Copy
E-mail spravodaj č. 26 (07.07.2015)


Týmto si Vás dovoľujeme informovať o aktualitách na našom informačnom portáli a v softvéri BTS.
Modul / Sekcia BOZP
Základné predpisy / Zákony
 • Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení (zmenený zákonom č. 140/2015 Z. z.; účinnosť 01.07.2015; 01.01.2016)
 • Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) (zmenený zákonom č. 154/2015 Z. z.; účinnosť 07.07.2015)
 • Zákon č. 139/1998 Z. z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch (zmenený zákonom č. 148/2015 Z. z.; účinnosť 01.10.2015)
Pracovná zdravotná služba / Vzory dokumentov / Prevádzkové poriadky, smernice
 • Posudok o riziku pre hodnotenie psychickej a senzorickej záťaže (pridané)
Modul / Sekcia ŽP
Základné všeobecné predpisy ŽP / Zákony
 • Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) (zmenený zákonom č. 154/2015 Z. z.; účinnosť 07.07.2015)
Ochrana prírody a krajiny / Základné predpisy / Vyhlášky
 • Vyhláška č. 202/2010 Z. z., ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Záhorské Pomoravie (archív - zrušená nariadením vlády č. 145/2015 Z. z.)
Ochrana prírody a krajiny / Základné predpisy / Nariadenia vlády
 • Nariadenie vlády č. 145/2015 Z. z., ktorým sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Záhorské Pomoravie (pridané)
Na informačnom portáli E-BTS nájdete:

Sekcia BOZP
Iné materiály
 • Zoznam právnických osôb a fyzických osôb - podnikateľov, ktoré majú oprávnenie na vykonávanie činnosti PZS - ÚVZ SR (zmenené)
Sekcia Testy
Lesníctvo
 • Sklady dreva (pridané)
Diskusia
Oblasť BOZP / Lekárske prehliadky, iné
 • Preventívne lekárske prehliadky (pridané)
 • Pôsobnosť vyhlášky 147/2013 v platnom znení (pridané)
Oblasť PZS / Pracovná zdravotná služba
 • Výkon pracovnej zdravotnej služby autorizovaným bezpečnostným technikom (pridané)
Iné
Pripomienkovanie legislatívy
 • Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 305/2008 Z. z. o škole v prírode (pridané)
 • Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 183/2013 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (pridané)
 • Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 528/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na obmedzenie ožiarenia z prírodného žiarenia (pridané)
 • Návrh zákona o uznávaní dokladov o vzdelaní a odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov (pridané)
 • Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (pridané)
 • Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 611/2006 Z. z. o hasičských jednotkách (pridané)
Kalendár akcií
 • Novela Zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi a Vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii - 25.09.2015 - 25.09.2015 - BE-SOFT a.s. Košice (pridané)
Prehľad všetkých našich akcií
 
Školiace stredisko Košice                            Školiace stredisko Bratislava
 
diskusia

Príjemný deň Vám praje kolektív pracovníkov spoločnosti BE-SOFT, a.s.

Dúfame, že náš informačný portál splní Vaše očakávania a pomôže Vám pri Vašej každodennej práci.

Archív e-mail spravodajov môžete nájsť tu
Sledujte nás aj na Facebooku
Informačný portál E-BTS
Copyright © 2015 BE-SOFT, a.s., Všetky práva vyhradené.
Tento e-mail prijímate na základe Vašej registrácie na našom portáli ebts.besoft.sk
 

Email Marketing Powered by Mailchimp