Copy
E-mail spravodaj č. 34 (02.09.2014)


Týmto si Vás dovoľujeme informovať o aktualitách na našom informačnom portáli a v softvéri BTS.
Seminár "Novela zákona č. 355/2007 Z. z."

o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Termín: 12.9.2014           Miesto konania: Košice

pozvánka                                   prihláška
Modul / Sekcia BOZP
Základné predpisy / Vyhlášky
 • Vyhláška č. 233/2014 Z. z. o podrobnostiach hodnotenia vplyvov na verejné zdravie (pridaná)
 • Vyhláška č. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia (zmenená vyhláškou č. 234/2014 Z. z.; účinnosť od 01.09.2014)
Odborná oblasť / Elektro / Technické zariadenia
 • Elektrické zariadenie (zmenené k novele vyhlášky č. 508/2009 Z. z.)
 • Technické zariadenia slúžiace na ochranu pred účinkami atmosférickej elektriny (zmenené k novele vyhlášky č. 508/2009 Z. z.)
Modul / Sekcia ŽP
Ochrana ovzdušia / Základné predpisy / Vyhlášky
 • Vyhláška č. 228/2014 Z. z., ktorou sa ustanovujú požiadavky na kvalitu palív a vedenie prevádzkovej evidencie o palivách (pridaná)
 • Vyhláška č. 362/2010 Z. z., ktorou sa ustanovujú požiadavky na kvalitu palív a vedenie prevádzkovej evidencie o palivách (archív - zrušená vyhláškou č. 228/2014 Z. z.)

Na informačnom portáli E-BTS nájdete:

Sekcia BOZP
Iné materiály BOZP
 • Zoznam fyzických osôb - podnikateľov a právnických osôb, ktoré vykonávajú samostatne dodávateľským spôsobom niektoré činnosti PZS (dohľad nad pracovnými podmienkami zamestnancov vykonávajúcich práce zaradené do kategórie 1 a 2) - ÚVZ SR (zmenené) 
Lehotník
 • Elektrické zariadenia - zmenené k novele vyhlášky č. 508/2009 Z. z.
Diskusia
Oblasť BOZP / iné
 • Zabezpečenie materiálu proti zosunutiu (pridané) 
Oblasť ŽP / Odpadové hospodárstvo
 • Registrácia § 15 ods. 2 zákona 223/2001 Z. z. (pridané)
Kalendár akcií
 • Kurz prvej pomoci - 11.09.2014 - BE-SOFT a.s. Košice
 • Aktualizačná odborná príprava bezpečnostných technikov a autorizovaných bezpečnostných technikov - 16.09.2014 - 17.09.2014 - BE-SOFT a.s. Košice
 • Bezplatný seminár na tému Zdravé pracoviská bez stresu - 18.09.2014 - Národné kontaktné miesto Európskej agentúry pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (pridané)
 • Základné školenie o odbornej spôsobilosti obsluhy kotlov do 100 kW a nad 100 kW - 19.09.2014 - 19.09.2014 - BE-SOFT a.s. Košice
 • Základná odborná príprava technikov požiarnej ochrany - 22.09.2014 - 10.10.2014 - BE-SOFT a.s. Košice
 • Základný kurz o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike - 20.10.2014 - 22.10.2014 - BE-SOFT a.s. Košice
 • Ďalšia odborná príprava technikov požiarnej ochrany - 27.10.2014 - 29.10.2014 - BE-SOFT a.s. Košice
 • Aktualizačná odborná príprava obsluhy kotlov nad 100 kW - 31.10.2014 - BE-SOFT a.s. Košice
 • Základný kurz bezpečnostných technikov - 03.11.2014 - 09.12.2014 - BE-SOFT a.s. Košice
 • Aktuálne otázky bezpečnosti práce - 19.11.2014 - 21.11.2014 - TU Košice
 • Aktualizačná odborná príprava bezpečnostných technikov a autorizovaných bezpečnostných technikov - 19.11.2014 - 20.11.2014 - BE-SOFT a.s. Košice
 • Aktualizačná odborná príprava pre elektrotechnikov - 12.12.2014 - BE-SOFT a.s. Košice

Naviac v softvéri BTS nájdete :

Modul Organizačné jednotky
Zaradenia a termíny / Špecifické TZ
 • Elektrické zariadenia (zmenené k novele vyhlášky č. 508/2009 Z. z.)
Modul Testy
BOZP / Základné predpisy
 • Zákon č. 58/2014 Z. z. o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (pridané)
                  


Príjemný deň Vám praje kolektív pracovníkov spoločnosti BE-SOFT, a.s.

Dúfame, že náš informačný portál splní Vaše očakávania a pomôže Vám pri Vašej každodennej práci.

Archív e-mail spravodajov môžete nájsť tu
Sledujte nás aj na Facebooku
Informačný portál E-BTS
Copyright © 2014 BE-SOFT, a.s., Všetky práva vyhradené.
Tento e-mail prijímate na základe Vašej registrácie na našom portáli ebts.besoft.sk
 

Email Marketing Powered by Mailchimp