Copy
                                                             
        
Informačný spravodaj č. 02 (19.01.2016)


Týmto si Vás dovoľujeme informovať o aktualitách na našom informačnom portáli a v softvéri BTS.
NOVINKA!
 
Moderná elektronická forma vzdelávania integrovaná do výchovy bezpečnostných technikov.
Základná a aktualizačná odborná príprava BT s podporou E-learningu.


Viac informácií na http://www.besoft.sk/
Modul / Sekcia BOZP
Základné predpisy / Vyhlášky
 • Vyhláška č. 124/2012 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave (zmenená vyhláškou č. 43/2016 Z. z.; účinnosť 01.01.2016)
 • Vyhláška č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zmenená vyhláškou č. 20/2016 Z. z.; účinnosť 01.01.2016)
Základné predpisy / Nariadenia vlády
 • Nariadenie vlády č. 354/2006 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na vodu určenú na ľudskú spotrebu a kontrolu kvality vody určenej na ľudskú spotrebu (zmenené nariadením vlády č. 8/2016 Z. z.; účinnosť 01.01.2016)
Základné predpisy / Pracovná zdravotná služba / Základné predpisy / Nariadenia vlády
 • Nariadenie vlády č. 354/2006 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na vodu určenú na ľudskú spotrebu a kontrolu kvality vody určenej na ľudskú spotrebu (zmenené nariadením vlády č. 8/2016 Z. z.; účinnosť 01.01.2016)
Modul / Sekcia ŽP
Ochrana ovzdušia / Formuláre a tlačivá / Stredný a veľký zdroj znečisťovania ovzdušia
 • Aktualizované tlačivá NEIS
Ochrana vôd / Základné predpisy / Nariadenia vlády
 • Nariadenie vlády č. 354/2006 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na vodu určenú na ľudskú spotrebu a kontrolu kvality vody určenej na ľudskú spotrebu (zmenené nariadením vlády č. 8/2016 Z. z.; účinnosť 01.01.2016)
Odpadové hospodárstvo / Základné predpisy / Vyhlášky
 • Vyhláška č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch (pridaná)
 • Vyhláška č. 373/2015 Z. z., o rozšírenej zodpovednosti výrobcov vyhradených výrobkov a o nakladaní s vyhradenými prúdmi odpadov (pridaná)
 • Vyhláška č. 465/2013 Z. z. o technických požiadavkách na elektrické zariadenia a elektronické zariadenia (zmenená vyhláškou č. 71/2016 Z. z.; účinnosť 15.01.2016)
Odpadové hospodárstvo / Postupy a metódy
 • Odpady, ktoré sa musia pred uložením na skládke odpadov stabilizovať (zmenené k novým predpisom v oblasti odpadového hospodárstva)
 • Povinnosti pri zbere a výkupe odpadov (pridané)
 • Spôsoby plnenia povinností voči elektrozariadeniam a elektroodpadom (pridané)
Odpadové hospodárstvo / Vzory dokumentov / Žiadosti a oznámenia - odpady
 • Žiadosť o súhlas na nakladanie s nebezpečným odpadom (zmenené k novým predpisom v oblasti odpadového hospodárstva)
 • Žiadosť o súhlas na odovzdávanie odpadov vhodných na využitie v domácnosti (zmenené k novým predpisom v oblasti odpadového hospodárstva)
 • Žiadosť o súhlas na to, že látka alebo vec sa považuje za vedľajší produkt, a nie za odpad (zmenené k novým predpisom v oblasti odpadového hospodárstva)
 • Žiadosť o súhlas na vykonávanie prípravy na opätovné použitie (zmenené k novým predpisom v oblasti odpadového hospodárstva)
 • Žiadosť o súhlas na zhromažďovanie odpadov držiteľom odpadu bez predchádzajúceho triedenia (zmenené k novým predpisom v oblasti odpadového hospodárstva)
 • Žiadosť o udelenie súhlasu na prevádzkovanie skládky odpadov (zmenené k novým predpisom v oblasti odpadového hospodárstva)
Odpadové hospodárstvo / Formuláre a tlačivá / Ohlásenie o neobalových výrobkoch uvedených na trh v Slovenskej republike a miere zhodnocovania a recyklácie odpadov z neobalových výrobkov
 • Ohlásenie o neobalových výrobkoch uvedených na trh v Slovenskej republike a miere zhodnocovania a recyklácie odpadov z neobalových výrobkov (pridané)
 • Spôsob vypĺňania (pridané)
Odpadové hospodárstvo / Formuláre a tlačivá / Ohlásenie o pneumatikách a nakladaní s odpadovými pneumatikami
 • Ohlásenie o pneumatikách a nakladaní s odpadovými pneumatikami (pridané)
 • Spôsob vypĺňania (pridané)
Odpadové hospodárstvo / Formuláre a tlačivá / Ohlásenie o zbere odpadov z obalov
 • Ohlásenie o zbere odpadov z obalov (pridané)
 • Spôsob vypĺňania (pridané)
Odpadové hospodárstvo / Formuláre a tlačivá / Evidenčný list častí a súčiastok, ktoré sa použijú na opätovné použitie
 • Evidenčný list častí a súčiastok, ktoré sa použijú na opätovné použitie (pridané)
 • Spôsob vypĺňania (pridané)
Odpadové hospodárstvo / Formuláre a tlačivá / Evidenčný list úložiska
 • Evidenčný list úložiska (pridané)
 • Spôsob vypĺňania (pridané)
Odpadové hospodárstvo / Formuláre a tlačivá / Ohlásenie o batériách a akumulátoroch a nakladaní s použitými batériami a akumulátormi
 • Ohlásenie o batériách a akumulátoroch a nakladaní s použitými batériami a akumulátormi (pridané)
 • Spôsob vypĺňania (pridané)
Odpadové hospodárstvo / Formuláre a tlačivá / Ohlásenie o materiálovom toku odpadov z obalov
 • Ohlásenie o materiálovom toku odpadov z obalov (pridané)
 • Spôsob vypĺňania (pridané)
Odpadové hospodárstvo / Formuláre a tlačivá / Ohlásenie o množstve vyzbieraných odpadových pneumatík
 • Ohlásenie o množstve vyzbieraných odpadových pneumatík (pridané)
 • Spôsob vypĺňania (pridané)
Odpadové hospodárstvo / Formuláre a tlačivá / Ohlásenie o spracovaní starých vozidiel
 • Ohlásenie o spracovaní starých vozidiel (pridané)
 • Spôsob vypĺňania (pridané)
Odpadové hospodárstvo / Formuláre a tlačivá / Oznámenie o zbere alebo výkupe odpadu
 • Oznámenie o zbere alebo výkupe odpadu (pridané)
 • Spôsob vypĺňania (pridané)
Odpadové hospodárstvo / Formuláre a tlačivá / Potvrdenie o prevzatí starého vozidla na spracovanie
 • Potvrdenie o prevzatí starého vozidla na spracovanie (pridané)
Integrovaná prevencia a kontrola znečisťovania ŽP (IPKZ) / Základné predpisy / Vyhlášky
 • Vyhláška č. 11/2016 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (pridaná)
 • Vyhláška č. 183/2013 Z. z., Ktorou sa vykonáva zákon č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (archív - zrušená vyhláškou č. 11/2016 Z. z.)
Na informačnom portáli E-BTS nájdete:

Sekcia BOZP
Vyšlo v tlači
 • Zdravé pracoviská pre všetky vekové kategórie - NIP (pridané)
Diskusia
Oblasť BOZP / rizikové práce, lekárske prehliadky, školenia, STN a EN STN, hygiena a pracovné podmienky
 • Chorý zamestnanec na pracovisku
 • Izolovanie konca kábla
 • Bezpečné otáčanie alebo cúvanie pomocou spôsobilej a náležite poučenej osoby
 • Obsluha zdvíhacích zariadení
 • Odborná prax
Oblasť OPP / Horľavé a horenie podporujúce látky, stavby
 • Požiarny projekt - zmeny umiestnenia strojov
 • Automatické plnenie sprejových dóz
Kalendár akcií
Prehľad všetkých našich akcií
 
          
 
Naviac v softvéri BTS nájdete:
 
Modul Odpady
 • Upravený export evidenčných listov odpadu do Excelu v niektorých organizačných jednotkách
 • Upravené zobrazovanie kódu činnosti "V" v evidenčnom liste odpadu
 • Pridaný evidenčný list odpadu pre rok 2016
Máte odbornú otázku? Potrebujete poradiť, alebo chcete odovzdať svoje skúsenosti iným?
Využite naše diskusné fórum.


diskusia

Príjemný deň Vám praje kolektív pracovníkov spoločnosti BE-SOFT, a.s.

Dúfame, že náš informačný portál splní Vaše očakávania a pomôže Vám pri Vašej každodennej práci.

Archív informačných spravodajov môžete nájsť tu
Sledujte nás aj na Facebooku
Informačný portál E-BTS
LinkedIn
Copyright © 2016 BE-SOFT, a.s., Všetky práva vyhradené.
Tento e-mail prijímate na základe Vašej registrácie na našom portáli ebts.besoft.sk
 

Email Marketing Powered by Mailchimp