Copy
E-mail spravodaj č. 47 (02.12.2014)


Týmto si Vás dovoľujeme informovať o aktualitách na našom informačnom portáli a v softvéri BTS.

 
Na stránke www.besoft.sk nájdete:

Naše aktivity
Modul / Sekcia BOZP
Základné predpisy / Zákony
 • Zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zmenený zákonom č. 321/2014 Z. z.; účinnosť 01.12.2014)
 • Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (ŽIVNOSTENSKÝ ZÁKON) (zmenený zákonom č. 321/2014 Z. z.; účinnosť 01.12.2014; zmenený zákonom č. 333/2014 Z. z.; účinnosť 01.01.2015)
Modul / Sekcia ŽP
Základné všeobecné predpisy ŽP / Zákony
 • Zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zmenený zákonom č. 321/2014 Z. z.; účinnosť 01.12.2014)
Ochrana ovzdušia / Vzory dokumentov
 • Prevádzková evidencia zdroja znečisťovania ovzdušia - kotolňa na biomasu (pridané)
Odpadové hospodárstvo / Základné predpisy / Zákony
 • Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (10. časť) (zmenený zákonom č. 333/2014 Z. z.; účinnosť 01.12.2014)
Ochrana prírody a krajiny / Základné predpisy / Zákony
 • Zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny (zmenený zákonom č. 324/2014 Z. z.; účinnosť 01.12.2014)
Modul / Sekcia CO
Úsek civilnej ochrany / Postupy a metódy / Ebola
 • Prevencia vírusu Ebola (pridané)
Na informačnom portáli E-BTS nájdete:

Sekcia BOZP
Iné materiály BOZP
 • Zoznam fyzických osôb - podnikateľov a právnických osôb, ktoré vykonávajú samostatne dodávateľským spôsobom niektoré činnosti PZS (dohľad nad pracovnými podmienkami zamestnancov vykonávajúcich práce zaradené do kategórie 1 a 2) - ÚVZ SR (zmenené) 
Sekcia Testy
BOZP
 • Test pre zamestnancov vykonávajúcich zdravotný dohľad pre zamestnancov, ktorí vykonávajú práce zaradené do prvej kategórie alebo druhej kategórie (pridané)
Sekcia Riziká
Stavebníctvo
 • Uzavreté šachtové priestory (pridané)
Diskusia
Oblasť BOZP / Lekárske prehliadky, pracovné úrazy, dokumentácie, iné
 • Doklad o zdravotnej spôsobilosti vodiča
 • Kódovanie - deň pracovného úrazu
 • Nájazdové rampy, autorampy
 • Definícia
Oblasť OPP / Stavby
 • Prenájom priestorov
Kalendár akcií
Školiace stredisko Košice
 • Odborný seminár "Výkon činnosti PZS pre zamestnancov v 1. a 2. kategórii bezpečnostným technikom, ABT" - 11.12.2014 - BE-SOFT, a.s. Košice
 • Aktualizačná odborná príprava pre elektrotechnikov - 12.12.2014 - BE-SOFT, a.s. Košice
 • Základný kurz o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike - 16.12.2014 - 18.12.2014 - BE-SOFT, a.s. Košice
Školiace stredisko Bratislava
 • Základný kurz o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike - 08.12.2014 - 10.12.2014 - BE-SOFT, a.s. Bratislava
 • Aktualizačná odborná príprava elektrotechnikov - 10.12.2014 - BE-SOFT, a.s. Bratislava
 • Postup zamestnávateľa pri pracovnom úraze a odškodňovanie PÚ - 11.12.2014 - BE-SOFT, a.s. Bratislava
 • Kurz prvej pomoci - 12.12.2014 - BE-SOFT, a.s. Bratislava
 • Výkon technika požiarnej ochrany - nedostatky zistené kontrolami štátneho požiarneho dozoru - 15.12.2014 - BE-SOFT, a.s. Bratislava
 • Odborný seminár "Výkon činnosti PZS pre zamestnancov v 1. a 2. kategórii bezpečnostným technikom, ABT" - 16.12.2014 - BE-SOFT, a.s. Bratislava
 • Kurz prvej pomoci - 17.12.2014 - BE-SOFT, a.s. Bratislava
 
akcie
Naviac v softvéri BTS nájdete:

Modul Organizačné jednotky
 • Pridané tlačidlá pre vytvorenie, editáciu a zmazanie organizačnej jednotky
 • Pridaná funkcia vyhľadávania jednotlivých položiek v evidencii zamestnancov / technických zariadení / budov
Modul Odpady
 • V evidenčných listoch odpadu pridaná možnosť vytvorenia "Vážneho lístka"
             


Príjemný deň Vám praje kolektív pracovníkov spoločnosti BE-SOFT, a.s.

Dúfame, že náš informačný portál splní Vaše očakávania a pomôže Vám pri Vašej každodennej práci.

Archív e-mail spravodajov môžete nájsť tu
Sledujte nás aj na Facebooku
Informačný portál E-BTS
Copyright © 2014 BE-SOFT, a.s., Všetky práva vyhradené.
Tento e-mail prijímate na základe Vašej registrácie na našom portáli ebts.besoft.sk
 

Email Marketing Powered by Mailchimp