Copy

E-mail spravodaj č. 07 (25.02.2014)


Týmto si Vás dovoľujeme informovať o aktualitách na našom informačnom portáli a v softvéri BTS.

Modul/Sekcia BOZP
Základné predpisy/Zákony
 • Zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch (zmenený zákonom č. 35/2014 Z. z.; účinnosť 01.04.2014)
 • Zákon č. 152/1995 Z. z. o potravinách (zmenený zákonom č. 36/2014 Z. z.; účinnosť 01.04.2014)
 • Zákon č. 280/2006 Z. z. o povinnej základnej kvalifikácii a pravidelnom výcviku niektorých vodičov (zmenený zákonom č. 35/2014 Z. z.; účinnosť 01.04.2014)
 • Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (ŽIVNOSTENSKÝ ZÁKON) (zmenený zákonom č. 35/2014 Z. z.; účinnosť 01.04.2014)
Základné predpisy/Vyhlášky
 • Vyhláška č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností (zmenená vyhláškou č. 46/2014 Z. z.; účinnosť 01.03.2014)
Formuláre a tlačivá/Úrazy, nebezpečné udalosti, choroby z povolania
 • Žiadosť o opätovné priznanie úrazovej renty - tlačivo sociálnej poisťovne (zmenené)
 • Žiadosť o poskytnutie pracovnej rehabilitácie - tlačivo sociálnej poisťovne (zmenené)
 • Žiadosť o priznanie náhrady nákladov spojených s liečením - tlačivo sociálnej poisťovne (zmenené)
 • Žiadosť o priznanie náhrady za bolesť - tlačivo sociálnej poisťovne (zmenené)
 • Žiadosť o priznanie náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia - tlačivo sociálnej poisťovne (zmenené)
Modul/Sekcia OPP
Základné predpisy/Zákony
 • Zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi (zmenený zákonom č. 37/2014 Z. z.; účinnosť 01.04.2014)
 • Zákon č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore (zmenený zákonom č. 37/2014 Z. z.; účinnosť 01.04.2014)
 • Zákon č. 37/2014 Z. z. o Dobrovoľnej požiarnej ochrane Slovenskej republiky a o zmene niektorých zákonov (pridaný)
Modul/Sekcia ŽP
Základné všeobecné predpisy ŽP/Zákony
 • Zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch (zmenený zákonom č. 35/2014 Z. z.; účinnosť 01.04.2014) 
Ochrana vôd/Základné predpisy/Zákony
 • Zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) (zmenený zákonom č. 35/2014 Z. z.; účinnosť 01.04.2014) 
Ochrana prírody a krajiny/Základné predpisy/Zákony
 • Zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny (zmenený zákonom č. 35/2014 Z. z.; účinnosť 01.04.2014) 
Modul/Sekcia CO
Úsek civilnej ochrany/Základné predpisy/Zákony
 • Zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch (zmenený zákonom č. 35/2014 Z. z.; účinnosť 01.04.2014)
 • Zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi (zmenený zákonom č. 37/2014 Z. z.; účinnosť 01.04.2014)
 • Zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) (zmenený zákonom č. 35/2014 Z. z.; účinnosť 01.04.2014)

Na www.ebts.besoft.sk nájdete:

Sekcia BOZP
Formuláre BOZP
 • Žiadosť o priznanie náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia (zmenené)
 • Žiadosť o priznanie náhrady nákladov spojených s liečením (zmenené)
 • Žiadosť o priznanie náhrady za bolesť (zmenené) 
Ostatné/Vyšlo v tlači
 • Brusel vidí nedostatky v našich predpisoch o bezpečnosti práce - SME (pridané)
Kalendár akcií
 • Aktualizačná odborná príprava bezpečnostných technikov a autorizovaných bezpečnostných technikov - 03.03.2014 - 04.03.2014 - BE-SOFT a.s. Košice (pridané)
 • Kurz prvej pomoci - 07.03.2014 - BE-SOFT a.s. Košice (pridané)
 • Základný kurz o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike - 10.03.2014 - 12.03.2014 - BE-SOFT a.s. Košice (pridané)
 • Základná odborná príprava technikov požiarnej ochrany - 17.03.2014 - 04.04.2014 - BE-SOFT a.s. Košice (pridané)
 • Ďalšia odborná príprava technikov požiarnej ochrany - 12.05.2014 - 16.05.2014 - BE-SOFT a.s. Košice (pridané)
 • Základný kurz bezpečnostných technikov - 19.05.2014-24.06.2014 - BE-SOFT a.s. Košice (pridané)
 • Základný kurz o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike - 25.06.2014 - 27.06.2014 - BE-SOFT a.s. Košice (pridané)
Iné
Stanoviská inštitúcií
 • Podmienky preukazovania odbornej praxe na účely vydania osvedčenia ABT - NIP (pridané)
Naviac v softvéri BTS nájdete :
 
Modul Testy
BOZP/Základné predpisy
 • Vyhláška č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností (pridané testové otázky z príloh č. 4 a 5)
 
                            

Príjemný deň Vám praje kolektív pracovníkov spoločnosti BE-SOFT, a.s.

Dúfame, že náš informačný portál splní Vaše očakávania a pomôže Vám pri Vašej každodennej práci.


Archív e-mail spravodajov môžete nájsť tu
Sledujte nás aj na Facebooku
Informačný portál eBTS
Napíšte nám
Copyright © 2014 BE-SOFT, a.s., Všetky práva vyhradené.
Tento e-mail prijímate na základe Vašej registrácie na našom portáli ebts.besoft.sk


Email Marketing Powered by Mailchimp