účinnosť 18.06.2016)
Modul / Sekcia OPP
Postupy a metódy / Fyzické osoby - podnikatelia
 • Plnenie povinností fyzickej osoby - podnikateľa za účelom predchádzania vzniku požiaru a za účelom zabezpečenia podmienok na účinné zdolávanie požiarov (pridané)
Postupy a metódy / Právnické osoby
 • Plnenie povinností právnickej osoby za účelom predchádzania vzniku požiaru a za účelom zabezpečenia podmienok na účinné zdolávanie požiarov (pridané)
Modul / Sekcia ŽP
Základné všeobecné predpisy ŽP / Zákony
 • Zákon č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zmenený zákonom č. 357/2015 Z. z.; účinnosť 01.01.2016)
Ochrana ovzdušia / Základné predpisy / Zákony
 • Zákon č. 137/2010 Z. z. o ovzduší (zmenený zákonom č. 350/2015 Z. z.; účinnosť 01.01.2016)
 • Zákon č. 286/2009 Z. z. o fluórovaných skleníkových plynoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zmenený zákonom č. 348/2015 Z. z.; účinnosť 01.01.2016)
Odpadové hospodárstvo / Základné predpisy / Vyhlášky
 • Vyhláška č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov (pridaná)
Modul / Sekcia CO
Krízové plánovanie / Základné predpisy / Zákony
 • Zákon č. 110/2004 Z. z. o fungovaní Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky v čase mieru (zmenený zákonom č. 346/2015 Z. z.; účinnosť 01.01.2016)
 • Zákon č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu (zmenený zákonom č. 344/2015 Z. z.; účinnosť 02.01.2016)
Civilná ochrana / Základné predpisy / Zákony
 • Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce (zmenený zákonom č. 351/2015 Z. z.; účinnosť 18.06.2016)
Na informačnom portáli E-BTS nájdete:

Diskusia
Oblasť BOZP / Školenia, iné
 • Kurz bezpečnostného a požiarneho technika - platnosť osvedčení
 • Školenie vodičov VZV - periodicita opakované školenie
Kalendár akcií
 • Bezpečnosť a ochrana zdravia - Smerom k silnejšej stratégii BOZP pre Európu - 24.02.2016 - Brussels

Prehľad všetkých našich akcií
 
          
 
Máte odbornú otázku? Potrebujete poradiť, alebo chcete odovzdať svoje skúsenosti iným?
Využite naše diskusné fórum.


diskusia

Príjemný deň Vám praje kolektív pracovníkov spoločnosti BE-SOFT, a.s.

Dúfame, že náš informačný portál splní Vaše očakávania a pomôže Vám pri Vašej každodennej práci.

Archív e-mail spravodajov môžete nájsť tu
Sledujte nás aj na Facebooku
Informačný portál E-BTS
LinkedIn
Copyright © 2015 BE-SOFT, a.s., Všetky práva vyhradené.
Tento e-mail prijímate na základe Vašej registrácie na našom portáli ebts.besoft.sk
 

Email Marketing Powered by Mailchimp